Heategevusmüügid lasteaedades – seiklusraja, sõimelaste varjualuse, saanisõidu jaoks

1232
Direktor STELLA HEIBERG näitab keepe, mis valmistatud kohvikust saadud tulu eest.

Kehras tuleb esmakordselt jõulumess, mujal lasteaedades on kohvikud-laadad.

Käe­so­le­val ja ka tu­le­val nä­da­lal te­hak­se ena­mi­kus las­teae­da­des hea­te­ge­vus­lik­ke jõu­lu­koh­vi­kuid-laa­ta­sid. Neid kor­ral­da­tak­se koos lap­se­va­ne­ma­te­ga, tu­lu suu­na­tak­se mil­le­gi os­tuks, ehi­ta­mi­seks või te­ge­vu­seks.

Raa­si­ku las­teaias kos­tüü­mi­la­du
Raa­si­ku las­teaias Ora­va­ke on hea­te­ge­vus­li­ke, kõi­gi­le kü­las­ta­ja­te­le ava­tud koh­vi­kute-laa­tade tra­dit­sioo­n kestnud üle 10 aasta – las­teaia sün­ni­päe­val sügisel ja jõu­lu­de pai­ku. Re­kord­sum­ma, um­bes 450 eu­rot, ko­gu­nes tä­na­vu sü­gi­sel. Ta­va­li­selt jää­vad ko­gu­tud sum­mad 200-300 eu­ro va­he­le.

Ees­märk, mil­leks ra­ha ko­gu­tak­se, on las­teaia di­rek­to­ri Stel­la Hei­ber­gi sõ­nul eri­nev. Sa­ge­li ot­sus­ta­tak­se ots­tar­ve al­les pä­rast sum­ma sel­gu­mist pe­da­goo­gi­li­se nõu­ko­gu, hoo­le­ko­gu ja lap­se­va­ne­ma­te abil. Tea­da on ju­ba, et tä­na­vu­se jõu­lu­koh­vi­ku, mis toi­mub 21. det­semb­ril, ra­ha ku­lub osa­li­selt las­te­le saa­ni­ga vast­la­sõi­du te­ge­mi­seks.

Lä­bi ae­ga­de suu­ri­mad sum­mad on Raa­si­ku las­teaia hea­te­ge­vus­tu­lust ku­lu­nud kos­tüü­mi­lao aren­da­mi­seks. Sel­leks on las­teaias eral­di ruum, kus riiu­li­tel, stan­ge­del ja kas­ti­des rii­ded ja de­ko­rat­sioo­nid.

Di­rek­tor rää­kis, et kos­tüü­mi­de va­ru­mi­se va­ja­dus tu­li las­teaia suu­rest teat­ri­hu­vist. Igal aas­tal tul­lak­se la­va­lau­da­de­le ema­de­päe­va pai­ku, kut­su­tak­se vaa­ta­jaid teis­test las­teae­da­dest, koo­li­dest, lap­se­va­ne­maid ja val­la­rah­vast. Kos­tüü­me kan­na­vad las­teaia töö­ta­jad ka raa­ma­tu­ko­gus mui­nas­ju­tu­hom­mi­ku­te ajal, mis pä­rast uue raa­ma­tu­ko­gu­hoo­ne ava­mist toi­mu­vad re­gu­laar­selt kord kuus.

Esi­me­ne suu­rem ko­gus kos­tüü­me sai õm­mel­dud 2015. aas­tal, kui hakati korraldama ühi­st ema­de­päe­va­pi­du Raa­si­ku rah­va­ma­jas. Ena­mik kos­tüü­mi­de idee­de­dest on tul­nud las­teaia muu­si­kaõ­pe­ta­jalt Gre­te Saa­ru­milt ning val­mi­nud te­ma ema Reet Saa­ru­mi abi­ga, täis­kas­va­nu­te­le on õm­mel­nud ka lap­se­va­nem Ai­de Lem­ber.
Veel on Raa­si­ku las­teaias ra­ha ko­gu­tud väi­ke­kan­nel­de ost­mi­seks, koo­li­tus­teks ja muu­deks üri­tus­teks või ese­me­teks.

