Raa­si­ku koo­li­hoo­ne re­mont ja juur­dee­hi­tus val­mi­vad um­bes kuu aja pä­rast

2371
Juurdeehitus (vasakul) on valmis ning sinna mahutab end praegu kogu koolipere, vana osa on veel tühi, seal tehakse siseviimistlust, välisfassaadi katmine on lõpusirgel.

Ehi­tus on graa­fi­kust ees, va­nas osas on val­mis söök­la ja au­la, koo­li­pe­re toi­me­tab prae­gu juur­dee­hi­tu­se ruu­mi­des.

Suit­su­pää­su­kes­te mo­tii­vid tre­pi­kä­si­puu­del, tae­va­si­nis­te äär­te­ga ka­tu­seak­nad, pal­ju he­le­dust ja roh­kem ruu­mi – nii kir­jel­da­sid Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpi­la­sed, mis nei­le uue ma­ja juu­res kõi­ge roh­kem meel­dib. Õp­peaas­ta al­gu­ses nur­ga­ki­vi saa­nud juur­dee­hi­tu­se hoo­ne on val­mis, va­na osa re­mont lõ­peb veel en­ne koo­liaas­ta lõp­pu. Su­veks on pla­nee­ri­tud uue mööb­li soe­ta­mi­ne, koo­li­pe­re ning raa­ma­tu­ko­gu ko­li­mi­ne.
Raa­si­ku kool on am­mu kan­na­ta­nud ruu­mi­puu­du­se tõt­tu, ku­na õpi­las­te arv on kas­va­nud. Ole­ma­so­lev koo­li­ma­ja oli amor­ti­see­ru­nud, pä­rast pool sa­jan­dit ta­ga­si ehi­ta­mist po­le seal kor­ra­lik­ku re­mon­ti teh­tud, hä­das­ti oleks va­ja võim­lat – prae­gu tee­vad õpi­la­sed spor­ti au­las. Val­la­ju­hid ot­sus­ta­sid, et ruu­mi­puu­dust   saab   la­hen­da­da   ka­hes ehi­tu­se­ta­pis. Prio­ri­tee­diks sea­ti ole­ma­so­le­va koo­li­hoo­ne ka­pi­taal­re­mont, raa­ma­tu­ko­gu ja li­sa­ruu­mi­de tii­va ehi­ta­mi­ne, mis te­hak­se lae­nu­ra­ha abil. Kooli remont ja juurdeehitus maksavad 2,2 miljonit eurot. Tei­seks eta­piks, spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­seks, ot­sib val­la­va­lit­sus prae­gu pro­jek­tee­ri­jat, ehi­tu­se hind sõltub hanke tulemustest.
Möö­du­nud aas­ta su­vel lõi ehi­ta­ja OÜ Nord­lin Ehi­tus põ­hi­koo­li Või­du tä­na­va pool­ses osas ko­pa maas­se. Juur­dee­hi­tus sai val­mis tä­na­vu aas­ta al­gu­ses, siis tu­li ko­gu koo­li­pe­rel  aju­ti­selt sin­na ko­li­da, et ehi­ta­jad saak­sid va­na osa re­mon­di kal­la­le asu­da.
Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik käis es­mas­päe­val koo­li­ma­ja vaa­ta­mas, kaa­sas val­la hal­dus­o­sa­kon­na juhataja An­do Liiv ning ob­jek­ti­juht Ka­di Varda OÜst Nord­lin Ehi­tus. An­do Liiv rää­kis, et juur­dee­hi­tu­ses ol­lak­se prae­gu küll niiöel­da pead-ja­lad koos, kuid tun­nid saa­vad pee­tud ning igal klas­sil on tun­di­deks oma pri­vaat­ne ruu­mi­ke, klas­si­ruu­mi­de eral­da­mi­seks on pai­gal­da­tud aju­ti­si va­he­sei­nu.
Ehi­tus pi­di plaa­ni jär­gi val­mis saa­ma 7. juu­liks, kuid An­do Liiv ar­vas, et saab um­bes kuu ae­ga va­rem: „Töö­me­hed on vä­ga tub­lid ning ehi­ta­jal on aeg ra­ha. Pro­jek­ti po­le kok­ku tõm­ma­tud, pi­gem on tul­nud te­ha li­sa­töid – va­he­ta­da väl­ja ka va­na osa ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem, üm­ber pro­jek­tee­ri­da au­lao­sa ka­tus.”

