Põh­ja kü­la uu­sa­ren­du­se ela­nik­ke häi­rib va­li ku­ke­laul

908

Küm­ne lä­hes­tik­ku asu­va era­mu ela­ni­kud te­gid et­te­pa­ne­ku muu­ta Kuu­sa­lu val­la hea­kor­raees­kir­ja.

Möö­du­nud nä­da­lal te­ki­tas Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te mei­li­lis­tis kõ­neai­net kü­si­mus, kas nad pool­da­vad et­te­pa­ne­kut li­sa­da val­la hea­kor­ra ees­kir­ja lin­du­de ja loo­ma­de pi­da­mi­se nõue­te koh­ta uus punkt, mis sä­tes­taks, et põl­lu­ma­jan­dus­loo­ma, ku­ke ja üle 10 ko­du­lin­nu pi­da­ja peab saa­ma nõu­so­le­ku lä­hi­mal ela­va­telt naab­ri­telt või oma kü­la ela­ni­kelt või 250 meet­ri raa­diu­ses ela­va­telt ela­ni­kelt.

Et­te­pa­ne­ku­le hea­kor­raees­kir­ja muut­mi­seks on al­la kir­ju­ta­nud Põh­ja kü­las me­re ää­res asu­va uu­sa­ren­du­se 8 krun­di­oma­nik­ku. Nad on pak­ku­nud, ees­kir­jas võiks ol­la veel, et saa­vu­ta­tud kok­ku­lep­pest tu­leb aru­saa­ma­tus­te väl­ti­mi­seks tea­vi­ta­da oma­va­lit­sust ning põl­lu­ma­jan­dus­loo­ma­de ja ko­du­lin­du­de aas­ta­ring­ne pi­da­ja peab täit­ma kõi­ki nõu­deid, mis hea­kor­raees­kir­ja jär­gi puu­du­ta­vad loo­ma- ja lin­nu­pi­da­mis­koh­ti.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Eli­na Ei­na­ru sel­gi­tas kaas­kir­jas kü­la­va­ne­ma­te­le, et Põh­ja kü­la uu­sa­ren­du­se ela­ni­ke iga­päe­vast elu, töö­ta­mist ja toi­me­ta­mist häi­rib ku­ke­ki­sa, häi­ri­vad ka loo­ma- ja lin­nu­pi­da­mi­se­ga kaas­ne­vad lõh­nad ja hää­lit­su­sed. Seal­sed ini­me­sed leia­vad, et uues era­mu­ra­joo­nis, kus elu­hoo­ned asu­vad lä­hes­tik­ku, tu­leks loo­ma- ja lin­nu­pi­da­mist pii­ra­ta, et ini­mes­te õi­gu­sed, tur­va­li­sus ja hea­kord oleks ta­ga­tud.

Lis­ti saa­de­tud kü­si­mu­se­le vas­ta­sid 26 kü­la­va­ne­mat, kõik on ees­kir­ja muut­mi­se vas­tu.

Kü­la­va­ne­mad kir­ju­ta­sid, et sood­sa­maks ja ter­vis­li­ku­maks eluks on va­ja tai­mi-loo­mi ise kas­va­ta­da, loo­ma­pi­da­mi­ne on maal ela­mi­se loo­mu­lik osa ja se­da tu­leks soo­dus­ta­da.

Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits kom­men­tee­ris, et nen­de kü­las on koe­ra- ja kas­si­pi­da­jaid jää­nud kah­juks vä­heks ning ühes era­mus kas­va­vad ku­ked-ka­nad, sel­le aia ta­ga käiak­se ku­ke­lau­lu spet­siaal­selt kuu­la­mas.

Ta­mmistu kü­la­va­nem Marti Hääl mär­kis, et nen­de kü­las on li­saks koer­te­le-kas­si­de­le ka­nad, ku­ked, lam­bad, kit­sed, vei­sed ja ho­bu­sed, kü­la­lis­te jaoks on nad vaa­ta­mis­väär­su­sed, ko­ha­li­ke­le kü­lae­lu nor­maal­ne osa.

Oli ka iro­ni­see­ri­jaid, et ega ome­ti ole te­gu 1. ap­ril­li­ga, kui on usi­nalt asu­tud kü­lae­lus ku­ke­lau­lu re­gu­lee­ri­ma, ning pa­ku­ti, et Kuu­sa­lu vald võiks adap­tee­ru­ja­te­le lä­bi viia ko­ha­li­ku kul­tuu­ri ja fau­na tut­vus­tu­se, sel­gi­ta­da näi­teks suur­lin­nast Kuu­sa­lu val­la elani­keks pür­gi­ja­te­le maa- ja lin­nae­lu eri­su­si, ühis­joo­ni ja või­ma­lik­ke prob­leem­koh­ti. Esi­ta­ti ka kü­si­mus, mil­list ees­kir­ja peaks muut­ma, kui su­vi­ta­jad on va­hel lii­ga lär­ma­kad ja pi­dut­se­vad öö­si­ti. Osad kü­la­va­ne­mad vii­ta­sid Põh­ja kü­las naab­ri­te­va­he­li­se­le laie­ma­le tü­li­le.

