Prob­lee­mid At­ko õpi­las­lii­ni­ga J8 – Kuu­sa­lu-Nee­me

540

Kuu­sa­lu val­la­va­nem saa­tis J8 bus­si­lii­ni as­jus mär­gu­kir­ja Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le ja Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor pa­lus abi Jõe­läht­me val­la­va­ne­malt.

Jõe­läht­me val­las ela­vad lap­sed sõi­da­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja ta­ga­si ena­mas­ti Jõe­läht­me val­la tel­li­tud õpi­las­bus­si­de­ga. Mars­ruut on sea­tud nii, et sa­ma bus­si­ga sõi­da­vad ka Kuu­sa­lu val­la lap­sed, kes ela­vad Al­li­ka, Põh­ja, Sal­mis­tu, Valk­la kü­las. Va­ra­se­ma­tel õp­peaas­ta­tel on bus­si­liin töö­ta­nud häs­ti, kuid äs­ja ala­nud õp­peaas­tal ku­ju­nes esi­me­ne koo­li­nä­dal prob­lee­mi­de­roh­keks.

Jõe­läht­me val­las kor­ral­dab val­la­si­sest bus­sit­rans­por­ti Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus. Han­ke tu­le­mu­se­na tee­nin­dab Jõe­läht­me val­la õpi­las­lii­ne At­ko Lii­nid, aga se­ni sõi­tis lii­nil J8 all­han­ke­na fir­ma Tran­ko Trans­port, kes nüüd on loo­bu­nud.

Kõi­ge enam on Kuu­sa­lu kool häi­ri­tud sel­lest, et J8 buss, mis se­ni on Kuu­sa­lust Ri­hu­mäelt väl­ju­nud kell 15.50, hak­kas uuel õp­peaas­tal väl­ju­ma 15 mi­nu­tit hil­jem – kell 16.05. Di­rek­tor Vel­lo Sat­si sõ­nul koo­li sel­lest ei tea­vi­ta­tud. Ku­na pi­ka­päe­va­rüh­ma õpe­ta­jad vii­vad õpi­la­sed bus­si­de­le ala­tes kel­la 15.35st, pi­ke­nes J8 lii­ni­ga sõit­va­te las­te oo­teaeg 30mi­nu­ti­li­seks. Pi­ke­maks läks ka õpe­ta­ja­te tööaeg.

Li­saks sel­le­le al­ga­sid lii­ni­ga J8 prob­lee­mid ko­he esi­me­sel koo­li­päe­val, 2. sep­temb­ril, kui buss õpi­las­te­le jä­re­le ei tul­nud. Kool pi­di koos­töös Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga kor­ral­da­ma 26 lap­se trans­por­di ko­ju. Hil­jem sel­gus, et buss oli sat­tu­nud liik­lu­sõn­ne­tus­se.

Järg­mi­sel päe­val ei osa­nud juht sõi­ta Ri­hu­mäe­le koo­li juur­de, vaid ot­sis koo­li­ma­ja asu­koh­ta Kuu­sa­lu ale­vi­kus. Ka ek­sis juht lap­si ko­ju viies mars­ruu­di­ga. Kol­ma­päe­val oli lii­nil taas uus juht, kes sa­mu­ti ei tund­nud mars­ruu­ti.

Bus­si­ju­hid eks­le­sid Kuu­sa­lu koo­li ümb­ru­ses, neil puu­dus aru­saam, ku­hu pea­vad sõit­ma ja kus pea­tu­ma. Õpi­las­tel oli kee­ru­li­ne su­hel­da bus­si­juh­ti­de­ga, kes ei os­ka ees­ti keelt. Õpe­ta­jad püüd­sid bus­si­juh­te ju­hen­da­da ning oli ju­hu­seid, kui lap­se­va­ne­mad sõit­sid bus­si­le jä­re­le, et lap­si kät­te saa­da. Ühest pea­tu­sest väl­jus buss sul­ge­ma­ta us­te­ga.

