PRIA kin­ni­tas Lea­der-toe­tu­sed Ani­ja ja Raa­si­ku val­da

493
TIINA SERGO

PRIA on kin­ni­ta­nud Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja et­te­pa­ne­kud Lea­der-prog­ram­mi ra­ha
ja­ga­mi­seks.

Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la ühi­se Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja, tä­na­vus­se voo­ru sai taot­lu­si esi­ta­da 28. veeb­rua­rist 2. ap­ril­li­ni ning ava­tud oli 3 mee­det: elu­kesk­kon­na aren­da­mi­ne, et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne ning ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­ne.

Kol­me meet­mes­se kok­ku esi­ta­ti 34 pro­jek­ti, taot­le­ti 710 063 eu­rot. Kol­me meet­me pea­le oli ja­ga­da 515 741 eu­rot, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da te­gi PRIA-­le et­te­pa­ne­ku ja­ga­da esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le kok­ku 480 859 eu­rot.

Anija valda läheb Leader-toetusi seekord kokku 204 138,15 eurot ja Raasiku valda 113 104,54 eurot.

Pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jo­ni­des liik­med olid Hül­le Saarts, Mar­gus Proos El­sa Hundt, El­le Al­lik, An­ni­ka Maa­sa­lu, De­mis Voss, Mar­git Aas­maa ja Ala­ri Kruus­vall.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juht Tii­na Ser­go kom­men­tee­ris, et esi­ta­tud taot­lus­te arv on sel ra­has­tus­pe­rioo­dil ol­nud üs­na sta­biil­ne.

„Ühest kül­jest oleks kon­ku­rents või­nud ol­la suu­rem, sa­mas näi­tab taot­lus­te arv, et ühen­dus­tel on ju­ba pii­sa­valt või­me­kust te­ha in­ves­tee­rin­guid ka il­ma toe­tu­se­ta,“ sõ­nas ta.
Ühis­te­ge­vu­se meet­mest saa­vad toe­tust kõik esi­ta­tud pro­jek­tid ning toe­tus­ra­ha jäi vei­di üle, elu­kesk­kon­na ja et­te­võt­lu­se meet­mes oli taot­le­jaid roh­kem kui saa­jaid: „Et­te­võt­lu­se meet­mes on kesk­mi­ne toe­tus­sum­ma läi­nud väi­kse­maks. Vä­hen­da­si­me toe­tu­se mak­si­mum­suu­rust ning taot­le­ma on ha­ka­tud ka väik­se­maid sum­ma­sid. Mul on vä­ga hea meel, et tu­li uu­si taot­le­jaid, just väi­keet­te­võt­ted. Et­te­võt­ja­te pro­jek­tid on läi­nud pa­re­maks, nad on ha­ka­nud roh­kem lä­bi mõt­le­ma, mil­le jaoks ra­ha taot­le­vad. Ena­mas­ti ta­he­tak­se os­ta sead­meid.“

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja juht lau­sus, et te­gu oli ku­ni 2020. aas­ta lõ­pu­ni kest­va ra­has­tus­pe­rioo­di vii­ma­se suu­re­ma taot­lus­voo­ru­ga. Tõe­näo­li­selt te­hak­se üks voor veel järg­mi­sel aas­tal, kuid siis on ja­ga­da vaid ühis­te­ge­vu­se meet­mest al­les jää­nud ra­ha ning sum­mad, mis saa­dak­se taot­le­jailt ta­ga­si – kas on pro­jekt ol­nud esial­gu ka­van­da­tust oda­vam või on jää­nud el­lu vii­ma­ta.

Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­ne
Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mes oli ja­ga­da 348 000 eu­rot. Esi­ta­ti 13 taot­lust, kok­ku taot­le­ti 494 845 eu­rot. Toe­tust saa­vad 9 pro­jek­ti, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da te­gi PRIA­le et­te­pa­ne­ku eral­da­da nei­le kok­ku 333 652 eu­rot. Raa­si­ku val­last toe­ta­tak­se 2, Ani­ja val­last 4 pro­jek­ti.

MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­je­ühing saab Aru­kül­la uue pääs­te­de­poo ehi­ta­mi­seks toe­tust 65 525,21 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 255 359 eu­rot.

MTÜ Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selts pro­jek­ti Raa­si­ku­le koer­te­ja­lu­ta­misp­lat­si ra­ja­mi­seks toe­ta­tak­se 7781,19 eu­ro­ga, ja­lu­tusp­lat­si te­ge­mi­ne lä­heb maks­ma 9726 eu­rot.

MTÜ­-le Keh­ra Raud­tee­jaam eral­da­tak­se Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mis­se kind­ral­ma­jor Alek­san­der Tõ­nis­so­ni va­ha­ku­ju tel­li­mi­seks 6000,12 eu­rot, va­ha­ku­ju maks­ab 7653,22  eu­rot.

SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus saab Ani­ja mõi­sa­par­gi ning mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da fas­saa­di val­gus­tu­se­le 37 857,6 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 47 322 eu­rot.

SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm saab Keh­ra spor­di­hoo­ne spor­di­saa­li kaa­sa­jas­ta­mi­seks 35 306,4 eu­rot, kok­ku ku­lub 58 844 eu­rot. Spor­di­saa­li pai­gal­da­tak­se LED val­gus­tid koos juh­ti­mis­süs­tee­mi­ga ning mü­ra sum­mu­ta­vad he­lii­so­lat­sioo­nip­laa­did.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti Ala­ver­re sup­lus­ko­ha ja puh­ke­a­la ning tu­le­tõr­je vee­võ­tu­ko­ha ra­ja­mi­seks toe­ta­tak­se 62 824,45 eu­ro­ga, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 98 163 eu­rot.

Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne
Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­mest oli ja­ga­da 82 093 eu­rot. Esi­ta­ti 13 pro­jek­ti, kok­ku kü­si­ti 147 758 eu­rot. Toe­tu­se saa­vad 7 pro­jek­ti, kok­ku 79 747 eu­rot. Ani­ja val­last toe­ta­tak­se 2, Raa­si­ku val­last sa­mu­ti 2 pro­jek­ti.

OÜd Aeg­vii­du Loo­mak­lii­nik toe­ta­tak­se rönt­ge­ni ost­mi­sel 18 144 eu­ro­ga, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 30 240 eu­rot.

OÜ Vil­la­de Hal­dus Pil­la­pa­lust saab elekt­ri­rat­ta mat­ka­deks va­ja­li­ku va­rus­tu­se soe­ta­mi­seks 10 620,83 eu­rot, pro­jek­ti hind on 21 242 eu­rot.

OÜ No­vea­ren­dus saab Pe­ri­las rat­su­ta­mist­ree­nin­gu­te ning rah­vus­li­ke ja rah­vus­va­he­lis­te võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks 10 921 eu­rot, nen­de ko­gu­mak­su­mus on 18 202 eu­rot.

Jär­si kü­las te­gut­se­va­le OÜ­le For­ce Hol­ding an­tak­se au­to­de klii­ma­sead­me­te hool­dus­sead­me­te soe­ta­mi­seks ning klien­di vas­tu­võ­tu­ruu­mi ja kon­to­ri ehi­ta­mi­seks 13 568,83 eu­rot, kok­ku on in­ves­tee­rin­gu suu­rus 27 691 eu­rot.

Ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­ne
Ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­mest oli ja­ga­da 85 648 eu­rot. Esi­ta­ti 8 pro­jek­ti, kü­si­ti 67 460 eu­rot. Toe­tust said taot­le­tud sum­mas kõik pro­jek­tid, neist Raa­si­ku val­last 2 ning Ani­ja val­last 3, li­saks Jär­va­maal te­gut­se­valt MTÜlt pro­jekt, mil­le­ga ka­van­da­tak­se te­ge­vu­si Ani­ja mõi­sas.

MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts saab pro­jek­ti­le „Plats puh­taks“ 5326,71 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 6353 eu­rot. Sel­le eest os­te­tak­se Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­ku­le pui­dust kuur, kus la­dus­ta­da pin­ke ja tri­büü­ne.

MTÜ Raa­si­ku Val­la O.T.T koos MTÜ­ga Võ­tik­met­sa Ho­bi­ko­da ja OÜ­ga Green Al­tee saab Põh­ja-Ees­ti toi­du ühis­te­ge­vus­te sar­ja lä­bi­vii­mi­seks 9981,6 eu­rot, pro­jekt lä­heb kok­ku maks­ma 12 477 eu­rot.

Sa Ani­ja Mõi­sa Hal­dus pro­jek­ti­le „Ani­ja mõi­sa sünd­mu­se ko­gu­kon­na ak­ti­vee­ri­ja­na ja iden­ti­tee­di tu­gev­da­ja­na“ eral­da­ti 10 000 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 12 500 eu­rot. Jät­ka­tak­se Ani­ja mõi­sas tra­dit­sioo­ni­lis­te üri­tus­te – koh­vi­ku­te­päev, mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val, jõu­lu­maa – kor­ral­da­mist ning ha­ka­tak­se lä­bi vii­ma ka uu­si üri­tu­si.

MTÜ Har­ju-Jaa­ni Lau­lu­me­hed saab Har­ju-Jaa­ni mees­koo­ri­le esi­ne­mis­riie­tu­se ja di­gi­taalk­la­ve­ri ost­mi­seks 5852 eu­rot, need lä­he­vad kok­ku maks­ma 7315 eu­rot.

MTÜd Nõmb­ra Kar­ja­mõis toe­ta­tak­se Nõmb­ra kar­ja­mõi­sa Põh­ja­la on­ni­de tee­ma­par­gi ra­ja­mi­sel 7672,75 eu­ro­ga, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 12 788 eu­rot.

MTÜ Sääs­kü­la Hu­vik­lu­bi saab Ani­ja mõi­sas teat­rip­ro­jek­ti­de lä­bi­vii­mi­seks 9860 eu­rot, teat­rip­ro­jek­tid lä­he­vad kok­ku maks­ma 17 000 eu­rot.

Eelmine artikkelEuroopa muinsuskaitsepäevad Kehras
Järgmine artikkelAeg­vii­du las­teaed saab uue di­rek­to­ri