Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la­le uus prü­gi­veo­han­ge

1271

MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus kuu­lu­tas 18. juu­lil väl­ja rii­gi­han­ke Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la­le uue kor­ral­da­tud jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks.

Ke­va­del ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus, et ei nõus­tu ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed hin­na­tõu­su taot­lu­se­ga. Val­la­va­lit­sus lei­dis, et möö­du­nud aas­tast keh­tiv kol­meaas­ta­ne han­ke­le­ping peab jät­ku­ma se­nis­te hin­da­de­ga, ku­na veo­piir­kon­nas ei ole mi­da­gi olu­list muu­tu­nud. Pä­rast se­da soo­vis Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus jäät­me­veo­le­pin­gu üles öel­da ning val­la­va­lit­sus te­gi Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se­le et­te­pa­ne­ku kor­ral­da­da Raa­si­ku val­la­le uus jäät­me­veo­han­ge.

Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se te­gev­juht Tõ­nu Tup­pits sõ­nas, et võr­rel­des prae­gu keh­ti­va­te tin­gi­mus­te­ga peak­sid edas­pi­di pa­ra­ne­ma jä­re­le­val­ve­või­ma­lu­sed vi­let­sat tee­nust osu­ta­va et­te­võt­te suh­tes.

„See tä­hen­dab, et ebak­va­li­teet­se tee­nu­se osu­ta­mi­ne lä­heb ve­da­ja­le kal­li­maks, kui on se­ni. Pa­ra­ne­ma peaks ka in­fo­va­he­tus – edas­pi­di saa­me se­ni­sest pal­ju pa­re­ma üle­vaa­te tee­nu­se osu­ta­mi­sest, ku­na ve­da­ja­pool­ne aruand­lus jõuab meie­ni kii­re­mi­ni ja ti­he­mi­ni,“ sel­gi­tas ta.

Prog­noo­si­des han­ke tu­le­mu­si, kom­men­tee­ris Tõ­nu Tup­pits, et Ees­ti tu­rul on prae­gu ak­tiiv­selt pak­ku­mas ne­li hea­de või­du­või­ma­lus­te­ga et­te­võ­tet – li­saks Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­le ja Ragn-Sell­si­le veel OÜ Eko­vir, kes veab jäät­meid ka Har­ju­maa paa­ris val­las ning Tal­lin­na lin­naet­te­võ­te Tal­lin­na Jäät­me­te Taas­ka­su­tus­kes­kus, kes on kor­ral­da­tud jäät­me­ve­da­ja näi­teks Maar­du lin­nas.
Kas uue han­ke­ga võik­sid kaas­ne­da ka oda­va­mad prü­gi­veo­hin­nad, Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se juht ei usu: „Ar­ves­ta­des, et jäät­me­te üm­ber­tööt­le­mi­se hind on vii­ma­se aas­ta jook­sul 30-40 prot­sen­ti tõus­nud, ar­van, et se­gaol­me­jäät­me­te äraand­mi­se hin­nad pi­gem tõu­se­vad. Aga jäät­me­ve­du on­gi meil ime­li­kult odav – prae­gu­se se­ga­jäät­me­te äraand­mi­se hin­na juu­res on meil vä­ga kee­ru­li­ne ke­da­gi mo­ti­vee­ri­da jäät­meid lii­gi­ti ko­gu­ma.“

Sa­mas mär­kis ta, et uue han­ke kor­ral­da­mi­ne on en­ne­kõi­ke jäät­me­val­da­ja­te ehk val­lae­la­ni­ke hu­vi­de kaits­mi­ne, ku­na va­ba­tu­ru tee­nus­te hin­nad on tun­du­valt kõr­ge­mad kui jäät­me­veo­han­kel saa­vu­ta­tud hin­nad.

„Meilt kü­si­ti il­ma sel­le­ta, et val­lae­la­nik oleks mi­da­gi juur­de saa­nud, üle 40prot­sen­dist hin­na­tõu­su. Me ei lu­ba­nud hin­da tõs­ta olu­kor­ras, kus kol­meks aas­taks pak­ku­mi­se tei­nud eraet­te­võt­ja soo­vis aas­ta pä­rast hin­da tõs­ta, vii­da­tes jäät­me­te üm­ber­tööt­le­mi­se ja kü­tu­se hin­na tõu­su­le. Oma­va­lit­su­se ko­hus ei ole ta­ga­da, et eraet­te­võt­ja oleks ka­su­mis, sel­le peab et­te­võt­ja ik­ka ise ta­ga­ma,“ lau­sus Tõ­nu Tup­pits.

Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la prü­gi­veo uue han­ke pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 30. au­gust. See­jä­rel ku­lub mi­ni­maal­selt 2 nä­da­lat le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ni, sealt veo alus­ta­mi­se­ni mi­ni­maal­selt 3 kuud: „Nii et kõi­ge va­rem saab uus ve­du ala­ta det­semb­ris. Uue han­ke võit­nud ve­da­ja töö alus­ta­mi­se­ni jät­kab jäät­me­veo­tee­nu­se osu­ta­mist prae­gu­ne ve­da­ja Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed.“

Jäät­me­ve­da­ja va­li­tak­se kol­meks aas­taks, vas­ta­valt han­ke­tin­gi­mus­te­le või­dak­se see­jä­rel le­pin­gut ka­heks aas­taks uuen­da­da.

Eelmine artikkelTeki­ta­gem vä­hem prü­gi
Järgmine artikkelAnija vallas tegutsevad heinavargad