Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus­se ot­si­ti kon­kur­si­ga koh­vi­ku­pi­da­jat

974

Üh­te­gi soo­via­val­dust kon­kur­si­le ei lae­ku­nud.

Paar kuud ta­ga­si sai val­mis Raa­si­ku põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tus, ku­hu ko­li­sid kok­ku ale­vi­ku- ja koo­li­raa­ma­tu­ko­gu. Esi­me­se­le kor­ru­se­le vä­lis­uk­se kõr­va­le teh­ti 22,2 ruut­meet­ri­ne suur­te aken­de­ga ruum. Se­da on ka­su­ta­tud koos­vii­bi­mis­teks, mui­nas­ju­tu­hom­mi­ku­teks ning raa­ma­tu­ko­gu teis­teks üri­tus­teks, ol­nud niiöel­da te­ge­vus­tu­ba. Üks ka­su­tus­või­ma­lus, mida raamatukogu rahvas koos vallavalitsusega arutas, oli see, et sinna ruu­mi­ võiks tul­la koh­vik, kus pak­ku­da ker­ge­maid suu­pis­teid ja joo­ke. Sel­le­le mõel­des telliti koos muu mööb­li­ga kohvikusisustus: külm­lett, 3 koh­vi­ku­lau­da, 12 too­li, koh­vi­ku­lett ja kum­mut.

Raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Pod­gor­no­va üt­les, et oleks koh­vi­kust vä­ga hu­vi­ta­tud, sa­ma kuu­lis ta ka Raa­si­ku ela­ni­kelt. Soo­v on, et ka ale­vi­ku sü­da­mes, kus naab­ri­teks kool, las­teaed, rah­va­ma­ja ja toi­du­pood, oleks koht, kus võt­ta ker­get ei­net. Hu­vi hak­ka­sid tund­ma ka koh­vi­ku­pi­da­jad.

Ku­na val­la­va­ra ka­su­ta­mi­se kord näeb üld­ju­hul et­te ruu­mi­de üü­ri­le and­mi­seks enam­pak­ku­mi­se kor­ral­da­mist, ot­sus­ vallavalitsus kor­ral­da­da kon­kursi. Pak­ku­mis­te täh­taeg oli 4. det­semb­ril, soo­vi­ja­tel tu­li esi­ta­da vi­sioon koh­vi­ku koh­ta ning pak­ku­da üü­ri­hind. Nen­de ka­he kri­tee­riu­mi hin­da­mi­sel oli val­la­va­lit­su­sel plaa­nis lei­da so­biv pak­ku­ja.
Val­la­va­nem And­re Sepp sõ­nas, et kon­kur­si­le üh­te­gi soo­via­val­dust ei esi­ta­tud, see­ga tu­leb nüüd eda­si mõel­da, mis ruu­mist saab.

Eha Pod­gor­no­va üt­les, et tal on kah­ju, ku­na üh­te­gi soo­vi­jat pol­nud: „Vaa­ta­me, mis eda­si saab, kuid meie ar­va­tes so­biks koh­vik siia häs­ti. Mui­du­gi peab ar­ves­ta­ma, et see po­le koht, kus äri te­ha, pi­gem so­biks häs­ti mõ­ne ole­ma­so­le­va koh­vi­ku fi­liaa­liks.”

Eelmine artikkelHeategevusmüügid lasteaedades – seiklusraja, sõimelaste varjualuse, saanisõidu jaoks
Järgmine artikkelKooriühingu aastapreemia nominendid