Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus soo­vib AT­KO­ga le­pin­gud lõ­pe­ta­da

359
Saa­tek­voo­ti­de eest os­te­tud si­ni­sed pil­ve­bus­sid on Har­ju­maa ava­li­kel lii­ni­del sõit­nud üle kuue aas­ta ja prae­gu­seks sel­li­ses sei­sus, et va­ja­vad sa­ge­li re­mon­ti.

„Rik­ku­mi­si on ve­da­jal Har­ju ava­li­kel bus­si­lii­ni­del pal­ju, kuid le­pin­gu­te üle­süt­le­mi­ne po­le liht­ne, sest tee­nin­da­da on 4 mil­jo­nit lii­ni­ki­lo­meet­rit,“ tõ­deb ÜTK te­gev­juht VEL­LO JÕ­GI­SOO.

Möö­du­nud nä­da­lal jõu­dis üle-ees­ti­lis­se mee­dias­se uu­dis, et Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) ju­ha­tus ot­sus­tas en­ne­täh­taeg­selt lõ­pe­ta­da bus­si­fir­ma­ga At­ko Grupp le­pin­gu Har­ku val­la õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­na. Uu­dis­tes rää­gi­ti ka sel­lest, et ÜTK ju­ha­tus aru­tab At­ko Gru­pi­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­te lõ­pe­ta­mist ko­gu Har­ju­maa ula­tu­ses lää­ne ja ida suu­na ava­li­kel lii­ni­del.

ÜTK ju­ha­tu­se esi­mees, Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ju­ha­tus on maa­kon­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de tee­nin­da­mi­se osas ra­hu­lo­le­ma­tu: „Riik an­dis At­ko­le 2013. aas­ta al­gu­ses ava­li­kel lii­ni­del sõit­mi­seks saas­tek­voo­ti­de eest os­te­tud bus­sid, niiöel­da pil­ve­bus­sid. Bus­sid on keh­valt hool­da­tud, kae­bu­si on tul­nud pal­ju, sest sõi­te on ära jää­nud.

Kont­roll­rei­did on näi­da­nud, et bus­si­ju­hid ei ka­su­ta sõi­du­mee­ri­kuid, ri­ku­tak­se bus­si­juh­ti­de töö-ja puh­kea­ja­reeg­leid. Bus­si­ju­hid sõi­da­vad tun­du­valt roh­kem, kui on lu­ba­tud rei­si­ja­te ohu­tu­se ta­ga­mi­seks.“

Ta mär­kis, et Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­juht­kond suht­leb At­ko Gru­pi­ga pi­de­valt, esi­ta­tud on kir­ja­lik­ke ja suu­li­si hoia­tu­si, kuid olu­kord po­le pa­ra­ne­nud, rik­ku­mi­si on tul­nud hoo­pis juur­de: „Kuu­la­si­me ju­ha­tu­ses ära po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti ning maan­teea­me­ti esin­da­ja­te sei­su­ko­had. Võr­rel­des teis­te ve­da­ja­te­ga on nen­de hin­nan­gul At­kol vä­ga suu­red rik­ku­mi­sed. Kuid sel­lis­te suu­re­ma­hu­lis­te le­pin­gu­te lõ­pe­ta­mi­ne on ju­rii­di­li­selt ja elu­li­selt kee­ru­li­ne prot­sess, tee­me koos­tööd maan­teea­me­ti­ga. Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­juht­kond pa­neb kok­ku ma­ter­ja­lid, ju­ha­tus ko­gu­neb järg­mi­sel nä­da­lal, siis aru­ta­me eda­si.“

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­tor Vel­lo Jõ­gi­soo üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Kok­ku tee­nin­dab At­ko Grupp Har­ju­maal aas­tas li­gi­kau­du 4 mil­jo­nit lii­ni­ki­lo­meet­rit ava­lik­ke bus­si­lii­ne, ida ehk Lok­sa suu­nal on sel­lest 1,8 mil­jo­nit lii­ni­ki­lo­meet­rit. Kü­si­mus on sel­les, kui­das At­ko­ga le­pin­gu­te lõ­pe­ta­mi­sel lei­da uued ve­da­jad ja va­ja­li­kus ar­vus bus­se, sest sõit­jaid on va­ja eda­si ve­da­da.“

