Raa­si­ku ja Ani­ja vald osa­le­vad „Maal ela­mi­se päe­val“

394

Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant al­ga­tu­sel toi­mub lau­päe­val, 28. sep­temb­ril üle-ees­ti­li­ne et­te­võt­mi­ne „Maal ela­mi­se päev“. Sel­le­ga soo­vi­tak­se kut­su­da maa­piir­kon­da­des­se ela­ma roh­kem te­gu­said ini­me­si ning ai­da­ta neil, kes on ju­ba ot­sus­ta­nud min­na maa­le ela­ma, te­ha uue ko­du­kan­di ot­si­mi­sel tead­li­ku­maid va­li­kuid. See­tõt­tu ava­vad et­te­võt­mi­ses osa­le­vad oma­va­lit­su­sed oma asu­tu­sed üheks päe­vaks kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le, et tut­vus­ta­da ko­ha­lik­ke tee­nu­seid, töö­koh­ti, selt­si­te­ge­vust, va­ba aja si­sus­ta­mi­se või­ma­lu­si.

„Kü­las­tus­päe­va raa­mes saa­vad maal te­gut­se­vad ini­me­sed ise näi­da­ta, et maal ela­mi­ne ja töö­ta­mi­ne on pal­ju­de­le ra­hul­dust pak­kuv elus­tiil ning maa­piir­kond äge paik ela­mi­seks ja töö­ta­mi­seks,” üt­les Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant ju­ha­tu­se lii­ge Kris­ta Ha­ba­kukk.

Se­ni on oma osa­le­mi­sest „Maal ela­mi­se päe­val“ tea­da and­nud Ees­tist kok­ku 35 oma­va­lit­sust, nen­de hul­gas on Har­ju­maalt Raa­si­ku, Ani­ja ja Ko­se vald. Toi­mu­mis­ko­had ja te­ge­vu­sed kan­tak­se maal ela­mi­se päe­va ko­du­le­hel ole­va­le in­te­rak­tiiv­se­le kaar­di­le.

Raa­si­ku val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja rää­kis, et osa­le­mi­se­ga loo­de­tak­se val­da rek­laa­mi­da lin­na­rah­va seas, näi­da­ta nei­le, et Raa­si­ku vald on hea koht ela­mi­seks, li­saks soo­vi­tak­se oma val­la ela­ni­ke­le kor­ral­da­da üks vah­va päev.

Lau­päe­val, 28. sep­temb­ril on tut­vu­mi­seks ava­tud val­la las­teaiad-koo­lid, raa­ma­tu­ko­gud, noor­te­kes­ku­sed, rah­va­ma­jad, spor­di­kes­ku­sed. Val­la­ma­jas sel päe­val te­gut­se­vas koh­vi­kus on või­ma­lik osa­le­da vest­lus­rin­gis val­la­va­ne­ma­ga. Val­la­ma­ja juur­de püs­ti­ta­tak­se üheks päe­vaks nii­ni­me­ta­tud kin­nis­va­ra telk, kus ko­ha­li­kud kin­nis­va­ra aren­da­mi­se­ga te­ge­le­vad osaü­hin­gud Ras­sa Ehi­tus ja Al­leks Ehi­tus ning kin­nis­va­ra­bü­roo Uus Maa tut­vus­ta­vad, kus ja mil­li­seid elua­se­meid on neil Raa­si­ku val­las pak­ku­da. Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu viib lä­bi pe­re­hom­mi­ku, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts kor­ral­dab val­las bus­sieks­kur­sioo­ne ja jalg­rat­ta­mat­ku, Raa­si­ku ki­rik pa­kub sel päe­val või­ma­lust min­na uu­dis­ta­ma ki­ri­ku tor­ni. Aru­kü­las on hu­vi­lis­te­le sel päe­val ava­tud ka Hel­le­ma ta­lu, Iga­ve­res puu­kool.

Eral­di prog­ramm on maal ela­mi­se päe­val Pi­ka­ve­re piir­kon­nas. Seal­ne ko­gu­kon­na­kes­kus ja Här­ma kü­la kut­su­vad hu­vi­li­si ring­käi­gu­le Pi­ka­ve­re mõi­sa, mõi­sas ja õues toi­mu­vad tea­dus­ring ning ro­boo­ti­ka ja au­to­me­haa­ni­ka töö­toad, saab kü­las­ta­da loo­dus­ra­da, õh­tul on Aru­kü­la näi­te­rin­gi eten­dus ja dis­ko.

„„Maal ela­mi­se päe­va“ ka­va Raa­si­ku val­las täie­neb pi­de­valt. Kes veel soo­vi­vad et­te­võt­mi­se­ga lii­tu­da, and­ke val­la­maj­ja tea­da. Oo­ta­me osa­le­ma kõi­ki, kes ta­ha­vad oma te­ge­vu­si tut­vus­ta­da kas oma val­la rah­va­le või väl­jast­poolt tu­li­jai­le,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Ani­ja val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug üt­les, et Anija val­las „Maal ela­mi­se päe­val“ toi­muv al­les sel­gub.

„Olen saat­nud al­la­su­tus­te­le üle­kut­se an­da tea­da, kes soo­vi­vad osa­le­da. Kut­su­sin sel päe­val end rek­laa­mi­ma ka kin­nis­va­raa­ren­da­ja, kes hak­kab Keh­ras­se ela­mis­pin­du ehi­ta­ma. „Maal ela­mi­se päe­val“ on ka või­ma­lus ko­ha­li­kel et­te­võ­te­tel oma töö­koh­ti tut­vus­ta­da. Kes soo­vib kaa­sa lüüa, and­ku mul­le jul­gelt tea­da,“ sõ­nas ta.