Stel­la Hei­berg: „Las­tel ja nen­de va­ne­ma­tel on koh­vi­ku tar­beks küp­se­ta­mi­ne suur koos­te­ge­mis­rõõm. See ko­ge­mus on pal­ju olu­li­sem sel­lest, pal­ju lõ­puks ra­ha kok­ku saa­me. Oo­tu­sä­re­vus on suur, kui küp­se­ti­sed val­mis, le­tid sä­ti­tud ja oo­ta­me kü­las­ta­jaid.”

Di­rek­tor lau­sus, et kü­las­ta­jaid käib pal­ju: „Kõr­val­ma­jast tu­le­vad koo­li­lap­sed, kel­lel siis põh­just las­teae­da sis­se as­tu­da. Tu­le­vad ka lap­se­va­ne­mad ning tei­sed, kes soo­vi­vad meid toe­ta­da, suu ma­gu­saks te­ha ja ehk mõ­ne hoi­di­se kaa­sa os­ta.”

Kuu­sa­lus ja Kiius jõu­lu­koh­vi­kud
Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke tu­leb hea­te­ge­vus­lik jõu­lu­koh­vik 10. kor­da. Koh­vi­kus toi­me­ta­vad las­teaia töö­ta­jad, küp­se­ti­si tee­vad koh­vi­ku jaoks ka lap­se­va­ne­mad. Taas on hoo­le­ko­gu al­ga­tu­sel ka hea­te­ge­vus­lik jõu­lu­loos. Tu­lu on mõel­dud las­teaia sõi­me­rüh­ma­le var­jua­lu­se ra­ja­mi­seks – et kõi­ge pi­se­mad saak­sid õues ol­la va­ja­du­sel päi­ke­se ja ka vih­ma eest var­jul.

Va­ra­se­mal ühek­sal kor­ral on jõu­lu­koh­vi­ku­ga sa­maaeg­selt Kuu­sa­lu las­teaias rõõ­mus­ta­nud lap­si ja nen­de pe­re­liik­meid nuk­ku­dest pä­ka­pi­ku­maa, sel­le on ku­jun­da­nud õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ül­le Rekk ja ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Mer­le Kop­pel.
See­kord­ne näi­tus tu­leb las­teaia di­rek­to­ri Ast­rid Meist­ri sõ­nul hoo­pis teist­su­gu­ne – jõu­lud ta­lu­ta­res: „Ot­sus­ta­si­me, et tee­me nüüd väl­ja­pa­ne­ku aja­loo-tee­ma­li­se, pü­hen­da­tud sel­le­le, et Ees­ti Va­ba­riik saab 100aas­ta­seks ja meie las­teaial tu­leb märt­sis 50. sün­ni­päev. Lap­se­va­ne­mad on too­nud kalt­su­vai­pu, meis­ter­da­tud on inim­suu­ru­ses ta­lu­pe­re­nai­ne ja ta­lu­lap­sed. Las­teaia õp­peaas­ta mo­to on „Jus­si­ke­se tee­kond juur­te juur­de“, ees­mär­gi­ga tut­vus­ta­da ea­ko­ha­sel ta­se­mel Ees­ti­maa ja ko­du­ko­ha aja­lu­gu ning kul­tuu­rit­ra­dit­sioo­ne.“

Ka kolm aas­tat ta­ga­si töö­le ha­ka­nud Kiiu las­teaias kor­ral­da­tak­se hea­te­ge­vus­lik­ke jõu­lu­koh­vi­kuid. Tu­lu lä­heb õue­sõp­pe va­hen­di­te soe­ta­mi­seks. Jõu­lu­koh­vi­kut kor­ral­da­vad las­teaia töö­ta­jad koos hoo­le­ko­gu­ga.

Vi­ha­soo kü­las on saa­nud tra­dit­sioo­niks ühen­da­da las­teaia­le-alg­koo­li­le suu­na­tud hea­te­ge­vus­lik müük ko­ha­li­ke ise­te­ge­vus­las­te jõu­lu­kont­ser­di­ga, mis toi­mub las­teaias-alg­koo­lis.

