Raa­si­ku as­tus ter­vi­se­kes­kus­te pro­jek­tist väl­ja

1312

Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se re­mon­di­ra­ha tu­leb täie­li­kult val­laee­lar­vest.

Riik on pla­nee­ri­nud ra­ja­da Ani­ja val­da Keh­ras­se es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­kuse, mil­le fi­liaal oleks Raa­si­kul. Ani­ja vald taot­les ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­seks Eu­roo­pa Lii­du abi­ra­ha. Pro­jek­ti eel­da­tav mak­su­mus on 705 210 eu­rot, toe­tust saab ku­ni 429 035 eu­rot. Ka Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se ka­tu­se re­mon­diks oleks saa­nud fon­dist 14 000 eu­rot, kuid sel­gus, et toe­tu­se saa­mi­seks peab and­ma osa hoo­ne ka­su­tu­sõi­gu­sest 20 aas­taks Ani­ja val­la­le, kõik ko­hus­tu­sed jääk­sid aga Raa­si­ku val­la kan­da.
Raa­si­ku vo­li­ko­gu det­semb­ri­ is­tun­gil käis Ani­ja abi­val­la­va­nem pro­jek­ti tut­vus­ta­mas. Vo­li­ko­gu­liik­med pol­nud pro­jek­tist väl­ja as­tu­mi­sel ühte meelt, aru­te­lu läks ko­mis­jo­ni­des­se, kok­ku­võ­te tu­li esi­ta­da jaa­nua­ris.
Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil üt­les val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi, et kü­si­mus oli aru­tu­sel val­la­vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni ning aren­gu- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul, kus ot­sus­ta­ti pro­jek­tis mit­te osa­le­da ning soo­vi­ta­ti val­la­va­lit­su­sel tea­vi­ta­da ot­su­sest Ani­ja val­la­va­lit­sust: „Val­la­va­lit­sus lan­ge­tas ot­su­se pro­jek­tist väl­ja as­tu­da. Ka­tus re­mon­di­tak­se Raa­si­ku val­la ee­lar­vest, ku­hu on ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­seks li­sa­tud 36 000 eu­rot.”
Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus on kü­si­nud ka­tu­se re­mon­diks hin­na­pak­ku­mi­se, sel­gus, et see lä­heks maks­ma üle 50 000 eu­ro: „Ar­ves­ta­des oman­diõ­gu­se kü­si­must, po­le toe­tu­se suu­rus pro­jek­tis osa­le­mist väärt.”
Tee­mat aru­tas ka aren­gu- ja kesk­kon­na­ko­mis­jon, esi­mees Ja­ko Rei­nas­te lau­sus, et komis­jon toe­tab val­la­va­lit­su­se ot­sust: „Kui pro­jekt al­gas, ei tead­nud me oman­diõi­gu­se si­su. Me po­le lä­bi mõel­nud, mis saab ter­vi­se­kes­ku­sest tu­le­vi­kus, seal on mit­meid ruu­me. Toe­ta­me se­da, et lä­he­me re­no­vee­ri­mi­se­ga ise­seis­valt eda­si.”
Aa­re Ets üt­les oma sõ­na­võ­tus, et möö­du­nud is­tun­gil pää­dis aru­te­lu sel­le­ga, et pro­jek­ti koh­ta oleks va­ja roh­kem in­fot ja ot­sus lan­ge­ta­tak­se järg­mi­sel is­tun­gil: „In­fo­punk­tis kuul­si­me, et val­la­va­lit­sus on ot­su­se lan­ge­ta­nud ning saat­nud Ani­ja val­la­le äraüt­le­va kir­ja. Me ei ole se­da ot­sus­ta­nud.”
Vallavanem vastas, et me­net­lu­ses po­le ol­nud üh­te­gi vas­ta­va­si­su­list eel­nõud, val­la­va­lit­sus on tee­mat tut­vus­ta­nud in­fo­na, ot­sus sün­dis tu­gi­ne­des ka­he ko­mis­jo­ni aru­te­lu­le.