Pea­piis­kop kü­las­tas Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­da

2275
Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees VES­SE SEP­PEL, pea­piis­kop UR­MAS VIIL­MA, Mist­ra juht PRIIT TAMM ja ko­gu­du­se õpe­ta­ja JAAN NU­GA rää­ki­sid koos­tööst ning mak­su­süs­tee­mist.

Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se õpe­ta­ja JAAN NU­GA va­lis kü­las­ta­ta­vad ko­had.

Po­le ta­va­pä­ra­ne, et pea­piis­kop kü­las­tab et­te­võt­teid. Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 8. juu­nil as­tus aga pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma sis­se Keh­ra õmb­lus­fir­ma Year ning Raa­si­kul au­to­töös­tu­se­le ja si­se­vii­mist­lu­seks kat­te­ma­ter­ja­le toot­va Mist­ra-Au­te­xi te­ha­se uk­sest.

Tut­vu­mis­vi­sii­di päe­va­ka­va pa­ni kok­ku Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaan Nu­ga: „Püüd­sin te­ha nii, et pea­piis­ko­pil oleks ta­va­pä­ra­se­le va­hel­dust. Vai­mu­li­ke iga­päe­vae­lu ki­pub roh­kem kon­to­ri- või ko­du­kü­las­tus­te kesk­kon­nas möö­du­ma, sek­ka vas­tu­võt­te ja koh­tu­mi­si. Te­ha­ses­se sa­tu­me har­va, aga pä­ris pal­jud ko­gu­dus­te liik­med käi­vad seal iga päev.”

Jaan Nu­ga rää­kis, et pea­piis­kop kü­las­tab aas­ta jook­sul igast praost­kon­nast üh­te vai­mu­lik­ku: „Just pi­gem sel­list ta­ga­si­hoid­lik­ku, kes po­le mil­le­ga­gi sil­ma paist­nud, kel­lest aja­kir­jan­dus eri­ti ei hu­vi­tu.”

Ur­mas Viil­ma üt­les, et koh­tub sa­ge­li rah­va­ga Tal­lin­nas või vä­lis­maal, kui vii­bib vä­lis­lä­he­tus­tes: „Sa­mas on EELK ko­gu Ees­tit kat­va ko­gu­dus­te võr­gus­ti­ku­ga, suur osa ki­ri­ku liik­me­test elab ja te­gut­seb pea­lin­nast väl­jas­.”

Miks va­lis Jaan Nu­ga just Mist­ra ja Yea­ri – õpe­ta­ja lau­sus, et Mist­ra ee­sot­sas ju­hi Priit Tam­me­ga on ko­gu­dust pal­ju toe­ta­nud mit­me­su­gus­te ku­lu­tus­te kand­mi­sel, aga ka hea sõ­na­ga. Yea­ri juht Rai­vo Holm oli mõn­da ae­ga ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees ning kuu­lub prae­gu ko­gu­du­se nõu­ko­gus­se.

Pea­piis­kop kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­võt­jad and­sid üle­vaa­te, mi­da tä­hen­dab ol­la eks­por­di­ga te­ge­le­va et­te­võt­te juht prae­gu­ses Ees­tis: „Nä­gin mõ­le­mas et­te­võt­tes pü­hen­du­must ja ta­het jät­ka­ta väl­ja­kut­se­te-roh­ket te­ge­vust. Pea­va­lu te­ki­tab ko­ha­li­ku kva­li­fit­see­ri­tud töö­jõu puu­dus, pal­ga­tõu­su sur­ve, mak­su­süs­tee­mi ebas­ta­biil­sus. Mõ­le­male ettevõttele on olu­li­ne spet­sia­li­see­ru­mi­ne konk­reet­se­te too­de­te val­mis­ta­mi­se­le, see on ta­ga­nud edu. Töö­jõu­ku­lu­de kok­ku hoid­mi­seks on va­ja­lik ka töö au­to­ma­ti­see­ri­mi­ne. Mõ­le­mad kes­ken­du­vad too­de­te kõr­ge­le kva­li­tee­di­le ning Ees­ti kau­ba­mär­gi all te­gut­se­des meie rii­gi esin­da­mi­se­le mu­jal maail­mas.”

Aru­kü­las koh­tus pea­piis­kop Raa­si­ku val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi­ga, Keh­ras Ani­ja val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi­ga. Ur­mas Viil­ma sõ­nas, et val­la­va­ne­ma­te­ga tu­li kõ­ne al­la ki­ri­ku ja oma­va­lit­sus­te koos­töö ning haldusreform.

Ani­ja mõi­sas võõ­rus­ta­sid pea­piis­kop­pi aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa ja raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Pil­le Kul­la. Ur­mas Viil­ma kii­tis, et mõi­sas oli nä­ha, kui olu­li­ne roll on ko­gu­kon­na jaoks koos­tööl ning ühis­te ees­mär­ki­de ni­mel te­gut­se­mi­sel: „Ani­ja mõis on ime­kau­nis, se­da suu­res­ti tä­nu va­baü­hen­dus­te pro­jek­ti­te­ge­vus­te­le. Re­for­mat­sioo­ni 500. aas­ta tä­his­ta­mi­se­ga seo­ses oli rõõm mär­ga­ta õits­va­te õu­na­puu­de­ga puies­teed – ole­me sel­le täht­päe­va pu­hul kut­su­nud ini­me­si ja ühin­guid üles is­tu­ta­ma õu­na­puid.”

Ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­me­he Ves­se Sep­pe­li­ga käis pea­piis­kop lä­bi re­no­vee­ri­mist oo­ta­vast ki­ri­ku­mõi­sast Raa­si­kul.
Jaan Nu­ga nen­tis, et pea­piis­kop pi­di poo­lest päe­vast mi­ne­ma Mus­ta­mäe ki­ri­ku nur­ga­ki­vi pa­ne­ku­le: „Mui­du oleks ta paa­di­ga ka­la­le­gi vii­nud.”

Ta li­sas, seo­ses kü­las­käi­gu­ga la­si ta pil­gu üle vai­mu­li­ke ni­me­kir­ja: „Leid­sin 220 hul­gast küm­me­kond tund­ma­tut, ena­mas­ti võõ­ra­maist ni­me. Suu­re­ma osa vai­mu­li­ke­ga olen nä­gu­pi­di tut­tav. Oma ki­hel­kon­nas ol­lak­se ük­si, vai­mu­li­ke üle­ma­te­ga su­hel­dak­se har­va, ena­mas­ti põ­gu­salt üri­tu­stel või kind­lat as­ja aja­des. Nüüd oli või­ma­lus ko­ha­li­ku elu ja ki­ri­ku juh­ti­mi­sest ves­tel­da sil­mast sil­ma ja kii­rus­ta­ma­ta.”

Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­nas ehk suu­re­malt jaolt prae­gu­ses Ani­ja ja Raa­si­ku val­las, on um­bes 10 000 ela­nik­ku, kel­lest ko­gu­du­se liik­meid 1650. Ko­gu­du­si on Ees­tis 167, neid tee­ni­vad eri koor­mu­se­ga 172 vai­mu­lik­ku. Ees­ti on jao­ta­tud ki­hel­kon­da­deks sar­na­selt oma­va­lit­sus­te­le, ning praost­kon­da­deks sar­na­selt maa­kon­da­de­le. Ko­gu­dus­te pea­mi­ne tu­lual­li­kas on liik­me­te an­ne­tu­sed, mil­lest pee­tak­se ülal ki­ri­ku kesk­va­lit­sus ja kõrg­kool. Ka ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed toe­ta­vad ko­gu­dusi, ot­se rii­giee­lar­vest ko­gu­du­sed tegevuseks ra­ha ei saa.

Eelmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed
Järgmine artikkelKeh­ra las­te tööd USAs­se ränd­näi­tu­se­le