Paa­si­ku koer­te­mõi­sas on EV 100 auks tam­meal­lee

1366
Paa­si­ku tam­meal­lee ava­mi­sel olid koos VIL­JAR KROH­VI­ (va­sa­kult tei­ne) ja koer­te­mõi­sas ela­va­te hus­ky­dega ka val­la­va­lit­su­se ning ela­ni­ke esin­da­jad.

Paa­si­ku mõi­sa­par­gis kas­vab akt­sioo­ni „Ees­ti 100 tam­me“ raa­mes is­tu­ta­tud 22 tam­me­is­ti­kut.

Kol­ma­päe­val, 20. juu­nil ava­ti Paa­si­ku ku­na­gi­ses mõi­sa­par­gis tam­meal­lee. Et­te­võt­mi­se init­siaa­tor on koer­te­mõi­sa oma­nik Vil­jar Krohv, kes võt­tis ühen­dust „Ees­ti 100 tam­me“ kor­ral­dus­toim­kon­na­ga soo­vi­ga akt­sioo­nis osa­le­da. Et­te­val­mis­tus­tööd Paa­si­ku­le tam­me­par­gi ra­ja­mi­seks al­ga­sid 12. mail, mil olid par­gi­ala võ­sast pu­has­ta­mi­se tal­gud, nä­dal hil­jem, 19. mail is­tu­ta­ti pu­has­ta­tud ala­le tam­med.

„Tal­gu­li­si ei ol­nud pal­ju, pea­mi­selt meie en­da sõb­rad ja tut­ta­vad, kuid esi­mes­te­le tal­gu­te­le tu­li ka üks pe­re­kond Kei­last,“ lau­sus Vil­jar Krohv.

Paa­si­ku par­ki pan­di kas­va­ma 22 uut tam­me, viis-kuus is­tu­tas ta ka põl­lu äär­de: „Need jäid par­gist esial­gu üle. Kuid 22 tam­mest on suu­rem osa tul­nud asen­da­da, sest esi­me­se is­tu­tu­sakt­sioo­ni­ga need kas­va­ma ei läi­nud, ku­na üle kuu aja oli põud. Käi­sin neid peaae­gu iga päev kast­mas, kuid üks­nes sel­lest ei pii­sa, värs­kelt is­tu­ta­tud puud ta­ha­vad ka õhu­niis­kust.“

Tam­meal­lee ava­mi­se­le eel­ne­nud päe­val sai Vil­jar Krohv akt­sioo­ni „Ees­ti 100 tam­me“ ku­raa­to­rilt, rii­gi­kant­se­leilt, in­fo­tahv­li, mil­le kin­ni­tas par­ki ku­na­gi­sest võrk­pal­lip­lat­sist al­les jää­nud võr­gu­pos­ti kül­ge: „Kui te­gi­me par­gi kor­ras­tus­tal­guid, ei ha­ka­nud neid pos­te lik­vi­dee­ri­ma, äk­ki lä­heb veel va­ja.“

Võrk­pal­li­pos­ti kül­ge ri­pu­tas Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam kin­gi­tu­seks too­dud lil­leamp­li. Val­la­va­nem kii­tis Vil­jar Kroh­vi kui suu­re sü­da­me­ga meest ning tä­nas te­da teis­te­le val­lae­la­ni­ke­le ees­ku­ju näi­ta­mi­se eest.

Koer­te­mõi­sa oma­nik oma­kor­da tä­nas Ar­vi Ka­ro­ta­mi usal­du­se eest: „Pal­jus­ki te­ma eest­võt­tel on mul siin par­gis või­ma­lik küm­neaas­ta­se ren­di­le­pin­gu­ga toi­me­ta­da.“

Kõi­ge suu­re­mad tä­nu­sõ­nad üt­les Vil­jar Krohv Ani­ja val­laar­hi­tek­ti­le In­ga Vai­nu­le, kes oli par­gi ra­ja­mi­sel abiks nii nõu kui jõu­ga – ai­tas lae­na­ta la­bi­daid, koos käi­di Keh­rast Üle­jõelt Par­gi tä­na­va park­la ümb­ru­sest ka tam­meis­ti­kuid too­mas.

„Tä­nan kõi­ki tal­gu­li­si, kes olid abiks par­gi võ­sast pu­has­ta­mi­sel ja tam­me­de is­tu­ta­mi­sel. Suur tä­nu ka Ani­ja val­la õpi­las­ma­le­va paa­ri­küm­ne­le lap­se­le ja ju­hen­da­ja­le He­li­na Lill­soo­le, kes käi­sid siin teist kor­da tam­me­sid is­tu­ta­mas ja par­gi­alust kor­ras­ta­mas. Nei­le las­te­le jääb kind­las­ti tun­ne ja tead­mi­ne, et nad on oma noo­re elu jook­sul mõ­ne puu is­tu­ta­mi­se näol ju­ba mi­da­gi suurt kor­da saat­nud,“ lau­sus Vil­jar Krohv.

Um­bes 100 meet­ri pik­ku­sel al­leel on kaks ri­da noo­ri tam­me­sid: „Kui suu­re tee pealt mõi­sa juur­de kee­ra­ta, saan par­ki si­se­ne­da nur­gast ning al­lee on dia­go­naa­lis suu­na­ga mõi­sa ku­na­gi­se pea­ma­ja asu­koh­ta. Va­nal plaa­nil oli vii­de, et par­gi­si­se­ne tee võis va­nas­ti ol­la sa­ma suu­na­ga.“

Edas­pi­di on Paa­si­ku koer­te­mõi­sa oma­ni­kul ka­vas tam­me­de va­he­le sa­mu­ti te­ha ja­lu­ta­mi­seks mõel­dud tee, kuid tä­na­vu se­da veel te­ha ei jõua.

Eelmine artikkelLeib­kon­na ja elu­ko­ha and­me­te võrd­lu­suu­ring
Järgmine artikkelKol­ga noo­red esi­ta­sid ko­ha­li­ke­le näi­den­di mõi­sa kee­la­tud toast