Raa­si­ku kunst­nik EVE-LY VILL­BERG pü­hen­das Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nud esii­sa­de­le maa­li

2253
Kunstnik EVE-LY VILLBERG sai maalimiseks inspiratsiooni mediteerides.

Õli­maa­li­de näi­tus on Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ka­hel kor­ru­sel.

Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ha­kul pa­ni har­ras­tus­kunst­nik Eve-Ly Vill­berg Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus­se üles oma uue näi­tu­se. Te­ma ta­va­pä­ras­te loo­dus- ja lil­le­maa­li­de hul­gas on ka mõ­ned isa­maa­li­sed tööd. Näi­tu­se sig­na­tuur­maa­li „Si­ni-must-val­ge… usk, loo­tus, ar­mas­tus” pü­hen­das ta oma va­nai­sa­le Alek­san­der Lui­ga­le ja va­nao­nu­de­le Os­kar ja Jo­han­nes Lui­ga­le, kes võit­le­sid Va­ba­dus­sõ­jas, üks va­nao­nu­dest oli 3. soo­mus­ron­gi juht.

Har­ras­tus­kunst­nik rää­kis, et te­ma esii­sad olid küll pä­rit Tar­tu­maalt, kuid näi­tu­se ot­sus­tas ta ava­da just Raa­si­kul, mis on te­ma ko­dua­su­la ja lap­se­põl­ve­maa ning seos­tub see­ga kõi­ge roh­kem isa­maa­ga: „Mind ins­pi­ree­ris, et esii­sad and­sid hin­da­ma­tu pa­nu­se ja mak­sid elu­ga sel­le eest, et me saaks prae­gu tä­his­ta­da suu­re­joo­ne­li­selt Ees­ti juu­be­lit. Mõt­le­sin näi­tust kok­ku pan­nes ka oma va­nae­ma­le ja tä­di­le, kes vii­di Si­be­ris­se, kust nad ta­ga­si tu­lid, onu­le ja tä­di­le, kes põ­ge­ne­sid Root­si ja Ar­gen­tii­nas­se, kuid ko­du­maa­le enam ku­na­gi ei naas­nud.”

Eve-Ly Vill­berg käib maa­li­mas Tal­lin­nas Loo­tu­se maa­li­stuu­dios: „Ju­hen­da­ja Kert­tu Soans pa­lus meil me­di­tee­ri­da, et saa­da ins­pi­rat­sioo­ni. Ma po­le oma va­nai­sa ega te­ma ven­da­sid ku­na­gi näi­nud. Va­na­onud huk­ku­sid sõ­jas, va­nai­sa su­ri Si­be­ri vang­las. Kõik nad said Va­ba­dus­ris­ti tee­ne­te­mär­gi. Lap­se­põl­ves kuul­sin neist vä­he, sest oli nõu­ko­gu­de aeg ja Va­ba­dus­sõ­jast rää­ki­da ei toh­ti­nud. Nüüd­seks aga on need, kes sel­lest ajast rää­ki­da võiks, ju­ba ise ma­na­la­tee­le läi­nud.”

Esii­sa­de­le pü­hen­da­tud maa­li hak­kas ta te­ge­ma pä­rast Pa­rii­si ter­ro­ri­rün­na­kuid 2015. aas­tal: „Taht­sin maa­li põi­mi­da sõ­ja­mees­te ri­vid, mig­ran­ti­de read. Mõt­le­sin, kui suu­relt ja ula­tus­li­kult on sõ­jad pan­nud ini­me­si möö­da maail­ma lii­ku­ma, elu­koh­ta va­he­ta­ma. Kui maal val­mis sai, tund­sin, et va­ba­ne­sin koor­mast.”

Maa­li­ma hak­kas Eve-Ly Vill­berg 5-6 aas­tat ta­ga­si. Kõi­ge roh­kem on te­da ins­pi­ree­ri­nud lil­led, mi­da hak­kas jääd­vus­ta­ma vär­vip­liiat­si­tega. Õli­maa­le hak­kas ta te­ge­ma hil­jem, kui oli proo­vi­nud ka tei­si kuns­tis­tii­le.

Ta on töö­ta­nud rek­laa­mi­kunst­ni­ku­na, ku­jun­da­nud lo­go­sid mit­me­küm­ne­le fir­ma­le, vii­ma­sed 13 aas­tat töös­tus­ke­mi­kaa­li­de müü­gi­ju­hi­na.

Kõi­ge roh­kem teeb ta prae­gu õli­maa­le, ka­su­tab pal­ju spaat­lit ja suurt pints­lit. Näi­tu­sel on maa­lid, mis teh­tud vii­ma­se nel­ja aas­ta jook­sul Loo­tu­se maa­lis­tuu­dios. Seal on ta saa­nud kuld­maa­li­ja tiit­li, mil­le an­nab stuu­dio igal aas­tal kunst­ni­ku­le, kes on kõi­ge roh­kem stuu­dios maa­li­mas käi­nud. Eve-Ly Vill­ber­gil on ol­nud 7 näi­tust, 3 kor­da on saa­nud te­ma töid nä­ha Raa­si­ku val­las.

Näi­tus on ava­tud 12. ap­ril­li­ni.

Eelmine artikkelAVO VEST: „Koo­li ruu­mi­puu­dus on Kuu­sa­lus prae­gu kõi­ge kuu­mem tee­ma.“
Järgmine artikkelAni­ja val­la las­teaiaõ­pe­ta­jad osa­le­sid Vai­ku­se­mi­nu­ti­te koo­li­tu­sel