Raa­si­ku Lus­ti­ring mängib oma juu­be­li pu­hul näi­den­dit „Rong”

1328
Lustiringi näitlejad KRISTI VADER, HELLE VAGA, SANDER KRUUS, KALEV KESO, DEA IVASK ja LIIVIKA JUKSAAR olid maikuu kuumal päeval laval talverõivais, et näidata, kuidas hargneb kriminaalne-humoorikas lugu Raasiku jaamas. Pildil jäävad varju Keith Juksaar ja Meelis Mett.

La­vas­ta­ja HEL­LE VA­GA ko­han­das näi­den­di nii, et see kõ­ne­leks 20 aas­ta ta­gu­sest ajast Raa­si­ku jaa­ma­hoo­nes.

Raa­si­ku har­ras­tusnäi­tet­rupp Lus­ti­ring tä­his­tab oma 20. hooae­ga. 1998. aas­tal, kui Lus­ti­ring esi­me­si la­va­kat­se­tu­si te­gi, lam­mu­ta­ti Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma­hoo­ne. Ka­he­kor­ru­se­li­ses pui­dust hoo­nes oli ol­nud põ­leng ning raud­tee-et­te­võ­te ei näi­nud maja säi­li­ta­mi­sel mõ­tet. Need kaks paa­ri­küm­ne aas­ta ta­gust sünd­must si­dus näi­den­diks kok­ku Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja, Lus­ti­rin­gi la­vas­ta­ja Hel­le Va­ga. Ta va­lis tru­pi uueks eten­du­seks Kuu­sa­lu ela­ni­ku Ene­li Se­pa kir­ju­ta­tud ko­möö­dia „Rong”. Esi­eten­dus oli lau­päe­val, 19. mail Raa­si­ku rah­va­ma­jas.

Kes Lus­ti­rin­gi eten­du­si vaa­ta­mas käi­nud, on kom­men­tee­ri­nud, et eri­ti häs­ti ku­ku­vad neil väl­ja ko­möö­diad. Hel­le Va­ga ju­tus­tas, et nä­gi teat­ri­tük­ki esi­mest kor­da To­ris kü­la­teat­ri­te fes­ti­va­lil, kus tal­le hak­kas eri­li­selt meel­di­ma pos­til­jo­ni roll. Sel­le te­ge­las­ku­ju ku­ju­ta­mi­se võt­tis ta Raa­si­kul li­saks la­vas­ta­mi­se­le en­da pea­le. Veel osa­le­sid näi­den­dis Kris­ti Va­der, Dea Ivask, Lii­vi­ka Juk­saar, Keith Juk­saar, Ka­lev Ke­so, San­der Kruus, Mee­lis Mett.

La­vas­ta­ja ju­tus­tas, et su­vel tu­li idee „Ron­gi” te­ha, jaa­nua­ris hak­ka­sid ti­he­da­mad proo­vid. Ise la­vas­ta­ja, näit­le­ja ja rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja rol­lis po­le te­ma sõ­nul ker­ge ol­la, kuid tei­si­ti ka ei soo­viks. Ta li­sas, et Lus­ti­rin­gil võiks küll ol­la pro­fes­sio­naal­ne la­vas­ta­ja, kuid kut­se­lis­te­le maks­ta po­le rah­va­ma­jal või­me­kust.

Ene­li Sepa su­lest on il­mu­nud küm­me­kond näi­den­dit. „Ron­gi” kir­ju­tas ta 2004. aas­tal ning an­dis Ees­ti Näi­te­män­gua­gen­tuu­ri­le. Raa­si­kul esi­e­ten­du­sel ta ko­hal ei ol­nud.

La­vas­tu­seks sai ta ins­pi­rat­sioo­ni, kui sõi­tis Tal­lin­nast Leht­ses­se ning mär­kas, et jaa­ma­hoo­neid enam eri­ti ka­su­tu­sel po­le, rei­si­jad oo­ta­vad per­roo­ni­del. Möö­du­nud aas­ta no­vemb­ris sai „Ron­gi” nä­ha Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Saa­re­maa Ta­ri­tu tu­ba­teat­ri har­ras­tus­näit­le­ja­te esi­tu­ses.

