PAAL­BER­GI­D Lok­salt – Ees­ti sport­li­k pe­re

1549

Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee tun­nus­tas Ees­ti spor­tik­ke pe­re­sid, Har­ju­maalt said tun­nus­tu­se Pent, Epp, Val­vi ja Er­ti Paal­berg. Olüm­pia­ko­mi­tee pres­si­tea­tes on nen­de koh­ta kir­ju­ta­tud: „Paal­ber­gid on edu­kas näi­de sel­lest, kui­das pe­re toel on või­ma­lik oman­da­da vä­ga hea ha­ri­dus ja saa­vu­ta­da sa­mal ajal spor­dis kõr­geid tu­le­mu­si.“ Pent lõ­pe­tas vä­ga hea­de tu­le­mus­te­ga Lok­sa güm­naa­siu­mi ja on tu­deng, osa­leb maa­kond­li­kel ja üle­rii­gi­lis­tel spor­diü­ri­tus­tel. Epp lõ­pe­tas Lok­sal põ­hi­koo­li, õpib Tal­lin­na Reaal­koo­lis, tä­na­vu või­tis Ees­ti nais­kon­nas suu­sao­rien­tee­ru­mi­se MMil pronks­me­da­li. Ko­gu pe­re­ga lüüak­se kaa­sa Kol­ga­kü­la suu­sa­kes­ku­se aren­da­mi­sel.