Raa­si­ku, Keh­ra ja Kuu­sa­lu noo­red kor­ral­da­sid TO­RE kon­ve­rent­si

603

Raa­si­ku põ­hi­koo­lis toi­mu­nud üle-eestilisel noor­te­kon­ve­rent­sil oli osa­le­jaid üle 150.

Tu­giõ­pi­las­lii­ku­mi­se TO­RE iga-aas­ta­ne kon­ve­rents toi­mus tä­na­vu 8.-9. veeb­rua­ri­ni Raa­si­kul. Osa­le­jaid oli roh­kem kui 150. Kau­ge­mad tu­li­jad olid Võ­rust, Saa­re­maalt ja Nar­vast. Esin­da­tud olid 19 koo­li ja üks noor­te­kes­kus – Raa­si­kul on üks ka­hest noor­te­kes­ku­se juu­res te­gut­se­vast TO­RE rin­gist Ees­tis. Kon­ve­rents kor­ral­da­ti siis­ki koo­li­ma­jas, ku­na rah­va­ma­jas, kus noor­te­kes­kus te­gut­seb, po­leks kõi­gi töö­tu­ba­de jaoks ol­nud pii­sa­valt ruu­mi.

Ka­he­päe­va­se se­mi­na­ri esi­me­ne päev oli pü­hen­da­tud noor­te­lii­ku­mi­se 23. sün­ni­päe­va­le Ees­tis. Päe­val te­gut­se­ti töö­tu­ba­des, õh­tul esit­le­ti töö­tu­ba­des õpi­tut, söö­di tor­ti ja oli pi­du, kus esi­ne­sid Raa­si­ku tea­dus­rin­gi ja an­samb­li Bubb­les liik­med.

Kon­ve­rent­sil oli või­ma­lus va­li­da 9 töö­toa va­hel. Keh­ra noo­red Lau­ra Res­tov ja Jaan Viir­mann vii­sid lä­bi mõt­te­rän­na­ku­te töö­tu­ba, Raa­si­ku to­re­kad And­ra Al­lik ja Eva-Mar­ta Pii­bor nu­ku­teat­ri töö­tu­ba, Kuu­sa­lu noor­kor­kas­te juht Mat­tias Ida­vain koos teis­te noor­kot­kas­te­ga vii­sid väl­jas lä­bi orien­tee­ru­mi­sõp­pe. Raa­si­ku koo­li õpe­ta­ja Laur Leet­jõe ju­hen­das, kui­das te­ha voo­lu­al­li­kat, He­li Ka­ru töö­toas kat­se­ta­ti or­kest­ri te­ge­mist, Ene Hunt õpe­tas rah­va­lik­ke selts­kon­na­tant­se, lõõts­pil­lil saa­tis Jaan Sarv, meis­ter­da­mi­se töö­tu­be ve­da­sid Kris­ti Va­der ja Ris­to Il­ves. Ju­hen­da­ja­te­le te­gi Eha Alt­mäe joo­ga­rin­gi.

Pä­rast õh­tu­söö­ki rää­kis psüh­hiaa­ter-unearst Tuu­li­ki Hion noor­te­le une staa­diu­mi­dest ning sel­lest, kui­das on oma­va­hel seo­tud uni ja õp­pi­mi­ne. To­re­kad öö­bi­sid Raa­si­ku koo­li­ma­jas.

Tei­sel päe­val oli ühi­ne koo­s­o­lek, mis on ala­ti üks osa kon­ve­rent­sist. Ku­na TO­RE on MTÜ, tu­li liik­me­te­ga lä­bi aru­ta­da ja kin­ni­ta­da mit­te­tu­lun­du­s­ühin­gu ma­jan­du­saas­ta aruan­ne ning sel kor­ral va­li­da ka uus ju­ha­tus.

„Noor­te jaoks on see hea või­ma­lus õp­pi­da, kui­das üks mit­te­tu­lun­du­sü­hing toi­mib,“ sõ­nas Raa­si­ku TO­RE rin­gi ju­hen­da­ja, noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik.

Kor­ral­dus­tii­mis 22 noort
TO­RE kon­ve­rents toi­mub igal aas­tal eri ko­has, järg­mi­se aas­ta toi­mu­mis­paik kuu­lu­ta­tak­se väl­ja eel­mi­se kon­ve­rent­si lõ­pus. An­ge­la Al­lik üt­les, et en­ne kon­ve­rent­si kü­sib lii­ku­mi­se te­gev­juht TOE rin­gi­delt, kes on val­mis järg­mi­sel aas­tal tei­si vas­tu võt­ma.

