Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee saab li­sa­val­gus­tust

311
Andre Sepp.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp koh­tus Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se (RTK) esin­da­ja­te­ga, kel­le­ga le­pi­ti kok­ku, et eel­mi­sel aas­tal val­mi­nud Raa­si­ku ale­vik­ku lä­biv kerg­liik­lus­tee saab val­gus­teid juur­de. „Raa­si­ku ki­ri­ku­pool­ses osas ei ole prae­gu­ne tä­na­va­val­gus­tus kerg­liik­lus­tee jaoks pii­sav. Plaa­ni­me se­da pa­ran­da­da ka­hek­sa li­sa­val­gus­ti­ga, kolm val­gus­tit pa­ne­me ka Meie­rei tä­na­va­le,“ sõ­nas val­la­va­nem. Suur osa Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks ku­lu­nud ra­hast eral­das EAS piir­kond­li­ku kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se prog­ram­mist, li­sa­val­gus­ti­te pai­gal­da­mist ra­has­ta­tak­se sa­ma pro­jek­ti raa­mes.

Eelmine artikkelRah­va­ma­ja kui rah­va ma­ja
Järgmine artikkelVoo­se rah­va­ma­ja tä­his­tas 90. sün­ni­päe­va