Raa­si­ku, Keh­ra ja Kuu­sa­lu noo­red kor­ral­da­sid TO­RE kon­ve­rent­si

611

Raa­si­ku põ­hi­koo­lis toi­mu­nud üle-eestilisel noor­te­kon­ve­rent­sil oli osa­le­jaid üle 150.

Tu­giõ­pi­las­lii­ku­mi­se TO­RE iga-aas­ta­ne kon­ve­rents toi­mus tä­na­vu 8.-9. veeb­rua­ri­ni Raa­si­kul. Osa­le­jaid oli roh­kem kui 150. Kau­ge­mad tu­li­jad olid Võ­rust, Saa­re­maalt ja Nar­vast. Esin­da­tud olid 19 koo­li ja üks noor­te­kes­kus – Raa­si­kul on üks ka­hest noor­te­kes­ku­se juu­res te­gut­se­vast TO­RE rin­gist Ees­tis. Kon­ve­rents kor­ral­da­ti siis­ki koo­li­ma­jas, ku­na rah­va­ma­jas, kus noor­te­kes­kus te­gut­seb, po­leks kõi­gi töö­tu­ba­de jaoks ol­nud pii­sa­valt ruu­mi.

Ka­he­päe­va­se se­mi­na­ri esi­me­ne päev oli pü­hen­da­tud noor­te­lii­ku­mi­se 23. sün­ni­päe­va­le Ees­tis. Päe­val te­gut­se­ti töö­tu­ba­des, õh­tul esit­le­ti töö­tu­ba­des õpi­tut, söö­di tor­ti ja oli pi­du, kus esi­ne­sid Raa­si­ku tea­dus­rin­gi ja an­samb­li Bubb­les liik­med.

Kon­ve­rent­sil oli või­ma­lus va­li­da 9 töö­toa va­hel. Keh­ra noo­red Lau­ra Res­tov ja Jaan Viir­mann vii­sid lä­bi mõt­te­rän­na­ku­te töö­tu­ba, Raa­si­ku to­re­kad And­ra Al­lik ja Eva-Mar­ta Pii­bor nu­ku­teat­ri töö­tu­ba, Kuu­sa­lu noor­kor­kas­te juht Mat­tias Ida­vain koos teis­te noor­kot­kas­te­ga vii­sid väl­jas lä­bi orien­tee­ru­mi­sõp­pe. Raa­si­ku koo­li õpe­ta­ja Laur Leet­jõe ju­hen­das, kui­das te­ha voo­lu­al­li­kat, He­li Ka­ru töö­toas kat­se­ta­ti or­kest­ri te­ge­mist, Ene Hunt õpe­tas rah­va­lik­ke selts­kon­na­tant­se, lõõts­pil­lil saa­tis Jaan Sarv, meis­ter­da­mi­se töö­tu­be ve­da­sid Kris­ti Va­der ja Ris­to Il­ves. Ju­hen­da­ja­te­le te­gi Eha Alt­mäe joo­ga­rin­gi.

Pä­rast õh­tu­söö­ki rää­kis psüh­hiaa­ter-unearst Tuu­li­ki Hion noor­te­le une staa­diu­mi­dest ning sel­lest, kui­das on oma­va­hel seo­tud uni ja õp­pi­mi­ne. To­re­kad öö­bi­sid Raa­si­ku koo­li­ma­jas.

Tei­sel päe­val oli ühi­ne koo­s­o­lek, mis on ala­ti üks osa kon­ve­rent­sist. Ku­na TO­RE on MTÜ, tu­li liik­me­te­ga lä­bi aru­ta­da ja kin­ni­ta­da mit­te­tu­lun­du­s­ühin­gu ma­jan­du­saas­ta aruan­ne ning sel kor­ral va­li­da ka uus ju­ha­tus.

„Noor­te jaoks on see hea või­ma­lus õp­pi­da, kui­das üks mit­te­tu­lun­du­sü­hing toi­mib,“ sõ­nas Raa­si­ku TO­RE rin­gi ju­hen­da­ja, noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­lik.

Kor­ral­dus­tii­mis 22 noort
TO­RE kon­ve­rents toi­mub igal aas­tal eri ko­has, järg­mi­se aas­ta toi­mu­mis­paik kuu­lu­ta­tak­se väl­ja eel­mi­se kon­ve­rent­si lõ­pus. An­ge­la Al­lik üt­les, et en­ne kon­ve­rent­si kü­sib lii­ku­mi­se te­gev­juht TOE rin­gi­delt, kes on val­mis järg­mi­sel aas­tal tei­si vas­tu võt­ma.