Ani­ja val­la las­teaiad ko­gu­vad ra­ha mit­me laa­da­ga
Ala­ve­re väi­ke­ses Mõm­mi­la las­teaias jõu­lu­koh­vi­kut ei teh­ta, küll aga osa­les las­teaed oma le­ti­ga ko­ha­li­ku rah­va­ma­ja jõu­lu­laa­dal. Di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te koos ma­jan­dus- ja õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­ga müü­sid las­te ja nen­de va­ne­ma­te ning õpe­ta­ja­te teh­tud küp­se­ti­si, kaar­te, jõu­lueh­teid, kä­si­tööd ning õn­ne­loo­si­pi­le­teid.

„Kui­gi laa­dal käis vä­he rah­vast, siis las­teae­da toe­ta­sid peaae­gu kõik, tee­ni­si­me 170 eu­rot, mis on esi­me­ne see­me las­teaia õue seik­lus­ra­ja fon­di,“ sõ­nas di­rek­tor.

Keh­ra Las­te­ta­res kor­ral­da­tak­se koos koh­vi­ku­ga es­ma­kord­selt jõu­lu­mess, kus on või­ma­lik osa­le­da töö­tu­ba­des – näi­teks meis­ter­da­da kin­gi­tu­si või õp­pi­da val­mis­ta­ma pi­par­koo­gi­tai­nast. Jõu­lu­mes­si tu­lu lä­heb las­teaia õue­ala­le män­guat­rakt­sioo­ni­de soe­ta­mi­seks. Ku­na need on kal­lid, ko­gu­tak­se igal aas­tal ühe õue­va­hen­di ost­mi­seks ra­ha kol­me laa­da­ga – sü­gis-, jõu­lu- ja ke­vad­laa­da­ga. Kesk­mi­selt saa­dak­se kol­me laa­da­ga 1500 eu­rot. Mi­da tu­le­val ke­va­del sel õp­peaas­tal tee­ni­tud tu­lu eest las­teaia õue män­gua­la täien­da­mi­seks os­te­tak­se, po­le veel ot­sus­ta­tud.

Kehra lasteaias Le­pat­rii­nu on aas­taid teh­tud jõu­lu­koh­vi­kut, kus müüak­se las­te, va­ne­ma­te ja õpe­ta­ja­te val­mis­ta­tud küp­se­ti­si, toe­tu­si saab pan­na ka an­ne­tus­kas­ti. Eel­mi­sel aas­tal ko­gu­ti jõu­lu­koh­vi­ku­ga üle 900 eu­ro, mis ja­ga­ti rüh­ma­des­se uu­te män­gu­va­hen­di­te soe­ta­mi­seks.

 

Jõululaadad ja -kohvikud lasteaedades
Ala­ve­re las­teaed Mõm­mi­la osa­les oma müü­gi­le­ti­ga lau­päe­val, 11. det­semb­ril Ala­ve­re rah­va­ma­ja jõu­lu­laa­dal.
Keh­ra las­teaias Las­te­ta­re on kol­ma­päe­val, 13. det­semb­ril ala­tes kel­la 15 jõu­lu­mess ja koh­vik.
Keh­ra las­teaias Le­pat­rii­nu on jõu­lu­koh­vik ja -näi­tus nel­ja­päe­val, 14. det­semb­ril kell 11-18.30.
Kiiu las­teaias Kii­ge­põnn avatakse jõu­lu­koh­vik kol­ma­päe­val ja nel­ja­päe­val, 13. ja 14. det­semb­ril kell 16.
Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke on hea­te­ge­vus­lik jõu­lu­koh­vik ja -loos kol­ma­päe­val ja nel­ja­päe­val, 13. ja 14. det­semb­ril kell 16-18.30.
Lok­sa las­teaias Õn­net­rii­nu on jõu­lu­laat nel­ja­päe­val, 14. det­semb­ril kell 15-18.
Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis on jõu­lu­kont­sert ja hea­te­ge­vus­müük lau­päe­val, 16. det­semb­ril kell 14.
Raa­si­ku las­teaias on hea­te­ge­vus­lik jõu­lu­koh­vik ja -laat nel­ja­päe­val, 21. det­semb­ril kell 12-17.30.

Eelmine artikkelKot­ka park­la ehi­tab OÜ Vers­ton Ehi­tus
Järgmine artikkelRaa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus­se ot­si­ti kon­kur­si­ga koh­vi­ku­pi­da­jat