Suu­rem söök­la ja spor­di­kõl­bu­lik au­la
Re­mon­di­ta­vas osas on prae­gu ka­su­tus­kõlb­li­kud söök­la ja au­la. Paar kuud ta­ga­si sai val­mis au­la, söök­la on olnud ka­su­tu­ses üle nä­da­la, puu­du on veel ak­na­lauad, kuid lap­sed saa­vad ju­ba soo­ja toi­tu.
An­do Liiv lau­sus, et söök­la oli re­mon­dis neli nä­da­lat, sel­le sis­se jäi ke­vad­va­heaeg, 3 nä­da­lat anti lastele soo­ja söö­gi ase­mel toi­du­pa­kk või­lei­ba­de, puu­vil­ja­de, ko­hu­kes­te­ga: „In­for­mee­ri­si­me kor­du­valt lap­se­va­ne­maid, et aju­ti­selt tu­leb söök­la kin­ni pan­na. Mõ­ni va­nem aga ik­ka mu­ret­ses, et lap­sed ei söö kor­ra­li­kult. Õn­neks ena­mik mõist­sid, et lap­sed näl­ga ei jää­nud ja te­gu oli aju­ti­se la­hen­du­se­ga.”
Re­mon­di­tud söök­la on vei­di suu­rem, uued lauad tu­le­vad suu­re­mad, et kor­ra­ga ma­huks söö­ma roh­kem lap­si, va­he­käik muu­de­tak­se väik­se­maks. Ku­na üle­jää­nud hoo­nes käib ehi­tus, tu­le­vad lap­sed söök­las­se lä­bi õue koos õpe­ta­ja­ga.
Au­la on nüüd he­le­da­tes too­ni­des, la­val on roh­kem val­gust, va­he­ta­tud on küt­te­süs­teem ja ven­ti­lat­sioon, et saa­lis oleks soo­jem ja värs­ke õhk. Sei­na­le pandi ta­ga­si korv­pal­li­rõn­gas, tu­le­vad ka võimlemisredelid. An­do Liiv sõ­nas, et kui ku­na­gi saab spor­di­hoo­ne val­mis, võe­tak­se aulast spor­diat­ri­buu­ti­ka väl­ja,  prae­gu tu­leb lä­bi aja­da va­na­vii­si.
Va­na koo­li­hoo­ne teis­tes­se ruu­mi­des­se il­ma ob­jek­ti­ju­hi­ta  ei  pää­se,  seal  käib  prae­­gu kroh­vi­mi­ne ja vii­mist­lus. Kõik klas­si­ruu­mid on sa­ma asu­ko­ha ja suu­ru­se­ga, va­he­ta­tud on põ­ran­dad, laed, sei­nad ja ak­nad.