„Meie noo­red kü­si­sid mi­nult eel­mi­sel aas­tal, miks me ei võiks kon­ve­rent­si te­ha Raa­si­kul, meie koo­li­ma­ja on nüüd ju vä­ga ilus. Töö­ta­sin siis koo­lis hu­vi­ju­hi­na ning see et­te­pa­nek tun­dus üs­na loo­gi­li­ne, mil­lal siis veel meie koo­li teis­te­le näi­da­ta, kui mit­te nüüd,“ rää­kis ta.

Kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­ses osa­le­vad ala­ti noo­red, nii ka sel kor­ral: „Mi­na hoid­sin küll kätt pul­sil, aga noo­red olid vä­ga te­gu­sad – ise te­gid plaa­ne, ja­ga­sid end mees­kon­da­des­se, lep­pi­sid kok­ku, kes mil­le eest vas­tu­tab.“

Kor­ral­dus­tii­mis oli 16 TO­RE lii­get Raa­si­kult, 5 Keh­rast ning üks TO­RE vi­list­la­ne Kuu­sa­lu val­last. Raa­si­ku to­re­ka­te ju­hen­da­ja sõ­nas, et Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la noor­te­ga on ka va­rem teh­tud koos­tööd, nüüd kut­su­ti neid ap­pi eel­kõi­ge see­tõt­tu, et naa­ber­val­da­de noo­ri roh­kem lii­ta, pan­na nad oma­va­hel ti­he­da­malt suht­le­ma.

Et­te­val­mis­tu­si teh­ti ko­gu kon­ve­rent­si­le eel­ne­nud aas­ta. Nii suu­re üri­tu­se et­te­val­mis­ta­mi­ne tä­hen­das An­ge­la Al­li­ku sõ­nul iga­nä­da­la­si koo­so­le­kuid: „Meil on ree­de­ti TO­RE ring, seal aru­ta­si­me kor­ral­dus­tii­mi liik­me­te­ga ük­si­pul­gi lä­bi, mi­da on meil va­ja te­ha, et kon­ve­rents saaks vä­gev. Igaüks pak­kus ideid ning üt­les, kui­das te­ma saab pa­nus­ta­da. Ise mõt­le­sid nad väl­ja, mil­li­sed töö­toad võik­sid teis­te­le osa­le­ja­te­le hu­vi pak­ku­da.“

An­ge­la Al­lik kin­ni­tas, on noor­te­ga vä­ga ra­hul.

„Nad on vä­ga tub­lid, ar­van, et meil oli üks pa­ri­ma­test kon­ve­rent­si­dest, kõik su­jus na­gu kel­la­värk. Nen­de noor­te­ga on vä­ga liht­ne sel­list as­ja or­ga­ni­see­ri­da, neid ei pea käs­ki­ma, neil on al­ga­tus­või­met, tu­le­vad ise kü­si­ma, kas üks või tei­ne asi on häs­ti või saak­sid nad mi­da­gi veel pa­re­maks te­ha. Iga tiim ka­van­das oma töö­lõi­gu ot­sast lõ­pu­ni väl­ja, ku­ni pi­sias­ja­de­ni. Sain nen­de pea­le täie­li­kult loo­ta,“ kii­tis ta.

Suu­rem osa Raa­si­ku TO­RE rin­gi ak­tiivg­ru­pist on koo­li 9. klas­si õpi­la­sed, kuid on ka 8. klas­si lap­si ning kesk­koo­li­noo­ri. An­ge­la Al­lik lau­sus, kui oli Raa­si­ku koo­lis ne­li aas­tat hu­vi­juht, olid prae­gu­se 9. klas­si noo­red abiks üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel: „Nad olid siis mi­nu nii pa­rem kui va­sak kä­si, sealt on neil or­ga­ni­see­ri­mis­ko­ge­mu­sed. Sa­mas te­kib jul­gus, ene­se­kind­lus ja usal­dus suu­res­ti just to­re­kaks ole­mi­se­ga. Nad on õp­pi­nud en­da te­ge­vust ana­lüü­si­ma ja jä­rel­du­si te­ge­ma.“

TORE noored õpivad oskust märgata ja kuulata, olema empaatilised, austama ennast, sest tugev inimene saab olla toeks ka teistele. Liikmeks saamiseks tuleb läbida koolitus. Eestis on TORE ringid 76 koolis.