Põh­ja-Ees­ti ­komis­jon teeb valitsusele ettepaneku Lok­sa ja Kuu­sa­lu sund­lii­ta

1323

Loksa linn ei võtnud vastu Kuusalu ettepanekut kohtuda ühinemisläbirääkimiste koosolekul.  

Möö­du­nud nä­da­lal ot­sus­tas Põh­ja-Ees­ti hal­dus­re­for­mi ko­mis­jon te­ha va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le et­te­pa­nek sund­lii­ta Lok­sa linn Kuu­sa­lu val­la­ga. Va­lit­su­sel on ae­ga sund­liit­mi­se et­te­pa­nek te­ha omavalitsustele 15. veeb­rua­ri­ni.
Komisjon põhjendas, et Loksa linna ümbritseb rõngasvallana Kuusalu vald, Loksa on keskus endise Loksa valla aladele.
Komisjoni koosolekul oli päevakorras ka teiste alla 5000 kodanikuga omavalitsuste saatus. Komisjon teeb valitsusele ettepaneku sundliita Haljala ja Vihula vald Rakvere ja Sõmeru vallaga, kuna suurele osale Haljala ja Vihula valla elanikest on töö- ja teenuserände keskus Rakvere, seega on võimalikest ühinemissuundadest liikuvus suurem Rakvere ja Sõmeru valla suunal.
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Enn Kirs­man saa­tis pä­rast ko­mis­jo­ni ot­sust Kuu­sa­lu töö­rüh­ma ni­mel kir­ja Lok­sa vo­li­ko­gu esi­me­he­le Rein Hei­na­le ja Lok­sa hal­dus­re­for­mi­ko­mis­jo­ni liik­me­te­le.
Ta kir­ju­tas, et on kah­ju, ku­na Kuu­sa­lul ja Lok­sal ei õn­nes­tu­nud möö­du­nud aas­tal jõu­da oma­va­lit­sus­te va­ba­taht­li­ku ühi­ne­mi­se­ni koos sel­le­ga kaas­ne­va­te sea­dus­li­ke pri­vi­lee­gi­de­ga: „Mis läi­nud, see läi­nud ning aru­ta­da, mis kõik oleks või­nud juh­tu­da või kes sel­les ja kui pal­ju süü­di on, on vä­he­vil­ja­kas te­ge­vus.”
Vo­li­ko­gu esi­mees li­sab, et po­le mõist­lik veel üh­te väär­tus­lik­ku kuud käed rü­pes is­tu­da: „Po­le mõ­tet oo­da­ta ja loo­ta, et re­for­mi­kir­ves lä­heb meist möö­da ning va­lit­sus mei­le et­te­pa­ne­kut ei tee. Nii Lok­sa linna kui Kuu­sa­lu valla ela­ni­kele oleks mõist­li­kum is­tu­da ühi­se laua ta­ha, viia lä­bi prot­se­duu­rid, mis on eel­dus oma­va­lit­sus­te või­ma­li­kult va­lu­tu­le ühi­ne­mi­se­le.”
Enn Kirs­man li­sas, et Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu 29. juu­ni ot­sus „Hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se al­ga­ta­mi­ne ja et­te­pa­ne­ku te­ge­mi­ne ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­se alus­ta­mi­seks” on jät­ku­valt jõus ning Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na va­ba­taht­lik ühi­ne­mi­ne on veel või­ma­lik.
Ta kut­sus Lok­sa esin­da­jaid 25. jaa­nua­ril Kol­ga mõi­sa va­lit­se­ja­maj­ja ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te töö­rüh­ma­de, ko­mis­jo­ni­de ühi­se­le koo­so­le­ku­le.
Teisipäeval, 17. jaanuaril saatis Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina Kuusalule vastuse, et Loksa haldusreformikomisjonil pole võimalik koosolekul osaleda, sest 29. detsembril otsustas Loksa volikogu pöörduda valitsuse poole taotlusega jätta menetlus Loksa linna sundliitmiseks algatamata: „Leiame, et Loksa linn vastab sisulistele haldusvõimekuse kriteeriumitele Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse paragrahvi 7, lõike 5 mõistes.”
Ta lisas, et jagab Kuusalu meelehärmi Loksa kandi omavalitsuste vabatahtliku ühinemise ebaõnnestumise pärast: „Õhtuti, hobi korras, vaid mõne Kuusalu töörühma liikmega ühinemisläbirääkimisi pidada, pole Loksa töörühma arvates tulemuslik.”

Eelmine artikkelKeh­ra kla­ve­riõ­pe­ta­ja FA­RIŠTA­MO EL­LER an­dis väl­ja CD-plaa­di
Järgmine artikkelAru­kü­la õpe­ta­ja­te kor­ral­da­tud kon­ve­rents on Ees­ti pa­ri­ma­te hul­gas