Raa­si­ku FC Jo­ker on esi­lii­ga B lii­der

1416

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs on Raa­si­ku FC Jo­ker alis­ta­nud jär­jest 4 vas­tast ning on 6 män­gu jä­rel lii­ga lii­der.
Hooa­ja viien­das män­gus koh­tus Jo­ke­ri esin­dus­mees­kond lau­päe­val, 8. ap­ril­lil ko­dus Tar­tu JK Tam­me­ka U21 mees­kon­na­ga ning või­tis suu­relt 6:1. Ju­ba 3. mi­nu­til läks Tar­tu mees­kond 1:0 juh­ti­ma. See „ära­tas“ Jo­ke­ri üles ning üs­na pea Kul­dar Võ­sar vii­gis­tas sei­su ning Mark­ko Ku­du viis Raa­si­ku 2:1 et­te. Edu enam käest ei an­tud. Tei­sel poo­la­jal suu­ren­das se­da al­gul Ja­nar Pra­gi, see­jä­rel veel kol­mel kor­ral Mark­ko Ku­du, neist ühe vä­ra­va lõi ta pe­nal­tist ja ühe peaae­gu kesk­joo­nelt.
Möö­du­nud lau­päe­val, 15. ap­ril­lil män­gis Raa­si­ku mees­kond võõr­sil JK Sil­la­mäe Ka­lev U21 vas­tu ning või­tis 3:2. Jo­ke­ri kaks vä­ra­vat lõi Mark­ko Ku­du, kol­mas punkt tee­ni­ti vas­tas­te oma­vä­ra­vast.
Raa­si­ku FC Jo­ker on 6st män­gust ko­gu­nud 15 punk­ti ning on lii­ga­ta­be­li lii­der. Sa­ma pal­ju punk­te on ka Nõm­me Kal­ju FC U21 võist­kon­nal, kes jääb Raa­si­ku mees­kon­na­le al­la vä­ra­va­te va­he poo­lest. Jo­ke­ri järg­mi­ne vas­ta­ne on Pai­de Lin­na­mees­kond U21, mäng on lau­päe­val, 22. ap­ril­lil Raa­si­kul.
Esi­mest aas­tat III lii­ga ida­tsoo­nis võist­lev Raa­si­ku FC Jo­ker II alis­tas nel­ja­päe­val, 6. ap­ril­lil ko­du­mu­rul üle­kaa­lu­kalt 7:0 Tar­tu FC He­lio­se. Skoo­ri avas 9. män­gu­mi­nu­til ka­ris­tus­löö­gist esin­dus­mees­kon­na peat­ree­ner And­re Il­ves. Ava­poo­la­jal saat­sid pal­li vas­tas­te vä­ra­vas­se veel Rau­no Esop, kes tee­nis15. män­gu­mi­nu­til väl­ja pe­nal­ti, ning Ran­do Tamm. Tei­sel poo­la­jal tee­nis ko­du­mees­kon­na­le kaks pe­nal­tit väl­ja rün­da­ja Kris­to Sa­la­ma­tin, mõ­le­mad rea­li­see­ris Rau­no Esop. Pal­li saat­sid vas­tas­te vä­ra­vas­se veel Mih­kel Kuu­se ning Ran­do Tamm.
Hooa­ja kol­man­das män­gus, mis oli nel­ja­päe­val, 14. ap­ril­lil ko­dus FC Jär­va-Jaa­ni vas­tu, pi­di Jo­ker II tun­nis­ta­ma vas­tas­te 3:2 pa­re­must. En­ne se­da män­gu oli Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond võit­nud 13 män­gu jär­jest ehk pü­si­nud kao­tu­se­ta 12. juu­nist 2016. Ka män­gus Jär­va-Jaa­ni mees­kon­na­ga viis Ran­do Tamm ava­poo­la­jal ko­du­mees­kon­na juh­ti­ma. Tei­sel poo­la­jal sead­sid vas­ta­sed ja­lu­le vii­gi, see­jä­rel viis And­re Il­ves Jo­ke­ri taas juh­ti­ma. Män­gu tei­ses poo­les lasti vas­tas­tel lüüa veel kaks vä­ra­vat.
Hooa­ja esi­me­se män­gu pi­das sa­mas lii­gas ka Kuu­sa­lu SK Ra­da, kes jäi pü­ha­päe­val, 16. ap­ril­lil Pai­des 3:4 al­la JK­le Väät­sa Vald. Esi­me­se vee­rand tun­ni­ga läks Jär­va­maa mees­kond 2:0 juh­ti­ma, see­jä­rel vä­hen­das Keio Ki­vis­tik va­he 2:1-le, kuid vas­tas­te re­sul­ta­tiiv­ne pe­nal­ti kä­ris­tas va­he taas 3:1-le. En­ne ava­poo­la­ja lõp­pu vä­hen­das Siim Tamm sel­le taas ühe­punk­ti­li­seks – 3:2.  Tei­sel poo­la­jal õn­nes­tus Väät­sa mees­kon­nal va­het taas suu­ren­da­da ning Ra­da mees­kond suu­tis se­da män­gu lõ­pus veel üks­nes vä­hen­da­da – vii­ma­se vä­ra­va lõi Taa­vi Kün­gas. Küm­me­kond mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu tee­nis Kei­jo Õu­na­pu kol­man­da kol­la­se ja üht­la­si ka pu­na­se kaar­di.
3 voo­ru jä­rel on Raa­si­ku Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond lii­ga­ta­belis 6 punk­ti­ga 3. ko­hal. Kuu­sa­lu mees­kond, kes on pi­da­nud vaid ühe män­gu, on veel punk­ti­ta ning eel­vii­ma­sel, 11. ko­hal. Jo­ke­ri järg­mi­ne, üht­la­si esi­me­ne mäng võõr­sil on pü­ha­päe­val, 23. ap­ril­lil Pai­des JK Väät­sa Vald vas­tu, Ra­da mees­kond peab järg­mi­se män­gu Raa­si­kul Jo­ker II­ga – see mäng toi­mub 29. ap­ril­lil.
Uut hooae­ga alus­tas ka nais­te II lii­gas võist­lev Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond, kes kao­tas pü­ha­päe­val, 16. ap­ril­lil Nar­vas toi­mu­nud ava­män­gus suu­relt 0:7 Nar­va Tran­si­le. Sel­les lii­gas on tä­na­vu 9 võist­kon­da. Jo­ke­ri-Kuu­sa­lu nais­kon­na järg­mi­ne mäng on pü­ha­päe­val, 23. ap­ril­lil Raa­si­kul Tar­tu JK Tam­me­ka II vas­tu.