Kuu­sa­lus, Kol­gas, Keh­ras, Aru­kü­las ja Raa­si­kul tõu­seb soo­ja­hind

541
Kuusalu alevikus algas reedel, 9. septembril katlamaja vana korstna lammutamine. Tööd kestavad septembri lõpuni.

Riik ka­vat­seb soo­ju­se­ner­gia hin­na­tõu­su hü­vi­ta­da ja kõr­ge­ma­te hin­da­de kor­ral saa­vad klien­did ar­ved amet­li­kult kin­ni­ta­tud piir­hin­nast olu­li­selt väik­se­ma sum­ma­ga.

Pal­jud soo­ja­toot­jad on esi­ta­nud kon­ku­rent­sia­me­ti­le taot­lu­se soo­ju­se­ner­gia piir­hin­na tõst­mi­seks, sest soo­ja­too­mi­seks ka­su­ta­ta­va­te kü­tus­te, nii hak­ke­pui­du, põ­lev­ki­viõ­li kui ka maa­gaa­si, hind on vii­ma­sel ajal olu­li­selt kas­va­nud.

Kuu­sa­lus ja Kol­gas
OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus tea­tas klien­ti­de­le, et 1. ok­toob­rist muu­tub Kuu­sa­lu ja Kol­ga ale­vi­ku võr­gu­piir­kon­nas soo­ju­se­ner­gia hind seo­ses kü­tu­se hin­da­de olu­li­se kal­li­ne­mi­se­ga.

Kuu­sa­lu ale­vi­ku klien­ti­de uueks soo­ja­hin­naks kin­ni­tas kon­ku­rent­sia­met il­ma käi­be­mak­su­ta 117 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga 140,93 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest. Kuu­sa­lu võr­gu­piir­kon­na soo­ja­hind tõu­seb see­ga 43,34 prot­sen­ti – ala­tes tä­na­vu märt­sist tu­li klien­ti­del ta­su­da il­ma käi­be­mak­su­ta 81,77 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga 98,12 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest. Kuu­sa­lus töö­ta­vad nii hak­ke­pui­du kui ka maa­gaa­si ka­tel, hak­ke­pui­du­ga too­de­tak­se kesk­mi­selt 88 prot­sen­ti soo­ju­se­ner­giast ja 12 prot­sen­ti too­de­tak­se maa­gaa­si­ga. Hak­ke­pui­du hind on võr­rel­des mul­lu­se det­semb­ri­ga kal­li­ne­nud Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi Kal­le Kün­ga­se sõ­nul 95 prot­sen­ti, maa­gaa­si hind 123 prot­sen­ti.

Kol­ga ale­vi­ku klien­ti­de uus soo­ja­hind on 95,22 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga 114,26 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest. Kol­ga võr­gu­piir­kon­na soo­ja­hind tõu­seb 25,19 prot­sen­ti – ala­tes 2019. aas­ta jaa­nua­rist oli il­ma käi­be­mak­su­ta 70,06 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga 91,27 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest.

Kol­gas on kaks ka­telt – üks köe­tav hak­ke­pui­du­ga ja tei­ne põ­lev­ki­viõ­li­ga. Ka Kol­gas too­dab Kuu­sa­lu Soo­jus 88 prot­sen­ti soo­jast hak­ke­pui­du kat­la­ga ja 12 prot­sen­ti põ­lev­ki­viõ­li­ga. Kol­gas ka­su­ta­ta­va hak­ke­pui­du hind on kal­li­ne­nud 89 prot­sen­ti ja põ­lev­ki­viõ­li 86 prot­sen­ti, kui võr­rel­da se­ni­se hin­na ar­vu­tu­se alu­seks 2018. aas­ta lõ­pus keh­ti­nud kü­tus­te hin­da­de­ga, kom­men­tee­rib Kal­le Kün­gas.