Et­te­pa­ne­ku hea­kor­raees­kir­ja muut­mi­seks koos­ta­nud Põh­ja kü­la ela­nik Kad­ri Nõmm sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et see on sün­di­nud ka­he aas­ta jook­sul naab­ri­te­ga pee­tud aru­te­lu­de käi­gus: „Liht­ne on öel­da, et mi­da­gi on va­les­ti, kee­ru­li­sem on lei­da la­hen­dus, kui­das lin­nu- ja põllumajandusloomade pidamist re­gu­lee­ri­da uus­a­ren­dus­tes. Pak­ku­si­me val­la­va­lit­su­se­le va­rian­did, kui­das ees­kir­jas võiks ol­la sõ­nas­ta­tud, loo­tu­ses, et val­la­ma­jas aru­ta­tak­se ja lei­tak­se pa­rim re­gu­lat­sioon. Mõ­te on sel­les, et era­mu­te ra­joo­nis tu­leks kok­ku le­pi­da lä­hi­ma­te naab­ri­te ja kü­lae­la­ni­ke­ga, mis­su­gu­seid põl­lu­ma­jan­dus­loo­mi ja -lin­de ja kui suu­res ko­gu­ses to­hiks pi­da­da, ku­na sel­li­ne te­ge­vus võib vä­hen­da­da naab­ri­te elua­se­me väär­tust.“

Ta li­sas, et nen­de pe­re on toi­me­ta­nud Kuu­sa­lu val­las üle 20 aas­ta, te­gu po­le äs­jas­te maa­le­ko­li­ja­te­ga, kel­le­le ei meel­di kü­lae­luga seonduv. Te­ma pe­re on ka ise su­vi­ti pi­da­nud ka­nu. Prob­leem on tek­ki­nud uu­sa­ren­dus­se tul­nud naab­ri ku­ke­ga, kes on eri­ti val­ju­hääl­ne, alus­tab su­vi­ti ki­re­mist va­ra­hom­mi­kul kel­la nel­ja ajal, ki­reb jär­jest paar­küm­mend mi­nu­tit ja on lär­ma­kas ko­gu päe­va. Ja nii mi­tu kuud jär­jest.

„Oli­me se­da sun­ni­tud ta­lu­ma kaks su­ve, tu­le­kul on kol­mas. Soo­vi­me olu­kor­da la­hen­da­da. Ka su­vel käiak­se tööl ja öö­ra­hu on olu­li­ne. Püüd­si­me aru saa­da, miks on kukk oma­ni­ku­le nii tähtis, ja proo­vi­si­me lä­bi rää­ki­da. Käi­si­me ka val­la­ma­jas nõu küsimas. Just val­la­ma­jast soo­vi­ta­ti, et võik­si­me te­ha et­te­pa­ne­ku hea­kor­raees­kir­ja muut­mi­seks. Hea­kor­raees­kir­jas on sä­te, et naab­rit ei to­hi häi­ri­da, see kukk on häi­ri­ja. Meid ei se­ga muruniitmine, saagimine, lõbusad külalised, mis on külaelu osa, kuid era­mu­ra­joo­nis, kus ma­jad asu­vad üks­tei­sest mõ­ne­küm­ne meet­ri kau­gu­sel, ei to­hiks lu­ba­da ko­du­lin­de pi­da­da ser­vi­tuu­di alal. Mõ­ni­sa­da meet­rit ee­mal ta­lus on ka kukk ja ka­nad, muid ko­du­lin­de, ne­mad meid ei se­ga,“ kõ­ne­les ta.
Ku­ke­pi­da­ja­ga on kin­nis­tu­oma­ni­kel tei­si­gi prob­lee­me, et­te­pa­ne­ku­le al­la­kir­ju­ta­nud ei saa va­balt ka­su­ta­da läbisõidu õigusega servituudi alaga teed. Ku­na head lä­bi­saa­mist po­le, kri­ti­see­ri­tak­se nii ku­keo­ma­ni­ku ehi­tus­te­ge­vust kui ka kin­nis­tu­ga piir­ne­va ran­naa­la hea­kor­da, val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list on kut­su­tud olu­kor­ra­ga tut­vu­ma.

„Meie et­te­pa­ne­ku üle hea­kor­raees­kir­ja muut­mi­seks võib ju muia­ta, aga võiks mõel­da, kui­das suh­tu­taks siis, kui näi­teks sel­li­ne val­ju­hääl­ne kukk oleks Kuu­sa­lu ale­vi­kus mõ­nes era­ma­jas. Põh­ja kü­la on ha­ja­asus­tus, aga kü­la­de uu­sa­ren­dus­tes on krun­did sa­ma lä­hes­tik­ku, na­gu on ale­vi­kes ja lin­na­des. See on teist­su­gu­ne olu­kord ja loo­ma­de-lin­du­de pi­da­mi­se reeg­lid peak­sid se­da ar­ves­ta­ma,“ sõ­nas Kad­ri Nõmm.

Kukeomanik kommenteeris Sõnumitoojale, et kukk kireb vaid hommikuti ning servituudialalt pääseb jalgsi läbi.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru üt­les toi­me­tu­se­le, et ees­kir­ju ei saa muu­ta nii­sa­ma, see­tõt­tu kü­sis kü­la­va­ne­ma­te sei­su­koh­ta: „Et­te­pa­ne­kut hak­kab aru­ta­ma ka vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon, li­san kü­la­va­ne­ma­te ar­va­mu­sed.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kruu­sa­tee­de olu­kord on hull
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te selt­sing