Raa­si­ku Lion­sid ai­ta­sid üle Ees­ti laia­li ja­ga­da 2000 paa­ri jalg­pal­li­ja­la­nõu­sid

2123
Raa­si­ku Jo­ke­ri tree­ner RE­NE LILL ai­tab noor­te­le män­gi­ja­te­le ja­ga­da Ni­ke ja­lat­seid, mil­le or­ga­ni­see­ris klu­bi­le lionsk­lu­bi lii­ge VAL­DUR RAND­MÄE. Fo­to Mar­git Si­nik

Nor­rast an­ne­ta­tud uu­si ja­la­nõu­sid jõu­dis Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi­le Jo­ker 55, Ani­ja jalg­pal­lik­lu­bi­le 34 paari.

Aas­ta lõ­pus saa­bus Rap­la hea­te­ge­vus­li­ku­le lionsk­lu­bi­le Nor­rast 2000 paa­ri Ni­ke jal­g­pal­li­ja­lat­seid, mil­le ja­ga­mi­ne üle Ees­ti an­ti ko­ha­li­ke­le lõ­vi- k­lu­bi­de­le. Akt­sioo­ni­ga tä­his­ta­sid Nor­ra lõ­vik­lu­bid 100 aas­ta möö­du­mist lionslii­ku­mi­se al­gu­sest.
Kui uu­di­sest kuul­sid Raa­si­ku val­la Lions-klu­bi liik­med, võt­tis jal­ga­pal­li­hu­vi­li­ne, poe­pi­da­ja ja lõ­vik­lu­bi lii­ge Val­dur Rand­mäe or­ga­ni­see­ri­mi­se en­da kan­da, ku­na tal on jalg­pal­lu­ri­te hul­gas roh­kem kon­tak­te. Ida-Har­jus saavad ja­lat­si­test rõõ­mu tun­da Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi Jo­ker noo­red, kel­le­le jagati treenerite soovitusel 55 paa­ri. Ani­ja JK sai ja­la­nõu­sid 34 paa­ri. Kingitused anti mõ­le­ma­le klu­bi­le üle enne jõu­le.
Val­dur Rand­mäe rää­kis, et Ees­tis on klu­bi­des­se re­gist­ree­ri­tud 12 000 jalg­pal­li­har­ras­ta­jat, see­ga prot­sen­tuaal­selt oli uu­te ja­la­nõu­de saa­jaid pä­ris pal­ju: „Rõõ­mus­tas see, et te­gu pol­nud niiöel­da hu­ma­ni­taa­r­abi­ga, vaid ja­lat­sid olid 2016. aas­ta mu­del, ra­ha­li­selt oli see Ees­ti­le mit­me­sa­ja tu­han­de eu­ro­ne kin­gi­tus.”
Kui ja­lat­sid Ees­tis­se jõud­sid, oli Val­dur Rand­mäe te­le­fon pi­de­valt hõi­va­tud, ta uu­ris, kel­le­le ja ku­hu oleks ja­la­nõu­sid va­ja: „Oli soov, et need jõuak­sid õi­ge­tes­se jal­ga­des­se. Ül­la­tas, et pal­jud ko­ha­li­kud lõ­vik­lu­bid pol­nud akt­sioo­nist üld­se kuul­nud­ki.”
Li­saks Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­le jõud­sid ja­lat­sid veel näi­teks Saa­re­maa­le, Saue­le, Vil­jan­dis­se, Tar­tus­se, Rap­las­se. Kõi­ge roh­kem ja­la­nõu­sid sai Raa­si­ku klu­bi.
Ja­lat­seid on ku­ni suu­ru­se­ni 44, see­ga saa­vad neid ka­su­ta­da nii noo­red kui ka ju­ba täis­kas­va­nud män­gi­jad.
Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi Jo­ker esin­da­ja Jaan Ja­las üt­les, et klu­bi on kin­gi­tu­se eest vä­ga tä­nu­lik: „Klu­bis on pal­ju pe­re­kon­di, kus ra­ha­li­ne seis po­le kõi­ge pa­rem, nei­le ku­lub kin­gi­tus kind­las­ti vä­ga ära.”
Hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni eest said Rap­la lionsk­lu­bi esin­da­ja ning lionsk­lu­bi­de liidu ju­ha­tu­se lii­ge tä­nu­mee­ne Ees­ti jalg­pal­li­ga­lal.
Raa­si­ku lionsk­lu­bi pre­si­dent Ker­ti Pell­mas sõ­nas, et ja­lat­si­te ja­ga­mi­ne oli Val­dur Rand­mäe­le kui suu­re­le jalg­pal­li­fän­ni­le sü­da­mea­si: „Tä­nu te­ma­le said ja­la­nõu­sid lap­sed ka nen­dest piir­kon­da­dest, kus vä­ga ak­tiiv­set klu­bi po­le.”
Raa­si­ku lionsk­lu­bi on asu­ta­tud 2013. aas­tal, ak­tiiv­selt koos­käi­vaid liik­meid on 10, uued hea­te­gi­jad on klu­bi pre­si­den­di sõ­nul vä­ga oo­da­tud lii­tu­ma.