Polii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu valla al­ga­ta­tud koh­tu­ha­gi as­jus

51
Kuusalu vallamaja

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald luges möö­du­nud kol­ma­päe­va, 16. no­vemb­ri volikoguis­tun­gil et­te po­lii­ti­li­se aval­du­se. See puu­du­tab koa­lit­sioo­ni kuu­lu­va­te osa­de vo­li­ko­gu­liik­me­te te­gut­se­mist ja val­lae­la­ni­ke ra­ha ka­su­ta­mist en­di­se val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu­ga seo­tud koh­tu­vaid­lu­ses. Hei­no Ju­no­lai­nen rõ­hu­tab aval­du­ses, et val­la esi­ta­tud ha­gi oli pers­pek­tii­vi­tu, te­gu oli val­la­ra­ha ku­ri­tar­vi­ta­mi­se­ga ning aeg on võt­ta vas­tu­tus. Po­lii­ti­li­ne aval­dus on ava­li­kus­ta­tud ka va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald Fa­ce­boo­ki-le­hel ning val­la do­ku­men­di­re­gist­ris.

Aval­du­ses on öel­dud: „Eri­ne­va­te õi­gus­kait­seor­ga­ni­te me­net­lu­sed val­la init­sia­tii­vil on toi­mu­nud kokku kolm ja pool aas­tat, sel­le aja­ga on rai­sa­tud mär­ki­mis­väär­selt val­la ra­ha ja inim­res­surs­si. Al­gu­sest pea­le pers­pek­tii­vi­tu­te as­ja­de aja­mi­se tu­le­mu­se­na on vald ta­su­nud hü­vi­ti­sot­sus­te alu­sel Mo­ni­ka Sa­lu­le kok­ku 3710 eu­rot; õi­gus­a­­bi eest seo­ses val­la esin­da­mi­se­ga Mo­ni­ka Sa­lu­ga seo­tud as­jas val­la „ihuad­vo­kaa­di­le“ Ri­vo Kald­vee­le 13 734, seal­hul­gas rii­gi­lõi­vu­de­na 2550 eu­rot; ül­di­se õi­gu­s­abi eest, mil­les si­sal­du­vad ka eri­ne­va­te ku­ri­teo­tea­de­te esi­ta­mi­sed kok­ku 4131 eu­rot. Li­gi­kaud­se ar­ves­tu­se alu­sel on vald kand­nud „nõia­ja­hi“ pea­le kok­ku 18 500 eu­rot mak­su­maks­ja ra­ha.“

Vallavalitsus tegi mullu juunis ettepaneku sõlmida Monika Saluga kompromiss, koalitsioon ei nõustunud, lisas ta.

Hei­no Ju­no­lai­nen mär­gib aval­du­ses, et Mo­ni­ka Sa­lult „Kuu­sa­lu val­la­le te­ki­ta­tud ra­ha­li­se kah­ju sis­se­nõud­mi­se ar­hi­tek­tiks“ saab pi­da­da Enn Kirs­ma­ni, kes esi­tas sel­le­ko­ha­se ju­rii­di­li­selt eba­kom­pe­tent­se eel­nõu vo­li­ko­gu 8. ok­toob­ri 2019 is­tun­gil. Mairika Rajaväli küsis siis, kas Enn Kirsman on valmis katma kulud, kui kohtus jäädakse kaotajaks. Heino Junolainen kü­sib avalduses, kas too­na­sed ja prae­gu­sed val­la­vo­li­ni­kud Il­vard Ee­rik­soo, Enn Kirs­man, Ur­mas Kirt­si, Ur­mo Ris­ti­saar, Mart Sest­verk (val­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du – toim.) ja Mar­gus Soom (too­kord Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast – toim.) jul­ge­vad nüüd võt­ta nii po­lii­ti­li­se kui ka si­su­li­se vas­tu­tu­se mak­su­maks­ja ra­ha­de rais­ka­mi­ses.

„Mil­li­se koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu si­sust tu­le­neb sel­li­ne te­ge­vus iseä­ra­nis olu­kor­ras, kus val­la in­ves­tee­ri­mis­või­me­kus on ole­ma­tu, abi oo­ta­vad meie kõi­ge nõr­ge­mad, teh­tud ku­lu­ga saa­nuks ko­gu aas­ta jook­sul toe­ta­da spor­dik­lu­bi­sid, õpe­ta­jaid, las­teae­du. Lu­gu­pee­tud kaas­vo­li­ni­kud ja val­la­va­lit­sus – kut­sun teid üles te­ha tõ­si­ne si­se­kae­mus ja mõel­da, ot­sus­ta­da ja te­gut­se­da oma isik­li­ku sü­da­me­tun­nis­tu­se ja tõeks­pi­da­mi­se jär­gi ning mit­te ole­ma osa­li­sed val­la ra­ha lu­ba­ma­tus rais­ka­mi­ses mõ­ne ki­bes­tu­nud pi­kaaeg­se po­lii­ti­ku isik­li­ke am­bit­sioo­ni­de rea­li­see­ri­mi­sel ja kät­te­mak­sus siin vo­li­ko­gu laua ta­ga,“ on kir­jas aval­du­ses.