Tükk rää­gib hu­moo­ri­ka loo sel­lest, mis toi­mub ühes jaa­ma­hoo­nes pa­ka­se ja tor­mi­ga. Hel­le Va­ga te­gi näi­den­dit Lustiringile sobivamaks, pa­ni la­va ko­ha­le ka Raa­si­ku jaama sil­di. Kü­si­mu­se­le, mil­li­ne Raa­si­ku jaam paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si te­ge­li­kult väl­ja nä­gi, vas­tas la­vas­ta­ja, et puh­ve­tit, na­gu näi­den­dis ku­ju­ta­tud, seal pol­nud: „Abiel­lu­sin 1973. aas­tal, mu ämm oli too­na jaa­maü­lem. Pi­da­si­me rah­va­ma­jas suu­re peo, kuid õh­tul ku­hu­gi min­na pol­nud, elu­ma­ja ehi­tus oli veel poo­le­li. Läk­si­me jaa­ma­hoo­nes­se ah­ju­ga ruu­mi, kus veet­si­me oma pul­maöö. Mui­du­gi ve­da­sin sin­na te­kid ja pad­jad ning pa­nin et­te kar­di­nad, et oleks ilu­sam.”

Lus­ti­rin­gi­le tu­li Har­ras­tus­teat­ri­te Lii­du kau­du ap­pi la­vas­ta­ma näit­le­ja Taa­vi Tõ­nis­son, kes on nüüd Raa­si­ku val­la ela­nik. Hel­le Va­ga sõ­nas, et see oli vä­ga ha­riv ja põ­nev ko­ge­mus – pro­fes­sio­naal­ne näit­le­ja kii­tis, et tru­pil on nii pal­ju ta­het.

Ka la­vas­ta­ja kii­tis oma trup­pi: „Har­ras­tus­näit­le­ja pi­gis­tab proo­vi­deks ae­ga pä­rast oma töö­päe­va. Sa­ge­li oli nii, et en­ne proo­vi al­gust olid näit­le­jad näl­ja­sed kui hun­did ja pak­ku­sin nei­le või­lei­bu.”

Kui esie­ten­dus lä­bi, pa­lus Hel­le Va­ga en­di­sed ja prae­gu­sed näit­le­jad ning kut­se­te­ga kü­la­li­sed ban­ke­ti­le. Te­le­vii­so­rist nä­gi Lus­ti­rin­gi va­ra­se­ma­te la­vas­tus­te vi­deok­lip­pe ja fo­to­sid.

En­di­ne Lus­ti­rin­gi näit­le­ja Lin­da Wró­bel, kes osa­les tru­pis aas­ta­tel 2005-2015, lau­sus, et „Rong” oli tem­po­kas ja lõ­bus: „La­vas­ta­ja te­gi vä­ga so­bi­va rol­li­jao­tu­se. Näi­tle­jatel oli vä­ga hea koos­töö, kõik olid vä­ga tub­lid.” Prae­gu on Lin­da Wró­bel Sal­me kul­tuu­ri­kes­ku­se teat­ris­tuu­dio lii­ge.

Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­ja, näi­te­rin­gi Äpu­näpp la­vas­ta­ja An­ge­la Al­lik üt­les, et te­ma ar­va­tes on „Rong” üks pa­ri­maid, mi­da Lus­ti­ring on tei­nud: „Ko­gu eten­dus oli tem­po­kas ja su­juv, ei tek­ki­nud tüh­je au­ke. Näit­le­ja- ja mees­kon­na­töö oli tub­li, val­gus­tus ja taus­ta­muu­si­ka so­bi­vad.”

Ta li­sas, et me­hed män­gi­sid vä­ga häs­ti pur­jus ini­me­si: „Pur­jus meest on vä­ga ras­ke la­val män­gi­da nii, et see jääks ehe ega muu­tuks to­be­daks või ime­li­kuks. Nad said sel­le­ga häs­ti hak­ka­ma, tu­li nos­tal­gi­li­ne ja ajas­tut­ruu tun­ne.”

Pä­rast esie­ten­dust lau­sus Helle Vaga: „Sü­da rõk­kab rõõ­must, et sai­me oma ron­gi sõit­ma. Esi­me­ne pea­tus Raa­si­kul on soo­ri­ta­tud.”
Su­vel Lus­ti­ring puh­kab, uu­te­le la­va­de­le sõi­dab „Rong” järg­mi­sel hooa­jal.

Eelmine artikkelÖkok­ratt avas Kuu­sa­lus mo­bii­lio­rien­tee­ru­mi­se ehk MO­BO ra­ja
Järgmine artikkelKeh­ras ava­ti Ees­tis ai­nu­laad­ne lin­nu­lau­lu koo­liõu