Ta too­ni­tab, kui riik hak­kab ener­gia­hin­da­de tõu­su kom­pen­see­ri­ma, esi­ta­tak­se klien­ti­de­le uu­test piir­hin­da­dest olu­li­selt ma­da­la­ma me­ga­vatt-tun­ni hin­na­ga ar­ved. Ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nist­ri vas­tav mää­ru­se eel­nõu on saa­de­tud koos­kõ­las­tus­rin­gi­le, ka­vas on ra­ken­da­da eel­mi­sel aas­tal ka­su­ta­tud skee­mi, mis tä­hen­dab, et era­tar­bi­jail ja kor­te­riü­his­tu­tel tu­leb ta­su­da kom­pen­sat­sioo­ni võr­ra väik­se­mad sum­mad. Eel­nõu jär­gi kom­pen­see­ri­taks soo­ju­se­ner­gia hin­na­tõu­su ok­toob­rist 2022 ku­ni märt­si lõ­pu­ni 2023. Ela­ni­kud ega ühis­tud ei pea kom­pen­sat­sioo­ni saa­mi­seks ise mi­da­gi te­ge­ma, soo­ja­toot­ja esi­tab kom­pen­sat­sioo­ni saa­mi­seks taot­lu­se Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­le.

Kal­le Kün­gas li­sab, et kui mää­rus eel­nõus too­dud tin­gi­mus­tel jõus­tub, siis tõu­seb Kuu­sa­lus soo­ju­se­ner­gia hind klien­ti­de­le ku­ni märt­si lõ­pu­ni 2023 reaal­selt 25,7 prot­sen­ti ja Kol­gas 18,5 prot­sen­ti. Mää­ru­se eel­nõu jär­gi hak­kab riik tä­na­vu ok­toob­rist ku­ni tu­le­va aas­ta märt­si lõ­pu­ni kom­pen­see­ri­ma ko­du­tar­bi­ja te­ge­li­kult tar­bi­tud soo­ju­se hin­na osa, mil­le hind üle­tab käi­be­mak­su­ta 80 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni koh­ta. Sel­lest kõr­ge­mat hin­nao­sa kom­pen­see­ri­tak­se 80 prot­sen­di ula­tu­ses koos käi­be­mak­su­ga ning 20 prot­sen­ti jääb tar­bi­ja ta­su­da. Sa­ma­moo­di oli see Kuu­sa­lus ka tä­na­vu märt­sis.

Kuu­sa­lu ale­vi­ku klien­ti­de­le saa­de­tud tea­ti­ses hin­na­tõu­su koh­ta on li­sa­tud, et et­te­võ­te alus­tab te­ge­vu­si, mis või­mal­da­vad Kuu­sa­lus maa­gaa­si ase­mel põ­lev­ki­viõ­li ka­su­ta­mist. Koos kon­ku­rent­sia­me­ti­ga 25. au­gus­ti 2022 hin­da­de põh­jal teh­tud ar­vu­tus­te jär­gi võiks siis 2023 ke­va­deks lan­ge­da soo­ja­hind Kuu­sa­lus 10 prot­sen­di võr­ra.

Kal­le Kün­gas selgitab, et vas­ta­valt kon­ku­rent­sia­me­ti soo­vi­tu­se­le peab hak­ka­ma et­te val­mis­ta­ma maa­gaa­si­ga köe­ta­va kat­la üm­be­re­hi­tust põ­lev­ki­viõ­li küt­te­le, kuid po­le kin­del, et põ­lev­ki­viõ­li­le üle­mi­nek on lõpp­kok­ku­võt­tes sood­sam: „Me ei tea hak­ke­pui­du, maa­gaa­si ja põ­lev­ki­viõ­li 2023. aas­tal keh­ti­vaid hin­du. Kui no­vemb­ris hak­kab töö­le LNG ehk veel­da­tud maa­gaa­si ter­mi­nal, võib gaa­si hind lan­ge­da. Sa­mas, kui suu­re­ma­tes lin­na­des ja asu­la­tes min­nak­se soo­ja toot­mi­sel üle põ­lev­ki­viõ­li­le, võib sel­le hind veel­gi tõus­ta. Lõpp­kok­ku­võt­tes ei pruu­gi maa­gaa­si kat­la üm­ber­e­hi­tus tuua soo­vi­tud hin­na­lan­gust. Üm­be­re­hi­tus tä­hen­dab in­ves­tee­rin­gut põ­lev­ki­viõ­li ma­hu­ti pai­gal­du­seks ja gaa­si to­rus­ti­ku asen­da­mi­seks põ­lev­ki­viõ­li oma­ga ning edas­pi­di po­le siis enam või­ma­lik gaa­si­ga küt­ta.“

