Pere­kes­kus Män­ni­kä­bi on Aru­kü­las te­gut­se­nud 10 aas­tat

431
Va­ba­taht­lik pe­re­nai­ne KER­LI EES­MAA ja MTÜ eest­ve­da­ja ÕN­NE­LA MET­SAORG loo­da­vad, et tänavu õn­nes­tub pi­da­da pe­re­kes­ku­se eel­mi­sel aas­tal eda­si lü­ka­tud sün­ni­päe­va­pi­du.

„Iga pe­re­kes­kus on ko­gu­kon­na nä­gu, meil te­ge­leb see osa­li­selt in­teg­rat­sioo­ni­ga – pi­de­valt ko­lib Aru­kül­la uu­si noo­ri pe­re­sid, pe­re­kes­kus on hea koht tut­vu­mi­seks,“ üt­leb MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi ju­ha­tu­se lii­ge Õn­ne­la Met­saorg.

Mul­lu sai Män­ni­kä­bi te­ge­vu­se al­gu­sest 10 aas­tat, tä­na­vu täi­tub sa­ma pal­ju MTÜ loo­mi­sest. Idee an­dis pe­re­te­ra­peut Ma­ri­ka Rat­nik, kes käis Raa­si­ku val­las psüh­ho­loo­gi­tee­nust osu­ta­mas.

„Meil oli va­ja ku­sa­gil te­ha tööd eri­va­ja­dus­te­ga las­te­ga, sa­mu­ti taht­si­me sot­sia­li­see­ri­da ko­du­seid lap­si. Pea­gi kaa­sa­si­me ris­ki- ja suur­pe­re­de lap­sed,“ üt­leb Õn­ne­la Met­saorg.

Al­gu­saas­tail te­gut­ses pe­re­kes­kus las­teaias, 2011 saa­di val­lalt ruu­mid Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­ses. Sel­lest pea­le hak­ka­sid te­ge­vu­sed ja siht­rühm üha laie­ne­ma, Män­ni­kä­bis ha­ka­ti kor­ral­da­ma hu­vi­rin­ge, koo­li­tu­si, töö­tu­be, seal hak­ka­sid käi­ma ka väi­kes­te las­te­ga emad. Kes­ku­se va­ba­taht­lik pe­re­nai­ne on ol­nud ena­mas­ti mõ­ni lap­se­puh­ku­sel ema. Kesk­mi­selt iga paa­ri aas­ta ta­gant nad va­he­tu­vad, sest nai­stel on lap­sed saa­nud pii­sa­valt suu­reks ja nad lä­hevad ta­ga­si töö­le.

Eel­mi­se aas­ta al­gu­sest on Män­ni­kä­bi pe­re­nai­ne Ker­li Ees­maa, kes oli pe­re­kes­ku­ses en­ne se­da vaid põ­gu­salt käi­nud: „Alus­ta­sin iga­nä­da­las­te las­te­hom­mi­ku­te­ga. Sin­na tu­li nii pal­ju ema­sid väi­ke­las­te­ga, et ras­ke oli ära mah­tu­da. Kui ju­ba esi­me­sel kor­ral oli neid 20, sain aru, et just se­da oli va­ja. Lep­pi­si­me kok­ku, et hak­ka­me kohtuma kaks kor­da nä­da­las, kuid ik­ka­gi oli osa­le­jaid pal­ju. Ema­del oli oma­va­hel vä­ga pal­ju rää­ki­da ja ko­ge­mu­si va­he­ta­da, lap­sed sa­mal ajal män­gi­sid. Kah­juks sai­me neid hom­mi­kuid te­ha vaid paar kuud, siis tu­li ko­roo­na.“

Tal on veel mi­tu ideed, mis vii­ru­se tõt­tu on siia­ni eda­si lük­ku­nud: „Ta­han te­ha teis­me­lis­te ko­ka­koo­li, et koo­li­lap­sed os­kak­sid en­da­le ise süüa te­ha, kui va­ne­maid po­le ko­dus. Rää­ki­sin paa­ri ko­ka­tä­di­ga, kes olid nõus tu­le­ma õpe­ta­ma. Paar kor­da kuus ta­haks te­ha em­me­de puh­keõh­tuid, kus nai­sed saa­vad kok­ku il­ma las­te­ta. Sin­na plaa­nin ka väi­ke­seid töö­tu­be-loen­guid. Ideid on pä­ris pal­ju, loo­dan, et saa­me elu vars­ti uues­ti käi­ma. Sü­gi­sel õn­nes­tus kor­ral­da­da töö­tu­be, kuid suu­re­mat selts­kon­da po­le pä­rast se­da saa­nud kok­ku kut­su­da, prae­gu jät­kub vaid rin­gi­te­ge­vus väi­kse­ma­tes grup­pi­des.“

MTÜ saab Raa­si­ku val­la eel­ar­vest te­ge­vus­toe­tust ruu­mi­de re­mon­ti­mi­seks-si­sus­ta­mi­seks, ka koo­li­tus­te-töö­tu­ba­de lä­bi­vii­mi­seks on kir­ju­ta­tud pro­jek­te. Kahel eel­mi­sel aas­tal täienda­ti ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi toel pe­re­kes­ku­ses köö­gi­möö­blit ning si­sus­ta­ti män­gu­tu­ba. Män­gu­toas on nüüd pal­li­me­ri, liu­mäe­ga män­gu­ma­ja, suu­red kuu­bi­kud ehi­ta­mi­seks ja ro­ni­mi­seks, ka tur­va­võr­gu­ga ba­tuut. Män­ni­kä­bi või­mal­dab tä­his­ta­da seal las­te sün­ni­päe­vi, det­semb­ris pa­ku­ti ruu­me pe­re­si­ses­teks jõu­lu­pi­du­deks.

Eelmine artikkelAh­ren­si kon­ve­rents Kuu­sa­lus kan­di­dee­rib kee­le­teo rah­vaau­hin­na­le
Järgmine artikkelKul­tuur­ka­pi­ta­li aas­tap­ree­miad Raa­si­ku ja Ani­ja val­da