Perears­tid ko­li­sid Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­mon­di ajaks sot­siaa­le­la­mus­se

2266
Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se hoo­nest re­no­vee­ri­tak­se Euroopa Liidu toel kesk­mi­ne osa, kus töö­ta­vad pe­rears­tid. Maj­ja hak­kab pääsema tuu­le­ko­ja kau­du, kus on ka lift. Tuu­le­ko­ja ko­hal on rõ­du.

Riik toetab perearstikeskuste väljaehitamist – raha anti Kehrasse ja Loksale.

Ooktoobri lõpuni on Kehra perearstide vastuvõtt Kose maantee 22 elamus. „Ini­me­sed on kü­si­nud, kas jää­me­gi nüüd siia, kuna ajutised ruumid on värskelt remonditud” üt­les Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Mai­re Post, kes ala­tes 23. ap­ril­list töö­tab koos kol­lee­gi­de­ga Keh­ra sot­siaa­le­la­mu tei­se kor­ru­se va­sa­kus tii­vas.

„Ko­ha­li­kud tea­vad se­da ma­ja kui en­dist muu­si­ka­koo­li. Kes ei tea, ku­hu ko­li­si­me, on he­lis­ta­nud ja kü­si­nud. Te­le­fo­ni­numb­rid on en­di­sed, ka vas­tu­võ­tua­jad po­le muu­tu­nud.“

Ter­vi­kes­ku­se töö­ta­jad said en­da kä­su­tus­se eel­mi­sel aas­tal re­no­vee­ri­tud ruu­mid. Te­gid seal suur­pu­has­tu­se ning ko­li­sid tööks va­ja­mi­ne­va aju­tis­se asu­pai­ka ühe päe­va­ga. Kui­gi tel­li­tud oli ko­li­mis­fir­ma, kii­da­vad toht­rid ko­ha­lik­ke me­hi, eel­kõi­ge Rain Hol­te­rit, Mar­ko Küt­ti­mit, Rei­mo To­min­gat ja Jan­no Ploom­puud, kes ai­ta­sid pea­le tas­si­mi­se ka lah­ti võt­ta ja hil­jem uues­ti kok­ku pan­na mööb­li, mis po­leks mui­du ühest uk­sest väl­ja ja tei­sest sis­se mah­tu­nud. Bee­bi­de laud, mis ku­na­gi oli ka­bi­ne­tis kok­ku pan­dud, saa­di väl­ja vaid ak­na kau­du.

Mai­re Pos­ti sõ­nul on aju­tis­tes ruu­mi­des pe­rears­ti­de­le ole­mas tööks va­ja­lik – ka­bi­ne­tid kol­me­le pe­rears­ti­le, la­bor, prot­se­duu­ri­de tu­ba, re­gist­ra­tuur, puhketu­ba, tua­le­tid.

„Prot­se­duu­ri­de tu­ba on siin ise­gi pa­rem, kui meil se­ni oli – õde­del on sa­mas ruu­mis ar­vu­tid. Kui võ­ta­vad ana­lüü­se, ei pea mi­ne­ma tei­se ruu­mi ar­vu­ti juur­de, et ri­ba­koo­de saa­da,“ sel­gi­tas pe­rearst.

Dok­tor Mai­re Oti pe­reõ­de An­ne­li Laa­ne­vä­li kii­tis, et va­ja­du­sel saa­vad kolm õde sa­maaeg­selt prot­se­duu­ri­de toas töö­ta­da: „Siin on nii pal­ju ruu­mi, et näi­teks es­mas­päe­va hom­mi­kul, kui kõik kolm pe­rears­ti tööl, ma­hu­me kor­ra­ga te­gut­se­ma – verd võt­ma, kar­diog­ram­mi te­ge­ma, süs­ti­ma või si­du­ma.“
Ka Mai­re Pos­ti aju­ti­ne ka­bi­net on suu­rem, kui oli se­ni­ne, teis­tel pe­rears­ti­del on väi­ke­se­mad. Vaid oo­te­ko­ri­dor on pi­sut kit­sas, kuid ars­ti juur­de tul­lak­se ena­mas­ti eel­ne­va re­gist­ree­ri­mi­se­ga, pe­rears­ti ar­va­tes ei to­hiks kit­si­kust tek­ki­da.