Ta loet­leb, et tar­vis on kat­la­le uut põ­le­tit ja to­rus­tik­ku ning põ­lev­ki­viõ­li ma­hu­teid: „Kol­gas on meil ehi­ta­tud spet­siaal­ne suur ma­ja, kus põ­lev­ki­viõ­li au­rud ven­ti­lee­ri­tak­se. Kui Kuu­sa­lu kat­la­maj­ja pai­gal­da­da oda­va­mad tünn-ma­hu­tid, mis ei ole ven­ti­lee­ri­ta­vad, hak­kak­sid põ­lev­ki­viau­rud jõud­ma ale­vi­ku ela­ni­ke­ni. Lõp­li­ku ot­su­se maa­gaa­si­kat­la üm­be­re­hi­tu­se koh­ta saab lan­ge­ta­da val­la­va­lit­sus ja Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu.“

Te­gev­juht mär­gib veel, et aas­ta ta­ga­si pai­gal­da­tud hak­ke­pui­du ka­tel või­mal­dab Kuu­sa­lus min­na sü­gi­sel va­rem hak­ke­pui­du­ küttele ja ke­va­del pi­ken­da­da hak­ke­pui­du ka­su­ta­mist. See vä­hen­dab kal­li­ma su­vi­se kü­tu­se ka­su­ta­mist, ol­gu sel­leks maa­gaas või põ­lev­ki­viõ­li.

Keh­ras
Ka Keh­ra ja Leht­met­sa kü­la kaug­küt­te­võr­gu tar­bi­jai­le tõu­seb al­ga­val küt­te­pe­rioo­dil toa­soo­ja hind. Mil­lal täp­selt, ei osa­nud OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Enn Pung veel öel­da. Ta sel­gi­tab, kui SW Ener­gia või­tis 2015. aas­tal Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­na soo­ja­toot­mi­se han­ke ning 2019. aas­tal val­mis uues hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja, oli et­te­võt­tel ko­hus­tus too­ta soo­ju­se­ner­giat 12 aas­tat sa­ma hin­na­ga ehk 39,5 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, mis koos käi­be­mak­su­ga on 47,4 eu­rot me­ga­vatt-tund. Soo­ja eda­si­müü­jaks jäi Vel­ko AV, kel­le­le kuu­lub soo­ja­to­rus­tik, ning lõpp­tar­bi­jail tu­leb prae­gu toa­soo­ja eest maks­ta 55,08 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 66,10 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest.

„Tal­vel saa­tis SW Ener­gia meie kir­ja, et soo­vi­vad soo­ja­toot­mi­se piir­hin­da tõs­ta. Vas­ta­si­me, et meie ei saa han­ke­le­pin­gust tu­le­ne­vat hin­da muu­ta, se­da tu­leb taot­le­da kon­ku­rent­sia­me­tilt. Siis jäi see koos­kõ­las­ta­ma­ta. Nüüd­seks on olu­kord dras­ti­li­selt muu­tu­nud, hak­ke­pui­du hind kor­da­des tõus­nud ning 26. au­gus­til kin­ni­tas kon­ku­rent­sia­met SW Ener­gia taot­lu­sel Keh­ras soo­ju­se toot­mi­se uue piir­hin­na,“ ütleb Enn Pung.

Vas­ta­valt kon­ku­rent­sia­me­ti ot­su­se­le kin­ni­ta­ti soo­ja­toot­mi­se piir­hin­naks Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­nas 59,05 eu­rot ehk koos käi­be­mak­su­ga 70,86 eu­rot me­ga­vatt-tund. See ei ole siis­ki toa­soo­ja lõp­lik hind: „Ku­na kon­ku­rent­sia­met on soo­ja toot­mi­se piir­hin­na koos­kõ­las­ta­nud, peab Vel­ko AV nüüd kir­ju­ta­ma SW Ener­gia­ga al­la le­pin­gu­le, et os­ta­me neilt soo­ju­se­ner­giat uue hin­na­ga. Pä­rast se­da saab Vel­ko taot­le­da kon­ku­rent­sia­me­tilt tar­bi­jai­le müü­da­va soo­ju­se uue piir­hin­na koos­kõ­las­ta­mist.“

