Ah­ren­si kon­ve­rents Kuu­sa­lus kan­di­dee­rib kee­le­teo rah­vaau­hin­na­le

36
SULEV VALDMAA.

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium avas ava­li­ku vee­bi­hää­le­tu­se, et sel­gi­ta­da väl­ja kon­kur­si „Kee­le­te­gu 2020“ rah­vaau­hin­na saa­ja. Ema­kee­le Selt­si ju­ha­tus va­lis kan­di­daa­ti­deks 35 mul­lust kee­le­te­gu. Nen­de seas on ka Eduard Ah­ren­si ko­nve­rentsi „Koo­li poo­le“ kor­ral­da­mi­ne Kuu­sa­lu va­nas pas­to­raa­di­hoo­nes 10. au­gus­til. Kon­ve­rent­si kor­ral­das MTÜ Lau­rent­siu­se Selts ee­sot­sas ju­ha­tu­se liik­me Su­lev Vald­maa­ga. Vee­bi­hää­le­tus kes­tab 21. veeb­rua­ri kes­köö­ni. Igaüks saab hää­le an­da ka mit­me­le kan­di­daa­di­le. Kee­le­teo kon­kur­si peaau­hin­na va­li­vad taa­si­se­seis­vu­nud Ees­ti ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nist­rid.

Eelmine artikkelTar­tu ra­hu­le­pin­gul on Pe­ri­last pä­rit MAIT PÜÜ­MET­SA all­ki­ri
Järgmine artikkelPere­kes­kus Män­ni­kä­bi on Aru­kü­las te­gut­se­nud 10 aas­tat