Raa­si­ku koo­li juur­dee­hi­tus ja re­mont on lõ­pu­sir­gel

921

Su­vel on plaa­nis si­sus­tu­se han­ki­mi­ne ning ter­ras­si­de ehi­tus.

Raa­si­ku põ­hi­koo­li juur­de­ehi­tu­se ja va­na osa fas­saad on ol­nud mõn­da ae­ga val­mis, ehi­ta­jaid hoo­ne vä­lis­sein­te kal­lal enam toi­me­ta­mas ei näe. Töö on graa­fi­kus, le­pin­gu­li­ne täht­aeg on 7. juu­lil ning val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nul jõu­tak­se lõp­pak­ti­ni ilm­selt käe­s­ole­va nä­da­la jook­sul.
Si­sus­ta­mi­ne pea­b val­mis saa­ma uue õp­peaas­ta al­gu­seks. Juur­dee­hi­tus, ku­hu ala­tes aas­ta al­gu­sest oli aju­ti­selt õp­pi­ma pai­gu­ta­tud ko­gu koo­li­pe­re, lä­heb sa­ni­taar­re­mon­ti, see­jä­rel ko­lib juur­dee­hi­tus­se Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu.
Raa­si­ku põ­hi­koo­li lap­se­va­ne­mad rää­ki­sid paar nä­da­lat ta­ga­si Sõ­nu­mi­too­ja­le, et juur­dee­hi­tu­se ka­tus sa­jab vih­ma­de­ga lä­bi. Val­la­va­nem sõ­nas, et te­ge­li­kult ei sa­da­nud ka­tus lä­bi, vaid ilm­selt hak­kas til­ku­ma jääk­niis­kus, mis tal­vi­se ehi­tu­se tõt­tu lae­pa­nee­li­dest väl­ja­pää­su lei­dis: „Ehi­ta­jad va­he­ta­sid ripp­lae plaa­di, mil­le ve­si ära rik­kus. Prae­gu­se­ni po­le roh­kem mi­da­gi juh­tu­nud. Sel­li­sed as­jad on nor­maal­sed ja sel­leks on ehi­tis­tel ga­ran­tiiaeg, mil­le jook­sul eri­ne­vad vead pa­ran­da­tak­se. See on tä­na­päe­va­se kii­re ehi­tus­tem­po­ga kä­si­käes käiv prob­leem.”
Koo­li­ma­ja va­na osa saab uue mööb­li, see val­mis­ta­tak­se eri­tel­li­mu­sel. Han­ge mööb­li val­mis­ta­mi­seks on lõp­pe­nud, paa­ri nä­da­la jook­sul sõl­mi­tak­se le­ping ning siis ha­ka­tak­se mööb­lit val­mis­ta­ma. Su­ve lõ­puks loo­dab val­la­va­lit­sus koo­li mööb­li suu­re­mas osas kät­te saa­da.
Pea­gi al­gab ka vä­li­ter­ras­si­de ehi­tus, need pai­gu­ta­takse koo­li­ma­ja si­se­hoo­vi las­te­aia poo­le raa­ma­tu­ko­gu sei­na äär­de.
Juur­dee­hi­tu­seks, re­mon­diks, ehi­tus­jä­re­le­val­veks ja mööb­liks on ka­van­da­tud 2,6 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest vald on ta­su­nud 674 000 eu­rot, üle­jää­nud sum­ma kae­tak­se lae­nu­ra­ha­ga.