Po­lit­sei­nik KRIS­TO TAM­SA­LU sai Kuld­se Tõk­ke­puu tä­nu­kir­ja

2810
Piir­kon­na­po­lit­sei­nik KRIS­TO TAM­SA­LU pi­das raud­teeo­hu­tu­se tee­mal loen­guid. Foto Ain Saare

Ida-Harju piirkonnapolitseinikule KRISTO TAMSALULE tõi tunnustuse kiire tegutsemine raud­teeo­hu­tu­se tagamiseks.

Möö­du­nud aas­ta al­gu­ses le­vis sot­siaal­mee­dias pilt, kus kaks last la­ma­sid Aru­kü­las raud­tee­röö­bas­tel. As­ja asus uu­ri­ma piir­kon­na- ja noor­soo­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu. Sel­gus, et noo­ru­kid vis­ku­sid va­he­tult en­ne ron­gi saa­bu­mist raud­tee­röö­bas­te­le pi­ka­li ning en­ne ron­gi jaa­ma jõud­mist jook­sid mi­ne­ma.
Möö­du­nud nä­da­lal, 27. ap­ril­lil oli Raa­si­ku, Ani­ja ja Aeg­vii­du piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu kut­su­tud tä­nu­sünd­mu­se­le Kuld­ne Tõk­ke­puu 2017, kus raud­teeo­hu­tu­se eest­kõ­ne­le­ja MTÜ Ope­ra­tion Li­fe­sa­ver Es­to­nia (OLE) tun­nus­tas raud­teeo­hu­tu­se val­dkon­nas sil­ma paist­nud or­ga­ni­sat­sioo­ne ja va­ba­taht­lik­ke. Tee­ne­te­mär­gid, tä­nu­mee­ned ja tä­nu­kir­jad an­dis üle pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas.
Kris­to Tam­sa­lu sai tä­nu­kir­ja sel­le eest, et asus raud­teel la­ma­mi­se in­fo põh­jal ko­he töö­le ning te­gi sel­geks, kes on need end oh­tu sead­nud noo­red. See­jä­rel rää­kis ta nen­de­ga ning tea­vi­tas va­he­juh­tu­mist nen­de va­ne­maid. Tun­nus­ta­ti ka se­da, et sar­nas­te vä­ga oht­li­ke sünd­mus­te ära hoid­mi­seks kor­ral­das Kris­to Tam­sa­lu koos Ida-Har­ju kons­taab­li­jaos­kon­na ja OLE­ga Aru­kü­la koo­lis ha­ri­vaid loen­guid.
Kris­to Tam­sa­lu lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kut­se tä­nuü­ri­tu­se­le tu­li tal­le ül­la­tu­se­na: „Ei osa­nud mõel­da, mil­le eest see nüüd täp­selt, kuid mee­nus Raa­si­ku val­las las­te­ga toi­mu­nud raud­tee­juh­tum, mil­le­le tu­li ope­ra­tiiv­selt rea­gee­ri­da ning te­ha koo­li­destliik­lu­sa­last en­ne­tus­tööd.”
Ta li­sas, et piir­kon­nas, mi­da lä­bib raud­tee, on noor­te tead­lik­kus ohu­tu­sest pä­ris hea: „Tee­mat kä­sit­le­tak­se ju­ba eel­koo­lieas las­teaias, kind­las­ti rää­gi­vad sel­lest ka lap­se­va­ne­mad. Pa­ra­ku need piir­kon­nad, kus lap­sed ja noo­ru­kid on har­ju­nud raud­tee ja ron­gi­de­ga, ol­lak­se jul­ge­mad ka tead­li­kult oht­lik­ke si­tuat­sioo­ne kat­se­ta­ma.”

Eelmine artikkelVibu­lask­mi­se maail­ma­meis­ter RAIT OTS Aru­kü­last peab end pü­ha­päe­vas­port­la­seks
Järgmine artikkelKeh­ra post­kon­tor on lau­päe­vi­ti su­le­tud