Po­lü­goo­ni­le sõit­vad ma­si­nad häirivad Kur­si kü­la ta­lusid

1529

Aas­ta ta­ga­si veeb­rua­ris aval­da­si­me Sõ­nu­mi­too­jas loo, kui­das kait­se­jõu­du­de ras­ked ma­si­nad ja met­sa­veoau­tod ki­pu­vad Hirv­li-Kur­si-Här­ma­ko­su teelt sõit­ma met­sa ehk kaitseväe harjutusalale möö­da ta­lu­de kõr­valt kulgevat teed, kuigi pool ki­lo­meet­rit Här­ma­ko­su poo­le saab kee­ra­ta RMK ehi­ta­tud uue­le tu­ge­va­le tee­le.
Too­kord kin­ni­ta­ti kait­se­väe peas­taa­bi pres­si­jaos­kon­nast, et täien­da­tud kaart on saa­de­tud ja­la­väeb­ri­gaa­di ük­sus­te­le ja li­sa­ti, kui kait­se­väe mõ­ni sõi­duk peaks sel­le­le tee­le taas ek­si­ma, an­da tea­da tsi­viil-sõ­ja­li­se koos­töö oh­vit­se­ri­le.
Nüüd on po­lü­goo­nil taas ak­tiiv­sem õp­pus­teaeg, kaks nä­da­lat ta­ga­si sõit­sid ta­lu­dest möö­da kait­se­jõu­du­de 15 ras­ket ma­si­nat. Suur­te au­to­de­ga sõi­de­ti ka öö­sel.
Kur­si kü­la Rät­se­pa ta­lu pe­re­mees Ants Aa­man rõ­hu­tab taas, et tee re­mon­ti­mi­seks pa­nid Rät­se­pa, Aa­sa ja Ki­vi­põl­lu ta­lu ra­had kok­ku, la­sid kat­ta frees­pu­ru­ga, nad ei soo­vi, et suu­red ma­si­nad se­da lõ­huk­sid.
Ants Aa­man: „Meie tee al­gu­ses on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se pan­dud viit, mis suu­nab Pe­ter­bu­ri maan­teelt tu­li­jad Här­ma­ko­su poo­le, et sõi­de­taks RMK tee­le. RMK tee al­gu­ses on väi­ke silt, se­da ei pan­da vist tä­he­le, kui Här­ma­ko­su poolt tul­lak­se. Nüüd on sõit­mas pal­ju vä­lis­mai­sed sõ­du­reid, vii­dad võiks ol­la ees­ti ja ing­li­se kee­les. Eri­ti olu­li­ne, et suu­nav viit oleks ka met­sas ja sealt­ki ei kee­ra­taks ta­lu­de juur­de.“
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis kom­men­taa­ri kait­se­mi­nis­tee­riu­mist. Vas­tas 1. ja­la­väeb­ri­gaa­di tea­beoh­vit­ser San­der Män­d­oja: „Kait­se­vä­gi pa­lub va­ban­dust maao­ma­ni­ku ees, vii­me 1. ja­la­väeb­ri­gaa­dis lä­bi täien­da­va inst­ruk­taa­ži, et edas­pi­di ka­su­tak­sid ük­su­sed har­ju­tu­sa­la­le sõit­mi­seks ai­nult RMK ehi­ta­tud teed. Era­tee ka­su­ta­mi­ne ei ole kind­las­ti ol­nud taht­lik, vaid inim­lik ek­si­mus, mil­lest õpi­me ja tee­me en­da poolt kõik, et se­da tu­le­vi­kus väl­ti­da.“
Suu­na­va­te sil­ti­de pai­gal­da­mi­se koh­ta li­sas ta, et Sood­la har­ju­tu­sa­la ei ole kait­se­väe oman­du­ses, se­da hal­dab RMK, kel­le­ga õp­pu­sed koos­kõ­las­ta­tak­se. Sil­ti­de pai­gal­da­mi­seks on kõi­ge õi­gem pöör­du­da ot­se RMK kui ter­ri­too­riu­mi val­da­ja poo­le.
Ko­ha­li­kud on met­sa­pool­ses­se teeot­sa sead­nud sil­di „Era­tee“. Kuu­sa­lu val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­leb, et te­gu on val­la­tee­ga: „Meilt on kü­si­tud, miks on val­la­tee­le lu­ba­tud „Era­tee“ silt, ole­me sel­gi­ta­nud, et väi­ke­se au­to­ga võib sealt sõi­ta, silt on eel­kõi­ge suur­te ma­si­na­te pä­rast. Järg­mi­ne etapp oleks ju­ba tõk­ke­puu pa­ne­mi­ne, aga val­la­tee­le se­da lu­ba­da ei saa.“

Eelmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la võrk­pal­li­meist­rid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las ja Lok­sa lin­nas öeldi sundliitmisele „ei”