„Meie noo­red kü­si­sid mi­nult eel­mi­sel aas­tal, miks me ei võiks kon­ve­rent­si te­ha Raa­si­kul, meie koo­li­ma­ja on nüüd ju vä­ga ilus. Töö­ta­sin siis koo­lis hu­vi­ju­hi­na ning see et­te­pa­nek tun­dus üs­na loo­gi­li­ne, mil­lal siis veel meie koo­li teis­te­le näi­da­ta, kui mit­te nüüd,“ rää­kis ta.

Kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­ses osa­le­vad ala­ti noo­red, nii ka sel kor­ral: „Mi­na hoid­sin küll kätt pul­sil, aga noo­red olid vä­ga te­gu­sad – ise te­gid plaa­ne, ja­ga­sid end mees­kon­da­des­se, lep­pi­sid kok­ku, kes mil­le eest vas­tu­tab.“

Kor­ral­dus­tii­mis oli 16 TO­RE lii­get Raa­si­kult, 5 Keh­rast ning üks TO­RE vi­list­la­ne Kuu­sa­lu val­last. Raa­si­ku to­re­ka­te ju­hen­da­ja sõ­nas, et Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la noor­te­ga on ka va­rem teh­tud koos­tööd, nüüd kut­su­ti neid ap­pi eel­kõi­ge see­tõt­tu, et naa­ber­val­da­de noo­ri roh­kem lii­ta, pan­na nad oma­va­hel ti­he­da­malt suht­le­ma.

Et­te­val­mis­tu­si teh­ti ko­gu kon­ve­rent­si­le eel­ne­nud aas­ta. Nii suu­re üri­tu­se et­te­val­mis­ta­mi­ne tä­hen­das An­ge­la Al­li­ku sõ­nul iga­nä­da­la­si koo­so­le­kuid: „Meil on ree­de­ti TO­RE ring, seal aru­ta­si­me kor­ral­dus­tii­mi liik­me­te­ga ük­si­pul­gi lä­bi, mi­da on meil va­ja te­ha, et kon­ve­rents saaks vä­gev. Igaüks pak­kus ideid ning üt­les, kui­das te­ma saab pa­nus­ta­da. Ise mõt­le­sid nad väl­ja, mil­li­sed töö­toad võik­sid teis­te­le osa­le­ja­te­le hu­vi pak­ku­da.“

An­ge­la Al­lik kin­ni­tas, on noor­te­ga vä­ga ra­hul.

„Nad on vä­ga tub­lid, ar­van, et meil oli üks pa­ri­ma­test kon­ve­rent­si­dest, kõik su­jus na­gu kel­la­värk. Nen­de noor­te­ga on vä­ga liht­ne sel­list as­ja or­ga­ni­see­ri­da, neid ei pea käs­ki­ma, neil on al­ga­tus­või­met, tu­le­vad ise kü­si­ma, kas üks või tei­ne asi on häs­ti või saak­sid nad mi­da­gi veel pa­re­maks te­ha. Iga tiim ka­van­das oma töö­lõi­gu ot­sast lõ­pu­ni väl­ja, ku­ni pi­sias­ja­de­ni. Sain nen­de pea­le täie­li­kult loo­ta,“ kii­tis ta.

Suu­rem osa Raa­si­ku TO­RE rin­gi ak­tiivg­ru­pist on koo­li 9. klas­si õpi­la­sed, kuid on ka 8. klas­si lap­si ning kesk­koo­li­noo­ri. An­ge­la Al­lik lau­sus, kui oli Raa­si­ku koo­lis ne­li aas­tat hu­vi­juht, olid prae­gu­se 9. klas­si noo­red abiks üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel: „Nad olid siis mi­nu nii pa­rem kui va­sak kä­si, sealt on neil or­ga­ni­see­ri­mis­ko­ge­mu­sed. Sa­mas te­kib jul­gus, ene­se­kind­lus ja usal­dus suu­res­ti just to­re­kaks ole­mi­se­ga. Nad on õp­pi­nud en­da te­ge­vust ana­lüü­si­ma ja jä­rel­du­si te­ge­ma.“

TORE noored õpivad oskust märgata ja kuulata, olema empaatilised, austama ennast, sest tugev inimene saab olla toeks ka teistele. Liikmeks saamiseks tuleb läbida koolitus. Eestis on TORE ringid 76 koolis.

Eelmine artikkelKui sõ­nad ja teod lä­he­vad lah­ku
Järgmine artikkelUus ta­se Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses?