Puu­paa­di koo­li­tus Vii­nis­tul ja mi­li­taar­pä­ran­di se­mi­nar Suur­peal

1251

Lau­päe­val al­gab Vii­nis­tul La­he­maa puu­paa­ti­de res­tau­ree­ri­mis­koo­li­tus, ju­hen­da­vad hin­na­tud paa­di­meist­rid.
Kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus: „Oo­ta­me osa­le­ma ka Kot­ka muu­seu­mi res­tau­raa­to­rit Ju­ha Puus­ti­ne­ni Soo­mest. Res­tau­ree­ri­ma hak­ka­me La­he­maa kuul­sa paa­di­meist­ri, Tsit­re kü­las ela­nud Joo­sep Ober­gi teh­tud paa­ti, mil­le leid­si­me Root­si-Kal­la­ve­re muu­seu­mist. Te­gu on Põh­ja­ran­ni­kul ka­su­ta­tud suu­ri­ma ka­la­paa­di­ga, mil­lel oli pu­ri.“
Ta sel­gi­tab, et sel­list tüü­pi paa­ti kut­su­ti viis­laiuks – alg­selt ehi­ta­ti mõ­le­mad kül­jed viiest lauast, hil­jem ku­ni 12 kit­sa­mast lauast. Viis­laiu­ga teh­ti kau­ge­maid sõi­te.
„Võib-ol­la on ko­du­des neid paa­te veel­gi. And­ke tea­da. Ja tul­ge koo­li­tu­se­le, see on ha­rul­da­ne või­ma­lus,“ är­gi­tab ta.
Tu­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel on La­he­maal ka Ees­tis töö­ta­vad vä­lis­tead­la­sed – ko­ris­ta­vad Muuk­si lin­na­mä­ge, Hun­di­kang­ru­te ümb­rust ja Suur­pea en­di­se ins­ti­tuu­di­hoo­ne juu­res.
Ave Pau­lus: „Ees­ti Tea­du­sa­gen­tuur tea­tas, et tead­la­sed soo­vi­vad mi­da­gi head te­ha. Ko­ris­ta­me prü­gi ka ins­ti­tuu­di­hoo­nes, kus 22. juu­lil kor­ral­da­me mi­li­taar­se­mi­na­ri. Et­te­pa­nek se­mi­na­riks tu­li Suur­pea kü­lalt, esi­ne­ma tu­le­vad ka ko­ha­li­kud ini­me­sed, kes seal ku­na­gi töö­ta­sid. Siis sõi­da­me paa­ti­de­ga üle me­re Ha­ra sa­da­mas­se ja saa­re­le, pä­rast ja­lu­ta­me Suur­pea lin­na­kus.“

Eelmine artikkelKulli elanikele hakkab vett müüma Raven
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ten­ni­se ava­võist­lu­se või­tis ERK­KI VIL­LEMS