Le­ping At­ko Gru­pia Har­ju­maa ida­suu­na lii­ni­de ava­li­kuks tee­nin­da­mi­seks keh­tib ka­hek­sa aas­tat – 22. jaa­nua­rist 2013 ku­ni 21. jaa­nua­ri­ni 2021. Le­pin­gu on all­kir­jas­ta­nud At­ko Gru­pi tü­ta­ret­te­võt­te Har­ju­maa Lii­nid ju­ha­tu­se lii­ge Mar­go To­min­gas ja MTÜ Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­kus too­kord­ne te­gev­di­rek­tor Ago Kok­ser.

ÜTK te­gev­juht Vel­lo Jõ­gi­soo rää­kis veel, et olu­kor­ra la­hen­da­mi­seks ja uu­te lii­ni­de ava­mi­seks kor­ral­das ÜTK rii­gi­han­ke, mil­le või­tis ida ja ka lää­ne suu­nal bus­si­fir­ma Sebe. At­ko on rii­gi­han­ke vaid­lus­ta­nud koh­tus, ku­na et­te­võ­te kõr­val­da­ti han­kest se­ni­se eba­so­bi­va tee­nin­da­mi­se pä­rast.

„Lää­ne suu­na osas jõus­tus hil­ju­ti ring­kon­na­koh­tuot­sus, sai­me õi­gu­se sõl­mi­da Sebe­ga le­pin­gu lää­ne suu­na­le uu­te lii­ni­de ava­mi­seks. Et­te­võ­te tu­leb sõit­ma oma bus­si­de­ga, uu­si lii­ne hak­kab lää­ne suu­nal tee­nin­da­ma ala­tes järg­mi­se aas­ta 2. veeb­rua­rist,“ lau­sus ta.

Ida suu­na lii­ni­de rii­gi­han­ke koh­tu­vaid­lus At­ko­ga jõuab te­ma hin­nan­gul jõus­tu­nud koh­tu­la­hen­di­ni loo­de­ta­vas­ti sü­gi­sel. Kui ka sel­les vaid­lu­ses jääb õi­gus ÜTK-le ja At­ko jääb kao­ta­jaks, saab Sebe ha­ka­ta ida suu­na uu­si lii­ne oma bus­si­de­ga tee­nin­da­ma pa­ri­mal ju­hul märt­sis: „At­ko on koh­tus vaid­lus­ta­nud ka tä­na­vu­se esi­me­se kvar­ta­li tea­tud rik­ku­mis­te eest teh­tud trah­vid, ee­lis­tun­git maa­koh­tus on oo­da­ta no­vemb­ris.“

ÜTK te­gev­juht too­ni­tab, et At­ko Gru­pis on tööl tub­li­sid bus­si­juh­te, kes tee­vad oma tööd kor­rekt­selt, kuid osa­de juh­ti­de­ga tek­ki­nud prob­lee­mid on vii­nud sel­le­ni, et la­hen­dus tu­leb lei­da: „Mul ei jää muud üle, kui pa­lu­da rei­si­ja­telt taas va­ban­dust ja vei­di veel kan­na­tust.“

Nii Vel­lo Jõ­gi­soo kui ka And­rus Um­bo­ja rõ­hu­ta­sid, kui rei­si­jad bus­sis mär­ka­vad, et juht on vä­si­nud või buss po­le nõu­ta­vas sõi­du­kor­ras, tu­leb sel­lest tea­ta­da po­lit­seis­se. Ühist­rans­por­di­kes­kus saab tea­te fik­see­ri­da, kuid oht­li­kult lii­ku­va bus­si to­hib seis­ma pan­na po­lit­sei.

Harjumaa bussisõitjad on Facebookis avanud kommuuni StoppAtko, kuhu igapäevaselt märgitakse, millised bussid on liinidelt ära jäänud, ja tuuakse välja juhtumid, kus bussijuhid on käitunud ebaviisakalt. Lisaks Harju maakonna inimestele on hakanud Atko bussidega toimunust StoppAtko Facebooki-lehele kirjutama ka mitme teise maakonna bussireisijad.