Pa­ha­sed lap­se­va­ne­mad he­lis­ta­sid ja kir­ju­ta­sid nii koo­li kui ka val­la­maj­ja, nõud­sid sel­gi­tust ning olu­kor­ra la­hen­da­mist.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si saa­tis Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le mär­gu­kir­ja pal­ve­ga taas­ta­da lii­ni J8 en­di­ne väl­ju­mi­saeg, kell 15.50. Ka pa­lub ta sel­gi­tust las­te­le oht­li­ke olu­kor­da­de tek­ki­mi­se pä­rast.

Koo­li­di­rek­tor Vel­lo Sats kir­ju­tas ja pa­lus abi lii­ni­ga J8 tek­ki­nud prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­seks Jõe­läht­me val­la­va­ne­malt And­rus Um­bo­jalt, kes on ka Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ju­ha­tu­se esi­mees.

And­rus Um­bo­ja kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et va­rem­gi on uu­te bus­si­juh­ti­de pu­hul ol­nud õpi­las­lii­ni­de­ga esi­mes­tel koo­li­nä­da­la­tel se­ga­du­si, aga edas­pi­di on õpi­las­te­ve­du laa­bu­nud.
Ta tõs­ta­tas õpi­las­lii­ni J8 tee­ma es­mas­päe­val, 9. sep­temb­ril, kui toi­mus ühist­rans­por­di­kes­ku­se ju­ha­tu­se koo­so­lek. Bus­si väl­ju­mi­saeg on muu­de­tud hi­li­se­maks see­tõt­tu, et Kos­ti­ve­re kool on muut­nud tööae­ga, buss alus­tab sealt sõi­tu va­ra­se­mast hil­jem.

„Ot­si­me la­hen­du­si, vaa­ta­me, kas on või­ma­lik sõi­duae­gu muu­ta,“ lu­bas Jõe­läht­me val­la­va­nem. Ta li­sas es­mas­päe­val, et sel päe­val nä­gi lii­nil J8 sõit­mas hoo­pis Tran­ko Trans­por­di kol­last bus­si.

Tran­ko Trans­por­di oma­nik ja bus­si­juht Tai­vo Haa­vel kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sõi­tis käesoleva nä­da­la es­mas­päe­val J8 õpi­las­lii­nil: „At­kost kau­bel­di, et neil on bus­si­juh­ti­de­ga prob­leem. Lu­ba­sin sel­le päe­va pääs­ta, kuid edaspidi ei jät­ka. Tea­ta­sin At­ko­le ju­ba ke­va­del, et lõ­pe­tan, olen nii­gi pen­sio­nä­ri­na mi­tu aas­tat sõit­nud, nüüd on aeg ter­vi­se tõt­tu kõr­va­le jää­da.“

Ta ju­tus­tas, et pi­das fir­mat Tran­ko Trans­port koos poe­ga­de­ga, sõit­sid ko­ha­li­kel lii­ni­del. Kui Jõe­läht­me vald kor­ral­das 9 aas­tat ta­ga­si ühis­han­ke, esi­tas At­ko oda­va­ma pak­ku­mi­se: „Nii­pea, kui At­ko võit oli sel­gu­nud, võe­ti sealt meie­ga ühen­dust, et rentida busse ja juhte. Kuid mi­da aas­ta eda­si, se­da väik­se­maks jäi res­surss, lii­sin­gu- ja pal­ga­mak­sed hak­ka­sid käi­ma üle jõu. Sa­mas on koo­li­bus­si­de­le kõr­ged nõud­mi­sed, bus­sid pea­vad ole­ma vä­ga head. Po­jad läk­sid töö­le mu­ja­le, bus­sid müü­si­me ära, mi­na ük­si jäin veel sõit­ma. Rii­gi­han­ge­te sea­dus on sel­li­ne, et tu­leb ee­lis­ta­da oda­va­mat pak­ku­jat, ja nii on nüüd läi­nud.“

Eelmine artikkelKohalike bussifirmade tunnustuseks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­sil kan­di­dee­risid 4 ka­van­dit