ENN KIRS­MA­NI kom­men­taar
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man aval­das Üks Kuu­sa­lu Vald Fa­ce­boo­ki-le­hel kom­men­taa­ri, kus ni­me­tab Hei­no Ju­no­lai­ne­ni po­lii­ti­list aval­dust po­liit­pask­vil­liks ning rõ­hu­tab, et igal Ees­ti Va­ba­rii­gi ko­da­ni­kul ja or­ga­ni­sat­sioo­nil on õi­gus oma hu­vi­de kait­seks koh­tus­se pöör­du­da.

„Õi­gus­sel­gu­se ko­ha pealt on ju to­re, et Ees­ti õi­gus­süs­teem on lõ­puks oma sei­su­ko­had ku­jun­da­nud. Pal­jud val­la­va­ne­mad saa­vad nüüd oma toi­me­ta­mi­si liht­sa­malt toi­me­ta­da, sest ko­hus on öel­nud, et val­la­vo­li­ko­gu vas­tu võe­tud õi­gu­sak­ti­dest üle as­tu­mi­ne on iga­ti okei te­ge­vus ning sel­le­le järg­ne­va ka­ris­tu­se mak­si­mum­mää­raks saab ol­la um­bu­sal­da­mi­ne, ei ena­mat,“ kir­ju­tab ta.

Enn Kirs­man kor­dab kom­men­taa­ris üle oma va­ra­se­maid selgitusi, et enam kui 3200 eu­ro suu­ru­sest nõu­dest loo­bu­mi­ne on vas­ta­valt Kuu­sa­lu põ­hi­mää­ru­se­le val­la­vo­li­ko­gu ai­nu­pä­de­vu­ses. Ka kin­ni­tab ta, et Evi­ko­le 60 000 eu­ro ta­su­mi­ne ei ol­nud põh­jen­da­tud, sest val­la ja AS Evi­ko va­hel sõl­mi­tud le­ping sä­tes­tas ehi­ta­ja täie­lik­ku tead­li­kkust ehi­tu­sob­jek­ti sei­su­kor­rast ning ko­hus­tust le­pin­gu­ga võe­tud ko­hus­tu­si kõr­va­le­kal­du­mis­te­ta ja il­ma täien­da­va hü­vi­tu­se nõud­mi­se­ta täit­ma.

„Sel­leks mak­seks et­te näh­tud sum­mat ei ol­nud ka Kuu­sa­lu val­la 2018. aas­ta ee­lar­ves. Vas­ta­valt vo­li­ko­gu keh­tes­ta­tud Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve koos­ta­mi­se, me­net­le­mi­se ja täit­mi­se kor­ra­le on val­la­va­lit­su­sel (val­la­va­ne­mast rää­ki­ma­ta) kee­la­tud te­ha ku­lu­tu­si, mis ei ole ee­lar­ves et­te näh­tud. Vo­li­ko­gul on ko­hus­tus val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se üle kont­rol­li teos­ta­ja­na an­da hin­nang val­la­va­ne­ma te­gu­de­le. Kui ko­hus leiab, et val­la­le kah­ju ei te­ki­ta­tud, on see sig­naa­liks kõi­ki­de­le Ees­ti oma­va­lit­sus­te­le, et val­la ee­lar­ve ja sel­le täit­mist re­gu­lee­ri­vad õi­gu­sak­tid on bel­let­ris­ti­ka,“ kom­men­tee­rib Enn Kirs­man.

Ta toob näi­te, et edas­pi­di võiks su­va­li­se val­la või lin­na ee­lar­ve nä­ha väl­ja um­bes järg­mi­ne: „Ka­van­da­da … (punk­tii­ri­le kir­ju­ta­da oma­va­lit­su­se ni­me­tus) … aas­ta ee­lar­ve tu­lu­deks … eu­rot. Val­la­va­nem … (ees- ja pe­re­kon­na­ni­mi) on lu­ba­tud te­ha ee­lar­vest väl­ja­mak­seid vas­ta­valt oma ära­nä­ge­mi­se­le. Vo­li­ko­gul, re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nil, val­la­rah­val ja üld­se kõi­gil, kes sel­le­ga lep­pi­da ei soo­vi, pi­da­da val­la­va­ne­ma te­ge­mis­te osas mokk maas – kui ei pea, siis mak­sa­te koh­tus tal­le va­lu­ra­ha nii et luu paistab.“

