Raa­si­ku Pa­ju tä­na­va ela­ni­kud on pan­nud tee äär­de ohu­tu­se ta­ga­mi­seks ki­ve

1290

Ala­nud on Pa­ju tä­na­va sõi­du­tee ja kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne.08

Raa­si­ku ale­vi­kus Pa­ju tä­na­va äär­de on vii­mas­tel aas­ta­tel ker­ki­nud pal­ju uu­si ela­muid. Tee äär­de jääv AS Mist­ra-Au­tex on kas­va­nud, tä­na­va liik­lus­koor­mus võr­rel­des va­ra­se­ma­ga kor­da­des kas­va­nud.

Möö­du­nud tõs­ta­tas Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaan Nu­ga Raa­si­ku val­la Fa­ce­boo­ki gru­pis Elu­ter­ve Raa­si­ku prob­lee­mi, et uu­te ma­ja­de juu­res väl­jas­pool ae­da on ro­hu sees ki­vid ning kui au­to­juht peab oo­ta­ma­tult kõr­va­le põi­ka­ma ja ki­vid jää­vad mär­ka­ma­ta, või­vad need sõi­du­kit lõh­ku­da. Kom­men­tee­ri­sid mit­med ma­jao­ma­ni­kud, kes üt­le­sid, et on ki­vid pan­nud ohu­tu­se ta­ga­mi­seks. Tõ­de­ti, et tee on kit­sas ning au­tod põi­ka­vad sa­ge­li mu­rup­lat­si­le, mil­le hool­da­mi­se­ga on ela­ni­kud vae­va näi­nud. Tä­na­val on kii­ru­se­pii­rang 40 ki­lo­meet­rit tun­nis, aga ela­ni­ke sõ­nul ei pee­ta sel­lest kin­ni, au­to­ju­hid ei võ­ta hoo­gu ma­ha ning kui­gi tä­na­va ää­res on ju­pi­ke kõn­ni­teed, ei ka­su­ta se­da pal­jud ja­la­käi­jad-jalg­rat­tu­rid. Tee­ma ker­kis Fa­ce­boo­kis uues­ti üles tä­na­vu ok­toob­ris. Prob­lee­mi­ga on ko­ha­li­kud ela­ni­kud pöör­du­nud ka val­la­maj­ja.

Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et val­la­va­lit­sus on prob­lee­mi­ga kur­sis ning Pa­ju tä­na­va sõi­du­tee ja kerg­liik­lus­tee re­konst­ruee­ri­mi­ne on pro­jek­tee­ri­mi­se eta­pis: „Pro­jek­ti ma­hus sel­gub ka mak­su­mus. See­jä­rel saab ha­ka­ta aru­ta­ma ehi­tu­se või­ma­li­ku toi­mu­mi­se üle.”

1Ta kin­ni­tas, et Pa­ju tä­na­va liik­lus­koor­mus on kas­va­nud, ümb­ru­ses on ol­nud ja tu­leb edas­pi­di­gi ti­he uu­te hoo­ne­te ehi­tus.

Eelmine artikkelVär­vi­mis­kam­paa­nias osa­leb Kuu­sa­lu vald kesk­mi­selt 150 eu­ro­ga elu­ma­ja koh­ta
Järgmine artikkelSõnumitoojas 1. novembril