Päi­ke­se­ko­du on Voo­se kü­la EV100 kin­gi­tus

3960
Päi­ke­se­ko­du ees lõi­ka­sid lin­di lä­bi Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR ja MTÜ Voo­se Kõrts juht TA­NEL TAL­VE. DIA­NA GUS­SEI­NO­VA hoiab EV100 mee­nep­laa­di pa­pist koo­piat.

Maa­tu­ris­mi ava­tud us­te päe­val, 1. mail ava­ti Voo­se kü­las amet­li­kult ai­nu­laad­ne Päi­ke­se­ko­du koos kär­je­kü­la­ga. Päi­ke­se­ko­du on MTÜ­le Voo­se Kõrts kuu­luv hoo­ne, kus on või­ma­lik lä­bi viia se­mi­na­re, koo­li­tu­si, pi­du­sid ning pu­ha­ta mee­kär­je­ku­ju­lis­tes käm­pin­gu­tes. MTÜ ju­ha­tu­se liik­me Ta­nel Tal­ve sõ­nul on Voo­se Päi­ke­se­ko­du Põhjamaade esi­me­ne põ­hup­laa­ti­dest ehi­ta­tud ava­lik hoo­ne. Põ­hu­paa­ti­dest on ka sel­le juur­de ra­ja­tud käm­pin­gud.

„Kui esi­mest kor­da kuul­sin, et Ta­nel teeb Voo­se­le põ­hust ma­ja, kan­gas­tus mui­nas­jutt kol­mest sel­list, kes en­da­le põ­hust ma­ja ehi­ta­sid,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Kui­gi Päi­ke­se­ko­du sai val­mis eel­mi­sel aas­tal, oo­da­ti amet­li­ku ava­mi­se­ga kär­je­kü­la val­mi­mi­se­ni. Pä­ris lõp­li­kult kõik teh­tud po­le – li­saks nel­ja­le ma­ju­tus­kär­je­le ja ühe­le sau­na­kär­je­le on neid ka­vas Voo­se­le tuua veel kaks, üks ka­hei­ni­me­se voo­di, tei­ne pe­su­ruu­mi ja WC­ga. Siis ma­hu­vad käm­pin­gu­tes­se kok­ku 10 ini­mest ja viis saa­vad öö­bi­da Päi­ke­se­ko­du tei­sel kor­ru­sel.

Voo­se Päi­ke­se­ko­du on Põhjamaade esi­me­ne põ­hup­laa­ti­dest ava­lik hoo­ne.

„Siin on komp­leks, mis pa­kub täis­la­hen­dust koo­li­tu­se kor­ral­da­mi­sest öö­bi­mi­se­ni,“ sõ­nas Ta­nel Tal­ve ning tä­nas kõi­ki, kes on sel­le val­mi­mi­se­le kaa­sa ai­da­nud.

Päi­ke­se­ko­du ja kär­je­kü­la ehi­ta­nud OÜ Ko­du Kuu­bis te­gev­juht Ger­mo Kar­ro kin­ni­tas, et kui­gi töö pol­nud ker­ge, on tu­le­mus se­da väärt: „Täp­selt sel­li­ne emot­sioon, na­gu oli val­la­va­ne­mal – et tuul pu­hub sel­le kol­me põr­sa­ke­se ma­ja pi­ka­li – oli al­gu­ses val­dav ko­gu Ees­tis. Ar­va­ti, et ole­me Ta­ne­li­ga hul­lud, kui ta­ha­me põ­hu­plaa­dist mi­da­gi ehi­ta­da. Kuid siin on nüüd tões­tus.“

Koos val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga lõi­kas Ta­nel Tal­ve Päi­ke­se­ko­du uk­sel lä­bi süm­bool­se lin­di. Ku­na Ees­ti 100. sün­ni­päe­va kin­gi­tus­te­le mõel­dud me­tall­p­laat õi­geks ajaks Voo­se­le ei jõud­nud, val­mis­tas Dia­na Gus­sei­no­va ava­mis­päe­vaks pa­pist alu­se­le sel­le koo­pia.

Päi­ke­se­ko­du ja kär­je­kü­la ra­ja­mi­ne läk­sid maks­ma li­gi 150 000 eu­rot, sel­lest suur osa on Lea­der-prog­ram­mist saa­dud toe­tus, pro­jek­ti­de omao­sa­lu­se on ta­su­nud Ani­ja vald.

Lea­der-prog­ram­mist sai MTÜ toe­tust ka Päi­ke­se­ko­du vi­deo­pro­jekt­sioo­ni te­ge­mi­seks. Ta­nel Tal­ve sel­gi­tas, et kui see val­mis, on ka­vas koos­töös RMK­ga ha­ka­ta Päi­ke­se­ko­dus näi­ta­ma õp­pe­fil­me, mis ju­tus­ta­vad Ees­ti aja­lu­gu met­sa ja ko­gu loo­du­se kau­du: „Eest­la­ne on ju põ­li­ne met­sa­rah­vas. Ku­na tä­na­päe­va noo­red on teh­no­loo­gia­ga har­ju­nud, püüa­me õpe­ta­mist te­ha põ­ne­va­malt. Ja vii­me noo­red ka Kõr­ve­maa met­sa­des­se.“

Te­ma suu­rem unis­tus on ku­na­gi taas­ta­da veel Voo­se Kõrts.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ra hal­dur läheb töölt
Järgmine artikkelEes­ti Võrk­pal­li Liit kin­gib Tam­mis­tu kü­la­le võrk­pal­lip­lat­si