Kit­sas on ka trepp, mis viib aju­tis­se pe­rears­ti­kes­ku­ses­se: „Kui meie juur­de tu­leb ra­tas­too­lis ini­me­ne, saab toh­ter ise al­la min­na. Üks­ki ini­me­ne sel­le tõt­tu üle vaa­ta­mata küll ei jää. Ka ter­vi­se­kes­ku­ses oli trepp, kui­gi pi­sut laiem.“

Ai­nus prob­leem, mis aju­ti­ses asu­ko­has võib tek­ki­da, on toht­ri­te sõ­nul park­la­koh­ta­de puu­dus. Es­mas­päe­va hom­mi­ku­ti, kui ini­me­sed kii­rus­ta­vad ars­ti juu­rest ot­se töö­le, oli ka ter­vi­se­kes­ku­se park­la mõ­ni­kord täies­ti täis. See­tõt­tu soo­vi­ta­vad nad ini­mes­tel, kes ela­vad lä­hiümb­ru­ses, tul­la Ko­se maan­tee­le ars­ti juur­de või­ma­lu­sel jalg­si.

Ter­vi­se­kes­ku­se ehi­tus al­gab
Rii­gi­han­kel te­gid Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ehi­ta­mi­seks edu­ka ühis­pak­ku­mi­se osaü­hin­gud Su­la­ne ja Triaad. Ani­ja val­la­va­lit­sus sõl­mis nen­de­ga le­pin­gu möö­du­nud es­mas­päe­val, 30. ap­ril­lil. Ehi­ta­jad alus­ta­vad tööd kol­ma­päe­val, 2. mail.

„Alus­ta­tak­se lam­mu­ta­mi­se­ga, hoo­ne te­hak­se seest täies­ti tüh­jaks, jää­vad vaid ne­li sei­na, põ­rand ja la­gi,“ sel­gi­tas val­la­va­lit­su­se ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis.

Hoo­ne esi­me­se­le kor­ru­se­le tu­le­vad fua­jee ja re­gist­ra­tuur, fü­sio­te­ra­peu­di, psüh­ho­loog-nõus­ta­ja ja ko­duõe ka­bi­ne­tid, fü­sio­te­raa­pia saal, oo­te­ruum, gar­de­roob, tua­le­tid, mäh­ki­mis­tu­ba. Pe­rears­ti­de töö­ruu­mid ehi­ta­tak­se ter­vi­se­kes­ku­se tei­se­le kor­ru­se­le. Seal saa­vad eral­di ka­bi­ne­tid ka pe­reõed ja äm­mae­mand, on ka prot­se­duu­ri­de ruum, la­bor, tua­le­tid ja pe­su­ruum. Se­ni­se vä­ga suu­re oo­te­ko­ri­do­ri ase­mel ehi­ta­tak­se kit­sam, sel­le võr­ra te­hak­se ka­bi­ne­tid suu­re­mad.

Et liht­sus­ta­da abi­va­ja­ja­te pää­se­mist ars­ti juur­de, ehi­ta­tak­se maj­ja ka lift: „Kui te­hast mit­te ar­ves­ta­da, tu­leb sin­na Keh­ra esi­me­ne lift.“
Väl­jast te­hak­se kor­da ai­nult hoo­ne kesk­mi­ne osa, mis on ter­vi­se­kes­ku­se ka­su­tu­ses. See soo­jus­ta­tak­se, ak­nad tõs­te­tak­se pa­re­ma soo­ja­pi­da­vu­se saa­mi­seks väl­ja­poo­le, te­hak­se uus ka­tus. Sis­se­pääs tu­leb täies­ti uus – prae­gu­se var­jua­lu­se ase­me­le ehi­ta­tak­se kin­ni­ne sis­se­pääs, sel­le ko­ha­le rõ­du.
Ap­tee­gi­pool­ne tiib ja jõe­pool­ne osa, kus va­rem oli ham­ba­ra­vi ning prae­gu te­gut­seb kan­ga­ku­du­mis­ring, saa­vad vaid uue kesk­küt­te­süs­tee­mi ja tu­le­tõr­je­sig­na­li­sat­sioo­ni.

„Re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti tel­li­si­me küll ko­gu ma­ja jaoks, kuid prae­gu­ses eta­pis kõige jaoks ra­ha ei ole,“ mär­kis Vil­jo Leis.
Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­ne lä­heb maks­ma 729 233 eu­rot. Sel­lest 412 210 eu­rot saa­dak­se Eu­roo­pa Lii­du re­gio­naa­la­ren­gu­fon­dist. Ehi­tus­töö­de täh­taeg on 31. ok­too­ber.

Lok­sa ter­vi­se­kes­kus
Lok­sa ter­vi­se­kes­ku­se jaoks sai ELi toe­tus­ra­ha Vi­ru Haig­la AS – toe­tus on 583 000 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 1 077 053 eu­rot. Vi­ru Haig­la oman­das Lok­sal en­di­se sau­na­hoo­ne aad­ressil Pos­ti tä­nav 11. Hoo­ne on plaa­nis lam­mu­ta­da ja ase­me­le ehi­ta­da ter­vi­se­kes­kus.