Vaid­lus Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mis­töö­de eest ta­su­mi­se üle
Mo­ni­ka Sa­lu oli Kuu­sa­lu val­la­va­nem juu­list 2018 ku­ni sa­ma aas­ta lõ­pu­ni. Kuu­sa­lu vald juh­tis siis va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning EK­RE ja Re­for­mie­ra­kon­na koa­lit­sioon. Koh­tu­ha­gi al­ga­tas järg­mi­ne koa­lit­sioon, kus olid va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, Re­for­mie­ra­kond ja Kes­ke­ra­kond. Sel­le koa­lit­sioo­ni 10 vo­li­ko­gu­lii­get lan­ge­ta­sid 8. ok­toob­ri 2019 is­tun­gil ot­su­se, mil­le­ga te­gid val­la­va­lit­su­se­le üle­san­deks esi­ta­da po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti­le süü­teo­tea­de ja Har­ju maa­koh­tus­se eel­mi­se val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu vas­tu ha­gi 119 072 eu­ro sis­se­nõud­mi­seks. Ot­su­ses oli sei­su­koht, et Mo­ni­ka Sa­lu sõl­mi­tud komp­ro­miss­le­ping Kiiu mõi­sa­hoo­ne re­no­vee­ri­nud ehi­tus­fir­ma­ga AS Evi­ko, mil­le­ga val­la­va­lit­sus loo­bus vii­vi­se­nõu­dest sum­mas 59 072 eu­rot, ei ol­nud põh­jen­da­tud, sest Evi­ko oli üle­ta­nud han­ke­le­pin­gu täh­tae­ga. Ka oli ot­su­ses hin­nang, et põh­jen­da­tud pol­nud ka sa­ma le­pin­gu alu­sel ASi­le Evi­ko 60 000 eu­rose hü­vi­ti­se ta­su­mi­ne.

Ot­su­se eel­nõu al­ga­tas vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man. Pä­rast Mo­ni­ka Sa­lu um­bu­sal­da­mist taas val­la­va­ne­ma ame­tis­se va­li­tud Ur­mas Kirt­si oli mõ­ni kuu va­rem esi­ta­nud sa­ma­de sel­gi­tus­te­ga ku­ri­teo­tea­te, mil­le po­lit­sei lük­kas ta­ga­si põh­jen­du­se­ga, et sea­dust po­le ri­ku­tud, ek­si­tud on val­la põ­hi­mää­ru­se vas­tu. Hil­jem lük­kas ka pro­ku­ra­tuur val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud süü­teo­tea­te ta­ga­si. Val­la­va­lit­sus koh­tus­se ei pöör­du­nud. Koh­tus­se esi­tas ha­gi Mo­ni­ka Sa­lu, et vald lõ­pe­taks te­ma lai­ma­mi­se ja hü­vi­taks lai­mu­ga teh­tud kah­ju. Tal­lin­na hal­dus­ko­hus ot­sus­tas mul­lu au­gus­tis te­ma ka­suks, sa­ma ot­sus­tas ring­kon­na­ko­hus ning rii­gi­ko­hus jät­tis val­la kas­sat­sioon­kae­bu­se tä­na­vu au­gus­tis me­net­lus­se võt­ma­ta. Sel­le­ga jõus­tus ring­kon­na­koh­tu ot­sus, mis ko­hus­tas val­la­va­lit­sust Mo­ni­ka Sa­lu koh­ta aval­da­tud tea­vet üm­ber lük­ka­ma val­la ko­du­le­hel ja Sõ­nu­mi­too­jas ning ta­su­ma hü­vi­ti­seks kok­ku 2900 eu­rot, mil­lest koht­ku­lud on 1900 eu­rot ja mit­te­va­ra­li­ne kah­ju 1000 eu­rot. Vas­tav tekst il­mus au­gus­tis nii val­la ko­du­le­hel kui ka Sõ­nu­mi­too­jas.

Mo­ni­ka Sa­lu on Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud koh­tu­vaid­lust puu­du­ta­va­tes lu­gu­des sel­gi­ta­nud, miks sõl­mis komp­ro­miss­le­pin­gu. Te­ma sõ­nul esi­tas Ur­mas Kirt­si val­la­va­lit­sus Evi­ko­le lep­pet­rah­vi­nõu­de le­pin­gut ja sea­dust jär­gi­ma­ta, lep­pet­rahv pol­nud see­tõt­tu sis­se­nõu­tav ning see ja val­la­va­lit­su­se ta­su­da lu­ba­tud sum­mad li­sa­töö­de eest oleks Kuu­sa­lu val­la­le põh­jus­ta­nud sa­da­des­se tu­han­de­tes­se eu­ro­des­se ula­tu­va nõu­de. AS Evi­ko esi­tas Mo­ni­ka Sa­lu ju­hi­tud val­la­va­lit­su­se­le 450 000 eu­ro suu­ru­se kah­ju­nõu­de, mil­lest komp­ro­miss­le­pin­gus loo­bus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las luuak­se Elu­ko­ge­mu­se Aka­dee­mia
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald lii­tub MTÜ­ga Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus