Raa­si­ku noor­te­kes­ku­sel on en­di­ses raa­ma­tu­ko­gus roh­kem ruu­mi

1258
Suur laud so­bib nii laua­män­gu­deks kui rin­gi­te­ge­vu­seks.

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ko­li­mi­sest põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tus­se tüh­jaks jää­nud ruu­mid sai en­da­le noor­te­kes­kus.

Ok­toob­ris ko­lis Raa­si­ku rah­va­ma­ja esi­me­selt kor­ru­selt väl­ja raa­ma­tu­ko­gu, mis asub nüüd paar­sa­da meet­rit ee­mal põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­ses. Tüh­jaks jää­nud ruu­mid sai en­da­le sa­mu­ti rah­va­ma­jas te­gut­se­nud noor­te­kes­kus, kus ruu­mi­puu­dus te­ra­valt pit­si­tas.

Noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik lau­sus, et hoi­dis uu­tel ruu­mi­del ju­ba am­mu sil­ma peal ning kui­gi raa­ma­tu­ko­gu toa­naa­ber oli to­re ol­la, te­gi ko­li­mi­ne rõõ­mu.

Na­gu eel­mis­tes ruu­mi­des, ku­hu ko­li­ti 17 aas­tat ta­ga­si, on noor­te­kes­ku­sel ka nüüd ka­su­ta­da üks ül­di­ne tu­ba ning ju­hen­da­ja­le mõel­dud ka­bi­ne­ti­nurk, üld­pind on aga suu­rem. Noor­te­kes­ku­sest tüh­jaks jää­nud ruu­mid saavad en­da ka­su­tus­se hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind fi­liaa­li muu­si­kaõ­pi­la­sed, kes se­ni pidid ruu­mi­puu­du­sel ka köö­gis har­ju­ta­ma. An­ge­la Al­lik li­sas, et ku­na nüüd ei asu noo­red täp­selt saa­li kõr­val, saab ka kõ­ve­mat häält te­ha kart­ma­ta, et see muu­si­ka­tun­de se­gaks.

Raa­ma­tu­ko­gu jät­tis noor­te­kes­ku­se­le vei­di mööb­lit – riiu­leid ja lau­da­sid-too­le, sein­te äär­tes dii­va­nid-tu­gi­too­lid, toa kes­kel on tü­hi ruum, ku­hu saab üles pan­na pal­ju­de noor­te lem­mi­ku – ping­pon­gi­laua. Va­rem mah­tus see ava­tu­na vaid rah­va­ma­ja fua­jees­se, kuid kip­pus seal teis­te­le et­te jää­ma.

An­ge­la Al­lik sõ­nas, et ruu­mi oli hä­das­ti va­ja, ku­na käe­so­le­vast hooa­jast alus­ta­sid Raa­si­kul mit­u uut hu­vi­rin­gi, mis ka­su­ta­vad noor­te­kes­ku­se ruu­mi. Rin­gi­te­ge­vus mee­li­tab aga noor­te­kes­ku­ses­se neidki, kes seal ta­va­li­selt ei käi, kuid on ha­ka­nud ta­ga­si tu­le­ma ka va­bal ajal. Li­saks on noor­soo­töö­ta­ja sõ­nul leid­nud ta­ga­si­tee noor­te­kes­ku­ses­se ka mit­med güm­naa­siu­miea­li­sed.

Üks esi­me­si suu­re­maid sünd­mu­si uu­tes ruu­mi­des oli laua­män­gu­de öö­päev 2.-3. det­semb­ril.

Noo­red kom­men­tee­ri­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et neil on hea meel kot­t-too­li­de­ga lu­ge­mis­nur­ga roh­ke­ma­te peh­me­te ist­me­te üle. Nad li­sa­sid, et unis­ta­vad ka oma köö­gi­nur­gast ning su­vi­sel ajal roh­ke­ma­te te­gut­se­mis­või­ma­lus­te­ga õuea­last.
Prae­gu on noor­te­kes­kus mõ­neks ajaks su­le­tud, sest rah­va­ma­ja re­mon­di käi­gus te­hak­se ak­na­pa­le­sid.

Eelmine artikkelTaotlused üritusteks Kuusalu vallas
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. detsembril