Vi­ru Haig­la ju­ha­tu­se esi­mees Mee­lis Kukk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Lok­sa ter­vi­se­kes­ku­se pro­jekt on teh­tud. Ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke tu­le­mu­se­na oleks ehi­tus läi­nud poo­le mil­jo­ni eu­ro võr­ra kal­li­maks ning han­ge tu­li tü­his­ta­da.

Mee­lis Kukk: „Ole­me val­mis Lok­sa­le ter­vi­se­kes­kust ehi­ta­ma, kuid nõue on, et Lok­sal pea­vad töö­ta­ma kolm pe­rears­ti. Ole­me oo­tu­ses ja lin­na­va­lit­su­se­ga koos­töös, kui lei­tak­se kol­mas pe­rearst, kor­ral­da­me ehi­ta­ja leid­mi­seks uue han­ke.“

Lok­sa ter­vi­se­kes­kus­se on ka­van­da­tud töö­ruu­mid kol­me­le pe­rears­ti­le ja kuue­le pe­reõe­le , ham­baars­ti­de­le, gü­ne­ko­loo­gi­le, äm­mae­man­da­le, ko­duõe­le ja fü­sio­te­ra­peu­di­le. Ka on lu­ba­tud, et uues ter­vi­se­kes­ku­ses saab en­da­le uued ruu­mid Lok­sa kii­ra­bib­ri­gaad.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus
Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se hoo­nes oli re­mont 2012. aas­tal. Ma­ja on soo­jus­ta­tud, uk­sed-ak­nad, ka­tu­se­ka­te ja küt­te­süs­teem va­he­ta­tud, pan­dud ven­ti­lat­sioon. Ma­ja kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le. Riik an­dis Jaa­pa­ni­le müü­dud saas­tek­voo­ti­de ra­hast hoo­ne soo­jus­ta­mi­seks 470 000 eu­rot.

Re­mon­di­töid kor­ral­das Rii­gi Kin­nis­va­ra AS koos­töös Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga, ehi­ta­ja leid­mi­seks lä­bi­vii­dud rii­gi­han­ke või­tis Ko­ger Pro­jek­ti­juh­ti­mi­se ASi ja OÜ KRPL ühis­pak­ku­mi­ne.

Ter­vi­se­kes­ku­se si­se­ruu­mi­des on teh­tud pi­si­re­mon­te.

Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus
Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus oleks saa­nud ELi re­mon­di­ra­ha Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se fi­liaa­li­na. Sel­gus aga, et toe­tu­se saa­mi­seks peab and­ma osa hoo­ne ka­su­tu­sõi­gu­sest 20 aas­taks Ani­ja val­la­le, kui­gi kõik ko­hus­tu­sed jääk­sid Raa­si­ku val­la kan­da. Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 2017. aas­ta jaa­nua­ri­kuu is­tun­gil, et as­tub ter­vi­se­kes­kus­te pro­jek­tist väl­ja ning pla­nee­rib re­mon­di­ra­ha val­la ee­lar­ves­se. Too­na­ne val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi tõ­des, et ar­ves­ta­des oman­diõi­gu­se kü­si­must, po­le toe­tu­se suu­rus pro­jek­tis osa­le­mist väärt.

Möö­du­nud aas­ta su­vel re­no­vee­ri­ti Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se ka­tus, tööd läk­sid val­la­le maks­ma 33 170 eu­rot. Ka­tus sai täien­da­va soo­jus­tu­se ning uue kat­te. Järg­mi­se­na va­jab re­no­vee­ri­mist ter­vi­se­kes­ku­se fas­saad, mil­le sees on au­gud. Val­la­va­nem Andre Sepp lau­sus, et in­ves­tee­ring po­le vä­ga suur, kuid tu­leb kind­las­ti ära te­ha, tööd pla­nee­ri­ta­tak­se eel­da­ta­vas­ti järg­mi­ses­se aas­tas­se.

Aru­kü­la ter­vi­se­kes­kus
Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se hoo­nes suu­re­maid re­mon­te lä­hiaas­ta­tel plaa­nis po­le.

Nii Aru­kü­la kui Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus on üm­ber ehi­ta­tud pä­rast Ees­ti taa­si­se­seis­vu­mist. Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus ehi­ta­ti üm­ber Har­ju TÜ va­nast söök­last ning re­no­vee­ri­ti hil­jem koos Kon­su­mi poe­ga.

Aru­kü­la ter­vi­se­kes­kus on üm­ber ehi­ta­tud pui­du­töös­tu­se AS Tapp va­nast ma­jast.

Eelmine artikkelSüdamekuu Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas
Järgmine artikkelPre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Ani­ja val­da