Pika­ve­re hoo­le­ko­gu soo­vib mõi­sa­koo­li muut­mist 6klas­si­li­seks

735

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li hoo­le­ko­gu soo­vib muu­ta prae­gu 4klas­si­li­se koo­li  sü­gi­sest 5klas­si­li­seks ning 2019. aas­tal ava­da taas ka kuues klass.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li hoo­le­ko­gu esi­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se suu­ren­da­da koo­li klas­si­de ar­vu. Taot­lust hak­ka­vad aru­ta­ma vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid ning 13. märt­sil peaks vo­li­ko­gu ot­sus­ta­ma, kas muu­da­tus el­lu viia. Kui 5. klass Pi­ka­ve­res uuest õp­peaas­tast ava­tak­se, peab vo­li­ko­gu ot­sus ole­ma teh­tud vä­he­malt viis kuud en­ne õp­peaas­ta al­gust.

Pi­ka­ve­re hoo­le­ko­gu esi­mees Ali­ce Suur­kuusk üt­les, et taot­lus on ajen­da­tud Pi­ka­ve­re koo­li aren­gu­ka­vast, mis on vas­tu võe­tud 2016. aas­tal ning kus on kir­jas, et kool muu­tub 2019. aas­taks taas põ­hi­koo­liks.

Ta li­sas, et toe­tust an­na­vad ka ko­gu­kon­na sur­ve, oo­tus ning las­te arv, mis või­mal­daks klas­se juur­de te­ha. Ot­sust toe­tab ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas. Prae­gu­se sei­su­ga lä­heks sü­gi­sel Pi­ka­ve­re koo­li 5. klas­si 7 õpi­last.

5. ja hil­jem ka 6. klas­si ava­mi­ne hoo­le­ko­gu kin­ni­tu­sel val­la­le li­sa­ra­ha ei too, saa­dak­se hak­ka­ma prae­gu­se ee­lar­ve­ga, õp­pe­töö toi­mub liitk­las­si­des ning koo­lis on pii­sa­valt kva­li­fit­see­ri­tud õpe­ta­jaid, et tun­nid lä­bi viia.

Kui koo­li tu­le­vik on ot­sus­ta­tud, soo­vi­vad koo­li hoo­le­ko­gu ja juht­kond ha­ka­ta sü­ven­da­ma koo­lis loo­dus- ja reaa­lai­ne­te õpet, pak­ku­da li­saai­neid ja hu­vi­rin­ge ning pan­na sel­le­ga koo­li vas­tu hu­vi tund­ma ka kau­ge­ma­te asu­la­te sa­ma­de hu­vi­de­ga õpi­la­si.

Pi­ka­ve­re 6klas­si­li­ne kool muu­de­ti 4klas­si­li­seks 2015. aas­ta sü­gi­sel. Vii­ma­ti oli kool 9klas­si­li­ne 2010. aas­tal.