Kui suu­re piir­hin­na koos­kõ­las­ta­mist Vel­ko AV kon­ku­rent­sia­me­tilt taot­leb, sel­le koh­ta ha­ka­tak­se kal­ku­lat­sioo­ne te­ge­ma lä­hi­päe­vi. Enn Pung ole­tab, et uus toa­soo­ja hind Keh­ras võib ula­tu­da 70 eu­ro kan­ti me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga on see roh­kem kui 80 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest. Mil­lal tu­leb Keh­ra ja Leht­met­sa ela­ni­kel ha­ka­ta toa­soo­ja eest roh­kem maks­ta, ei oska Vel­ko AV juht veel öel­da: „Sõl­tub, kui kii­res­ti meie taot­lus lä­bi vaa­da­tak­se, tean, et kon­ku­rent­sia­me­tis on prae­gu taot­lus­te la­viin. Taot­lu­sed tu­leb lä­bi vaa­da­ta ühe kuu jook­sul, kuid see aeg võib pi­ke­ne­da, kui on va­ja täp­sus­ta­da või te­ha muu­da­tu­si. Ar­van, et kõi­ge va­rem saab uus hind ha­ka­ta keh­ti­ma 1. no­vemb­rist.“

Aru­kü­las ja Raa­si­kul
Ka Aru­kü­la kaug­küt­te­piir­kon­nas too­dab ja müüb toa­soo­ja SW Ener­gia. Kon­ku­rent­sia­met koos­kõ­las­tas 9. au­gus­til et­te­võt­te taot­lu­sel uue soo­ju­se­ner­gia piir­hin­na ning ala­tes 9. sep­temb­rist hak­kab toa­soe Aru­kü­las maks­ma sa­ma pal­ju kui uus piir­hind ehk 78,31 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest, koos käi­be­mak­su­ga on see 93,97 eu­rot me­ga­vatt-tund. Se­ni­ne hind oli 67,59 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 81,11 eu­rot me­ga­vatt-tund. Eel­mi­se küt­te­pe­rioo­di al­gu­ses mak­sis soo­ju­se­ner­gia Aru­kü­la kor­ter­ma­ja­des il­ma käi­be­mak­su­ta 62,74 eu­rot ja käi­be­mak­su­ga 75,29 eu­rot me­ga­vatt-tund. Kok­ku tõs­te­ti eel­mi­sel küt­te­pe­rioo­dil Aru­kü­las soo­ja hin­da kolm kor­da: 1. det­semb­ril, 22. jaa­nua­ril ja 22. ap­ril­lil. Et­te­võt­test põh­jen­da­ti, et hin­na­tõu­sud on ol­nud tin­gi­tud toor­me ehk hak­ke­pui­du kal­li­ne­mi­sest.

Raa­si­ku kaug­küt­te­võr­gus keh­tes­tas kon­ku­rent­sia­met soo­ju­s­ener­gia piir­hin­na küm­me aas­tat ta­ga­si ASi­le Mist­ra-Au­tex, kes oli soo­ja­toot­ja en­ne, kui SW Ener­gia ehi­tas asu­las­se uue täis­au­to­maat­se hak­ke­pui­du­kat­la­ma­ja ning uue soo­ja­to­rus­ti­ku. SW Ener­giast sel­gi­ta­ti Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nei­le Raa­si­ku võr­gu­piir­kon­nas piir­hin­da ei ole keh­tes­ta­tud. Prae­gu müüb SW Ener­gia Raa­si­ku tar­bi­jai­le toa­soo­ja hin­na­ga 82,16, koos käi­be­mak­su­ga 98,59 eu­rot me­ga­vatt-tund, kuid hin­na muut­mi­se taot­lus on me­net­lu­ses ning ala­tes 1. ok­toob­rist ha­ka­tak­se soo­ju­se­ner­giat Raa­si­kul pak­ku­ma hin­na­ga 92,62 eu­rot, mis koos käi­be­mak­su­ga on 111,14 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni eest.

Väl­ja­võ­te ener­gia hin­na osa­li­se kom­pen­see­ri­mi­se tin­gi­mus­te ja kor­ra eel­nõust
§ 5. Kaug­küt­te­võr­gu kau­du jao­ta­tud soo­ju­se hin­na kom­pen­sat­sioo­ni ar­ves­ta­mi­ne
(1) Kaug­küt­te­võr­gu kau­du jao­ta­tud soo­ju­se võr­guet­te­võt­ja­le kom­pen­see­ri­tak­se kaug­küt­te ko­du­tar­bi­ja te­ge­li­kult tar­bi­tud soo­ju­se hin­na see osa, mil­le suu­rus üle­tab käi­be­mak­su­ta 80 eu­rot MWh koh­ta, 80 prot­sen­di ula­tu­ses ja ni­me­ta­tud sum­malt ta­su­mi­se­le kuu­luv käi­be­maks.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus nõuab Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lilt ra­ha ta­ga­si koh­tu­täi­tu­ri abil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­dus­juht on MEE­LI KUUL