Pika­ve­re mõi­sa kõr­val­hoo­ne saab an­ne­ta­ja abil uue ka­tu­se

1159
Õp­pek­lass, ko­gu­kon­naruum? Pi­ka­ve­re rah­vas ot­sib majale ots­tar­vet, ka­tu­se­va­he­tus al­gab, kui il­mad lu­ba­vad.

AS Too­de an­ne­tas Pi­ka­ver­re paar­sa­da ruut­meet­rit ka­tu­sep­lek­ki.

Raa­si­ku val­la Pi­ka­ve­re mõi­sa­komp­lek­sis on säi­li­nud kaks hoo­net. Mõi­sa pea­hoo­ne, kus te­gut­se­vad kool ja las­teaed, ning kõr­val­hoo­ne, kus ku­na­gi ol­nud meie­rei, mil­lel oli kel­la­torn, hil­jem hoi­ti seal tu­le­tõr­je­va­rus­tust ja ka­su­ta­ti puu­kuu­ri­na. Prae­gu on seal töö­riis­ta­de hoid­la. Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li pe­re ja MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis liik­med loo­da­vad, et maja saaks kor­da teha, luua sin­na ko­gu­kon­na­liik­me­te­le koos­käi­mis­ko­ha, koo­li­pe­re­le õp­pek­las­si, spor­di­ruumi või veel mi­da­gi muud, mõt­teid on mit­meid.

Idee sai hoo sis­se möö­du­nud aas­ta lõ­pus, kui Saue val­la et­te­võ­te AS Too­de an­ne­tas Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li­le ka­tu­se­plek­ki. Sel­le plaa­ni­vad ko­gu­kon­na­liik­med koos roots­las­test sõp­ra­de­ga su­vel kõrvalhoo­ne­le pan­na.

AS Too­de esin­da­jad tõid ka­tu­sep­le­ki Pi­ka­ver­re aas­ta al­gu­ses. Et­te­võt­te müü­gi­juht Er­ki Loi­gom rää­kis, et kuu­lis Pi­ka­ve­rest firma kauaaeg­se töö­ta­ja, Pi­ka­ve­re ela­ni­ku ja koo­li en­di­se lap­se­va­ne­ma Pee­ter Pau­ri käest.

„Tek­kis mõ­te, et võiks ai­da­ta kõr­val­hoo­nel kon­ser­vee­ri­tu­na ol­la ka­su­tus­kõlb­lik kas või näi­te­rin­gi tegevuseks või koo­li va­rus­tu­se la­dus­ta­mi­seks, Saue te­ha­ses te­kib meil suur­te toot­mis­mah­tu­de juu­res toot­mis­jää­ke või ma­ter­ja­le, mi­da on ras­ke rea­li­see­ri­da,” rää­kis müü­gi­juht.

Pi­ka­ver­re tõid nad paar­sa­da ruut­meet­rit ki­vi­must­ri­ga pro­fiilp­lek­ki, mil­lest pii­sab ko­gu ka­tu­se kat­mi­seks. Kui töö käi­gus siis­ki sel­gub, et mi­da­gi jääb puu­du, lu­bas Er­ki Loi­gom ma­ter­ja­li Sauelt juur­de tuua.
Müü­gi­juht li­sas, et et­te­võ­te ei pea se­da an­ne­tu­seks: „Pi­gem on to­re või­ma­lus üsna ole­ma­tu­te ku­lu­tus­te eest te­ha head ja pak­ku­da koos­tööd.”

Ta lau­sus, et sar­na­seid te­gu­sid on et­te­võ­te tei­nud ka va­rem – and­nud ma­ter­ja­li las­teae­da­de­le män­guas­ja­de kuu­ri­de ka­tu­se­ka­te­teks, nad on pa­nus­ta­nud „Iga­le lap­se­le oma pill” pro­jek­ti, ai­da­nud ehi­ta­da Saue val­da Ääs­mäe­le kü­la­kii­ge, toe­ta­nud loo­ma­de var­ju­pai­ka­sid ning spor­di­ü­ri­tu­si.

Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas rää­kis, et ruu­mi oleks mõi­sas juur­de va­ja küll: „Ole­me kõr­val­hoo­nel kaua pil­ku peal hoid­nud. Üle­möö­du­nud su­vel kut­su­si­me ar­hi­tek­ti vaa­ta­ma müü­ri­de olu­kor­da, ta hin­das, et need pü­si­vad. Sa­ma üt­les ka tei­ne ar­hi­tekt, kes käis möö­du­nud su­vel. Mi­da kauem hoo­ne sei­sab, se­da ka­su­ta­mis­kõlb­ma­tuks muu­tub, sest va­na ka­tus sa­de­meid kin­ni ei pea ning on va­ri­se­mi­soht­lik”

Di­rek­tor rää­kis, et kui lä­heb ka­tu­se te­ge­mi­seks, abi­kä­test puu­dust ol­la ei to­hiks: „Meil on nii tu­gev ko­gu­kon­na­tun­ne, pal­jud on lu­ba­nud ap­pi tul­la. Li­saks Pee­ter Pau­ri­le on ka­tu­se­ma­ter­ja­li saa­mi­se­le ak­tiiv­selt kaa­sa ai­da­nud MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis eest­ve­da­ja Ali­ce Suur­kuusk, koo­li ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Mark­ko Maa­sik.”

Ai­da­ta soo­vi­vad ka roots­la­sed, kes on aas­ta­te jook­sul abistanud MTÜd Pi­ka­ve­re Mõis, va­rus­ta­nud mööb­li, koo­li­tar­ve­te, muu hä­da­va­ja­li­ku­ga. Kui roots­la­sed möö­du­nud aas­tal Pi­ka­ve­res käi­sid, lu­ba­sid, et on val­mis saat­ma ap­pi paar­küm­mend ini­mest.

Hel­ju Ka­da­kas üt­les, et nii­pea, kui il­mad lu­ba­vad, saab ka­tu­se­va­he­tu­se­ga alus­ta­da.