Raa­si­ku koer­te treeningplatsile on so­biv asu­koht lei­tud

768

Val­la­va­lit­sus kut­sus Raa­si­ku rah­va­maj­ja kok­ku koe­rao­ma­ni­kud, kes on aval­da­nud ar­va­must, et ale­vi­kus oleks koer­te tree­ni­mi­se koht.

Raa­si­ku koe­rao­ma­ni­ke soo­vist, et asu­las oleks koht, kus oma loo­mi tree­ni­da, rää­kis val­la üldp­la­nee­rin­gu ava­li­kul aru­te­lul ko­ha­lik ela­nik Kris­ta Erg-Sca­cchet­ti. Ta kut­sus ka Sõ­nu­mi­too­ja kau­du sel tee­mal kaa­sa mõt­le­ma. Nel­ja­päe­val, 1. no­vemb­ril toi­mu­nud kok­ku­saa­mi­se kor­ral­das val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets. Raa­si­ku koe­rao­ma­ni­kel on Fa­ce­boo­kis oma grupp, kus on li­gi 60 lii­get, koo­so­le­kul oli osa­le­jaid küm­me­kond.

„Pea­mi­ne, mil­le­ni jõud­si­me, oli tree­ningp­lat­siks so­bi­va ko­ha leid­mi­ne,“ sõ­nas Aa­re Ets.
Koe­rao­ma­ni­kud olid eel­ne­valt vaa­da­nud kaar­dilt üle kõik Raa­si­ku ale­vi­kus val­la­le kuu­lu­vaid ühis­kond­li­keks ala­deks mõel­dud maa­tü­kid ja lä­bia­ru­ta­nud, mil­li­sed neist võik­sid so­bi­da koer­te treeningplatsi jaoks.

„Neist ena­mu­ses on ju­ba ka­su­tu­ses või koer­te tree­ningp­lat­siks so­bi­ma­tud, sõe­la­le jäid kolm va­rian­ti,“ üt­les Kris­ta Erg-Sca­cchet­ti.

Kolm või­ma­lik­ku asu­ko­ha­va­rian­ti olid Mist­ra-Au­te­xi ja kal­mis­tu va­he­li­ne ala, staa­dio­ni ta­gu­ne ala ning üks maa­tükk raud­tee ää­res. Koer­teaia jaoks pa­ri­maks pi­da­sid loo­mao­ma­ni­kud Mist­ra-Au­te­xi ja kal­mis­tu va­he­list maa­tük­ki. Nad põh­jen­da­sid, et see on lii­ga väi­ke, et te­ha sin­na mõnd muud ühis­kond­li­ku funkt­sioo­ni­ga ala, kuid koer­tep­lat­siks pa­ra­ja suu­ru­se­ga, seal on la­me ja kuiv maa­pind, asu­koht ale­vi­ku kes­ku­ses, sa­mas pii­sa­valt eral­da­tud, et ei rii­vaks sil­ma, naab­rid on te­has, sur­nuaed, tü­her­maa ja ale­vi­ku kü­lap­lats, ehk elu­ma­jad po­le pä­ris pii­ri­naab­rid, sa­mas on lä­he­ma­tes ma­ja­pi­da­mis­tes na­gu­nii koe­rad. Veel too­di väl­ja, et sin­na on hea li­gi­pääs nii jalg­si kui au­to­de­ga, on ka pii­sa­valt par­ki­mis­ruu­mi, ku­na tä­na­va­val­gus­tus on ole­mas, on liht­ne li­sa­da paar lam­pi koer­teaia val­gus­ta­mi­seks. Plus­si­na märgiti ka, kui kü­lap­lat­sil toi­mu­vad sünd­mu­sed, saab koer­te­plat­si te­ge­vu­si nen­de­ga lii­ta.

„Prae­gu sei­sab see maa­lapp nii­sa­ma. Kui ko­gu­kon­nas on koe­ra­pi­da­jaid, kes soo­vi­vad oma loo­mi tree­ni­da, miks mit­te ka­su­ta­da maad sel­leks ots­tar­beks,“ ar­vas Aa­re Ets.

Koer­te tree­ningp­lat­si op­ti­maal­seks suu­ru­seks pak­ku­sid loo­mao­ma­ni­kud 1500 ruut­meet­rit. Sel­lest kaks kol­man­dik­ku oleks mõel­dud suu­re­ma­te, kol­man­dik väik­se­ma­te koer­te jaoks.

Aa­re Ets kü­sis ka Mist­ra-Au­te­xi ju­hilt Priit Tam­melt, kui­das et­te­võ­te suh­tub sel­les­se, kui nen­de kõr­valk­run­dil tree­ni­taks koe­ri: „Te­ma oli vä­ga po­si­tiiv­ne, ar­vas – ehk saab koer­tep­lat­si ta­ras­ta­mi­seks ka­su­ta­da ära Mist­ra ole­ma­so­le­vat ae­da. Oleks ju­ba pä­ris suur kok­ku­hoid, kui koer­teae­di­ku­le ei pea üh­te kül­ge ae­da te­ge­ma.“

Li­saks aia­le on tree­ningp­lat­si­le va­ja val­gus­tust, prü­gi­kas­ti, in­fo­tahv­lit, va­hen­deid loo­ma­de tree­ni­mi­seks.

Aa­re Ets kõ­ne­les ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­ju­hi Tii­na Ser­go­ga, kü­sis, kas sel­li­se­le et­te­võt­mi­se­le oleks või­ma­lik Lea­der-prog­ram­mist saa­da toe­tust: „Te­ma ar­va­tes on see hea mõ­te, üh­te­gi teist sar­nast pro­jek­ti tal­le piir­kon­nast ei mee­nu­nud.“

Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja soo­vi­tas koo­so­le­kul – koer­te­sõb­rad võik­sid luua mit­te­tu­lun­du­s­­ühin­gu, kes taot­leks val­lalt koer­te­vä­ja­ku oma ka­su­tus­val­dus­se, üht­la­si saaks MTÜ ka esi­ta­da Lea­der-prog­ram­mi plat­si ra­ja­mi­seks-si­sus­ta­mi­seks ra­ha­taot­lusp­ro­jek­te. Kris­ta Erg-Sca­cchet­ti kaht­les, kas koe­ra-
o­ma­ni­kud soo­vi­vad MTÜd luua, küll aga kin­ni­tas, et koer­teaia juu­res ol­lak­se val­mis pal­ju tööd te­ge­ma tal­gu­te kor­ras. Näi­teks ehi­ta­ma var­jua­lu­se ja is­te­pin­gid loo­mao­ma­ni­ke­le, tree­ning­va­hen­did koer­te­le, is­tu­ta­ma hek­ki. Ta kut­sub kõi­ki ajast­hu­vi­ta­tuid üles lii­tu­ma Fa­ce­boo­ki-gru­pi­ga Raa­si­ku Koe­rad.

Eelmine artikkelAni­ja val­las jät­ka­vad se­ni­sed lu­me­lük­ka­jad
Järgmine artikkelTasu­ta ha­ri­dus las­teaiast kõrg­koo­li­ni