Raa­si­ku koo­li näi­te­rin­gi al­ga­tus tu­li las­telt

848
„Kuld­se­te lu­gu­de“ la­va­li­se lii­ku­mi­se mõt­le­sid Raa­si­ku „Mu­tu­kad“ oma la­vas­tu­se jaoks ise väl­ja.

„Sel­lis­te noor­te­ga on ai­nult lust teat­rit te­ha,“ üt­leb Raa­si­ku koo­li näi­te­rin­gi „Mu­tu­kad“ ju­hen­da­ja AN­GE­LA AL­LIK.

An­ge­la Al­lik hak­kas Raa­si­ku põ­hi­koo­lis näi­te­rin­gi te­ge­ma li­gi ne­li aas­tat ta­ga­si, kui läks koo­li hu­vi­ju­hiks. Too­na käi­di ka koo­li­noor­te fes­ti­va­lil. See­jä­rel jäi näi­te­rin­gi te­ge­vus aas­taks soi­ku, ku­ni noo­red läk­sid ise hu­vi­ju­hi juur­de soo­vi­ga näi­te­rin­gi­le taas elu sis­se pu­hu­da.

„Mu­tu­ka­tes“ on 13 õpi­last, koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil käi­di neist va­ne­ma­te­ga, 7.-8. klas­si õpi­las­te­ga. Eten­da­ti näi­te­män­gu „Kuld­sed lood“.

„Võt­sin sa­ma­ni­me­li­se raa­ma­tu proo­vi kaa­sa ja üt­le­sin – siin on raa­mat, mis on al­gu­sest lõ­pu­ni äge­daid lu­gu­sid täis. Igaü­hel oli või­ma­lik va­li­da sealt üks, mis te­da kõ­ne­tas ja mi­da soo­vis teis­te­le ju­tus­ta­da. Kui lood olid va­li­tud, mõt­le­si­me, kui­das neid la­val at­rak­tiiv­se­maks te­ha,“ rää­gib An­ge­la Al­lik.

Õpet­li­kud lood, mi­da noo­red näit­le­jad la­val esi­ta­sid, põi­mi­ti oma­loo­min­gu­li­se lii­ku­mi­se­ga ning vor­mi­ti eten­du­seks, mi­da näi­da­ti oma koo­li­pe­re­le eel­mi­se aas­ta ke­vad­kont­ser­dil. Ku­na läks kor­da ja pub­li­ku­le meel­dis, ot­sus­ta­ti sel­le­ga min­na koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li­le.

„Ole­me se­ni tei­nud proo­ve ja val­mis­tu­nud üle­sas­tu­mi­seks oma koo­lis, fes­ti­val po­le meie jaoks ol­nud olu­li­ne. Ka nüüd tu­li­me siia pi­gem teis­te­le kaa­sa ela­ma ning sil­ma­rin­gi laien­da­ma – vaa­ta­ma, mi­da tei­sed tee­vad, mil­li­seid ka­va­laid nip­pe või la­hen­du­si on suut­nud väl­ja nu­pu­ta­da.“

An­ge­la Al­lik kii­dab, et te­ma näi­te­män­gu­selts­kond on vä­ga la­he, või­vad ju­tus­ta­da vä­ga tõ­si­seid lu­gu­sid, kuid va­ja­du­sel pan­na ka re­ba­se­kõr­vad pä­he ja min­na jõu­lu­puu al­la pi­ku­ta­ma.

„Kuld­se­tes lu­gu­des“ män­gi­vad Har­di Oras, May­ro Mett, Eva-Mar­ta Pii­bor, And­ra Al­lik, Ro­met Lind­sa­lu, Ra­nar Sepp ja Ca­ro­lin Tamm­soo.