Raa­si­ku koo­li- ja ale­vi­ku­raa­ma­tu­ko­gu ko­li­sid kok­ku uu­de maj­ja

2461
Uus kol­lek­tiiv kut­sub raa­ma­tu­ko­gus­se lae­nu­ta­ma, ae­ga veet­ma, hu­ba­seid üri­tu­si kor­ral­da­ma. MAR­JU KOND­RAT­JEV, LII OT­SA, EHA POD­GOR­NO­VA, LINDA WROBEL, KRIS­TI PRA­GI.

Raa­si­ku ale­vi­ku raa­ma­tu­ko­gu uk­sed olid va­he­peal paar nä­da­lat su­le­tud. Raa­ma­tu­ko­gu ko­lis rah­va­ma­jast paar­sa­da meet­rit ee­ma­le koo­li vast­val­mi­nud juur­dee­hi­tus­se. Ruu­mid on ka­hel kor­ru­sel, li­saks lae­nu­tus­ruu­mi­d ja abi­ruu­mid, koo­so­le­ku­nur­gad tu­gi­too­li­de-dii­va­ni­te­ga, suu­red ak­nad.

Juur­dee­hi­tu­se ava­mi­ne oli õp­peaas­ta al­gu­ses, raa­ma­tu­ko­gu sin­na nii kii­res­ti ko­li­da ei jõud­nud, ku­na mööb­lit tu­li kauem oo­da­ta. Ka üle 20 000 tea­vi­ku üm­ber­pai­gu­ta­mi­ne võt­tis ae­ga. Ruu­mid said si­sus­ta­tud 4. ok­toob­riks, raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad kor­ral­da­sid pi­du­li­ku ava­mi­se koos val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi kir­ju­ta­tud raa­ma­tu „Val­la­va­ne­ma aruan­ne. Ala­ti on nii ol­nud” esit­lu­se­ga.

Riiu­li­te va­he­le pan­dud lin­di lõi­ka­sid lä­bi val­la­va­nem, vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe ja raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Pod­gor­no­va.

Esi­me­sel kor­ru­sel on täis­kas­va­nu­te kir­jan­dus, tei­sel kor­ru­sel las­te­kir­jan­dus. Mõ­le­mad raa­ma­tu­ko­gud on nüüd ühe juh­ti­mi­se all. Lah­tio­le­kua­jad tä­na­va poolt jää­vad sa­maks, lap­sed ja noo­red pää­se­vad tei­se­le kor­ru­se­le päe­val koo­li­ma­ja kau­du kell 9-16. Las­te­kor­ru­se­le pää­seb lah­tio­le­kuae­ga­del ka raa­ma­tu­ko­gu vä­li­suk­sest, mil­le juu­rest viib trepp kor­rus kõr­ge­ma­le. Õpi­ku­te­le lei­tak­se koht koo­li­ma­jas, ku­na prae­gu on õpi­kud las­te käes, po­le nei­le prae­gu eral­di koh­ta va­ja.

Suu­re­ne­nud on raa­ma­tu­ko­gu per­so­nal. Di­rek­to­ri­na jät­kab Eha Pod­gor­no­va, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­na Lii Ot­sa. Uued töö­ta­jad on Lin­da Wró­bel las­te­osa­kon­nas, ning ma­ja pe­re­nai­se­na asus töö­le Kris­ti Pra­gi. Kol­lek­tii­vi hul­ka kuu­lub ka Mar­ju Kond­rat­jev, kes va­rem oli koo­li­raa­ma­tu­ko­gus.

Eha Pod­gor­no­va: „Asu­si­me ku­na­gi Tal­lin­na maan­tee 1, kus meil olid ava­rad ruu­mid. 20 aas­tat ta­ga­si ko­li­si­me rah­va­maj­ja, see suu­re­pä­ra­ne aeg läks vä­ga kii­res­ti. On ha­ru­kord­ne, et maa­raa­ma­tu­ko­gu saab teist kor­da mood­sad, spet­siaal­selt raa­ma­tu­ko­gu­le pro­jek­tee­ri­tud ja si­sus­ta­tud ruu­mid. Nüüd ole­me veel eri­ti uh­ked, ku­na ime­ke­na­des ruu­mi­des ning koo­li­ga sa­ma ka­tu­se all saa­me pa­re­mi­ni toe­ta­da ja ai­da­ta kaa­sa koo­li õp­pe­ka­va täit­mi­se­le.”

Raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­ru­ses­se li­san­dus punkt: raa­ma­tu­ko­gu täi­dab Raa­si­ku põ­hi­koo­li koo­li­raa­ma­tu­ko­gu põ­hiü­le­san­net, toe­tab oma te­ge­vu­se­ga koo­li õp­pe­ka­va täit­mist ning on Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpi­kesk­kon­na osa.

Ko­li­mi­ne oli di­rek­to­ri sõ­nul vä­ga töö­ma­hu­kas, kuid oli pal­ju häid abi­li­si. Raa­ma­tu­ko­gust on veel puu­du lae­nu­tus­le­tid ning vit­riin­kapp, ku­hu saab ha­ka­ta panema näi­tu­si.

Ava­mi­se pu­hul lu­ges Eha Pod­gor­no­va kaks Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­le pü­hen­da­tud luu­le­tust. Ühe kirjutas tund­ma­tu lu­ge­ja aas­ta­küm­neid ta­ga­si, tei­se te­gi Raa­si­ku ela­nik Ja­nar Vaik paar aas­tat ta­ga­si. Raa­ma­tu­ko­gu ava­mi­se ja val­la­va­ne­ma raa­ma­tu esit­lu­se pu­hul mu­sit­see­ri­sid Erich Krie­ger, Kuu­no Ka­sak akor­dio­nil ja Su­lev Her­mas­te kastt­rum­mil.