Püha­päe­val tuleb ava­tud ta­lu­de päev

1191

Pü­ha­päe­val, 23. juu­lil on maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi eest­võt­tel taas üle-ees­ti­li­ne ava­tud ta­lu­de päev. Re­gist­ree­ri­tud on 275 ta­lu ja põl­lu­ma­jan­dus­toot­mist, kes tut­vus­ta­vad ala­tes kel­la 10 hom­mi­kul ku­ni kel­la 17 kü­las­ta­ja­te­le oma toot­mis­te­ge­vust. Har­ju­maalt on end kir­ja pan­nud 45 ta­lu, neist 10 Ida-Har­just.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las ava­vad kü­la­lis­te­le uk­sed ja oo­ta­vad oma õue Söe­sau­na ta­lu Vet­la kü­las ja Jü­riöö ta­lu Ala­ve­res.
Söe­sau­na pa­kub Uk­rai­na fol­gi­kont­ser­ti, fo­rel­li­püü­ki, toit­lus­tust, eks­kur­sioo­ne ta­lu ter­ri­too­riu­mil, sau­na.
Jü­riöö ta­lu on päe­va prog­ram­mi kir­ja pan­nud ai­nu­laad­se teh­ni­ka OP­TI­TEH, uue te­ra­vil­ja­kui­va­ti ning te­ra­vil­ja-, rap­si-, her­ne-, ka­ne­pi­kas­va­tu­se ja kui­va­ta­mi­se tut­vus­ta­mi­se. Las­te­le on ava­tud lap­se­lap­se ku­ning­riik, nai­sed saa­vad tut­vu­da pe­re­nai­se lil­le­pee­nar­de­ga.

Aeg­vii­du vald
Aeg­vii­dus oo­tab kü­la­li­si met­sa­me­si­nik Ülo Lip­pa. Plaa­nis on proo­vi­vur­ri­ta­mi­sed, ilu­sa il­ma kor­ral saab me­si­las­te­ga asus­ta­tud ta­rus­se sis­se vaa­da­ta ja rää­gi­tak­se, kui­das jõuab me­si lil­lelt pur­ki ning mil­li­ne on kva­li­teet­ne me­si.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­last osa­leb Ai­var Haa­gi Ar­li Puu­kool, mis asub Kiiu-Aab­la kü­las Ar­li ta­lus. Tut­vu­da saab puu­koo­li­ga ja is­tu­tus­ma­si­na töö­ga. Või­ma­lik on os­ta puu­koo­li too­dan­gut.
Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lus Uu­ri kü­las te­hak­se ko­gu päe­va jook­sul ta­lu­tuu­re ja ka ring­käi­ke mui­na­seest­las­te ra­da­del, saab os­ta pe­re kä­si­tööd ning tut­vu­da val­mi­va uue lam­ba­lau­da­ga.
Va­na-Sir­ge küü­li­ku­ta­lus Kal­me kü­las on täis­tun­di­del eks­kur­sioo­nid.
Ülea­ru rat­sa­ta­lus Kem­ba kü­las saab rat­su­ta­da, sõi­ta po­ni­ga, nä­ha küü­li­kuid ja lam­baid, os­ta ta­lu­too­teid. Täis­tun­di­del on vank­ri­sõit.
Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las on eks­kur­sioo­nid mar­ja­põl­lu­le ja vei­ni­kot­ta, saab maits­ta vei­ne, toi­mub vei­ni­de pi­me­test, kol­mel kor­ral esi­neb an­sam­bel Kuu­sea­lu­sed, lõ­puks on plaa­nis koos­laul­mi­ne.
Eve Tii­do­le­pa Pii­be ta­lus Saun­ja kü­las on ava­tud Pii­be bu­tiik, kus märk­sõ­nad on lam­ba­vil­la­ne ja sa­vi. Plaa­nis ja­lu­tus­käi­gus ta­lu ter­ri­too­riu­mil, met­sas, Jä­ga­la jõe ää­res.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las on osa­le­mi­sest tea­da and­nud Raa­si­ku õl­le­te­has, kus on ava­tud söö­gi­ko­had, tut­vus­ta­tak­se kä­si­tööõl­le ja kää­ri­ta­tud kal­ja toot­mist, pa­ku­tak­se te­ge­vust las­te­le.
Soo­vi­tu­sed osa­le­ja­le
Ava­tud ta­lu­de päe­va ko­du­le­hel in­ter­ne­tis on kaart osa­le­va­te ta­lu­de­ga. Li­sa­tud on ka mee­les­pea kü­las­ta­ja­le, kus soo­vi­ta­tak­se vih­ma­se il­ma pu­hul võt­ta kaa­sa kum­mi­kud ja vih­ma­rii­ded, kaa­sas ol­gu su­la­ra­ha ning võiks va­ru­da ae­ga, esi­ta­da pe­re­rah­va­le kü­si­mu­si. Oma lem­mik­loom tu­leks jät­ta ko­ju.