Vä­liõp­pe ter­rass

Juur­dee­hi­tu­se sis­se­pääs on las­teaia-pool­ses osas. Nen­de us­te ta­ha on pai­gu­ta­tud prae­gu ko­gu paa­ri­sa­ja­liik­me­li­ne koo­li­pe­re. Alu­mi­sel kor­ru­sel, ku­hu su­vel ko­lib Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu, on aju­ti­selt gar­de­roob, ar­vu­tik­lass, õpe­ta­ja­te is­tu­mis­nurk. Tu­le­va­ne pois­te tööõ­pe­tu­se klass on teh­tud va­he­sei­na abil ka­heks klas­si­ruu­miks. Ob­jek­ti­juht lau­sus, et aju­ti­si la­hen­du­si on pal­ju, et ole­ma­so­le­vat ruu­mi mak­si­maal­selt ära ka­su­ta­da, kuid õp­peaas­ta lõ­puks võe­tak­se kõik eba­va­ja­li­kud va­he­sei­nad ma­ha. Raa­ma­tu­ko­gu ak­na ta­ha, ka­he hoo­ne­tii­va va­he­le mu­rup­lat­si­le tu­leb ter­rass vä­liõp­pe tar­beks.
Tei­se­le kor­ru­se­le on plaa­nis koo­li­raa­ma­tu­ko­gu ning loo­du­sai­ne­te klas­sid, abi­ruu­mid, muu­si­kak­lass he­li­kind­la­te us­te­ga. Õpi­las­te­le tu­le­vad is­tu­mis­so­pid, nüüd on pea­ae­gu kõik va­bad pin­nad as­ju ja mööb­lit täis.
Kui va­na osa re­mont val­mis, tu­leb hal­du­so­sa­kon­na ju­hi sõ­nul juur­dee­hi­tus uues­ti üle vii­mist­le­da, ku­na ko­li­mi­se käi­gus võib juh­tu­da, et mi­da­gi lä­heb kat­ki või pin­nad kraa­bi­tud. Ko­gu koo­li­ma­ja saab sep­temb­riks uhiuue mööb­li.
An­do Liiv rää­kis, et uu­tes­se ruu­mi­des­se on plaa­nis li­sa­da veel vär­vi ja must­reid: „Li­sa­val­gust an­na­vad ne­li­nurk­sed ka­tu­seak­nad. Ter­vi­se­kait­se on juh­ti­nud tä­he­le­pa­nu, et loo­mu­lik­ku val­gust peaks ole­ma või­ma­li­kult pal­ju ning tõe­poo­lest, päe­val po­le tu­le­sid nüüd vä­ga va­ja­gi.”
Väl­jas on prae­gu poo­le­li fas­saa­di­tööd. Va­na hoo­ne tel­lis­ki­vi­sei­nad soo­jus­ta­tak­se, kae­tak­se hal­li­de ja val­ge­te plaa­ti­de­ga, mis muu­da­vad hoo­ne va­ra­se­mast ener­gia­sääst­li­ku­maks ja soo­ja­pi­da­va­maks. Su­vel te­hak­se kor­da ka koo­li­ma­ja ümb­ru­se plat­sid ja hal­jas­tus.
An­do Liiv kii­tis, et koo­li­pe­re on ehi­tu­se ke­nas­ti ära kan­na­ta­nud: „Mui­du­gi oli las­tel al­gu­ses uus ja hu­vi­tav, kuid õpe­ta­jad ja töö­me­hed hoid­sid sil­ma peal, et lap­sed ehi­tus­ob­jek­ti­le ei sa­tuks.”

Ajutine klassiruum, uuest õppeaastast kooliraamatukogu suurte akendega saal juurdeehituse teisel korrusel.
Ajutine klassiruum, uuest õppeaastast kooliraamatukogu suurte akendega saal juurdeehituse teisel korrusel.

Kui­das koo­li­pe­re end ehi­tu­se ajal tun­neb? Õpe­ta­jad rää­ki­sid, et al­gu­ses oli ras­ke las­te tä­he­le­pa­nu hoi­da, sest igas nur­gas oli mi­da­gi uut ja hu­vi­ta­vat, töö­me­hed käi­sid aken­de ta­ga, kuid nüüd on lap­sed olu­kor­ra­ga har­ju­nud. Noored ju­tus­ta­sid, et aju­ti­ne ruu­mi­puu­dus neid ei häi­ri, ku­na ka va­nas osas oli ruu­mi­puu­dus. Õpi­la­sed kiit­sid uu­te ruu­mi­de kroh­vi­lõh­na ning tõ­de­sid, et oo­ta­vad hu­vi­ga ae­ga, kui koo­li­ma­jas on jäl­le jook­su­ruu­mi.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li­ va­ba­riik­li­ku olüm­piaa­di kaksikvõit
Järgmine artikkelKon­kur­si „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2017“ tu­le­mu­sed