OTT RIC­HARD HÄÄL sai suurelt vä­lis­re­ga­tilt roh­kes­ti in­nu­kust

334
OTT RICHARD HÄÄL. Foto Maris Matsi

Osa­le­mi­ne esi­mest kor­da noor­te­paa­di Op­ti­mis­ti maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel an­dis Ott Ric­hard Hää­le­le Ha­ra Pur­je­ta­mi­se Selt­sist ta­gant­tõu­ke veel püüd­li­ku­malt har­ju­ta­da.

259 osa­le­ja­ga re­ga­til Itaa­lias Gar­da jär­vel 241. ko­ha saa­nud 12aas­ta­ne pur­je­ta­ja oli tree­ner Ing­rid Rand­la­he sõ­nul tu­ge­vas kon­ku­rent­sis õpi­poiss, kes võist­lu­se tei­ses poo­les tun­dis end ju­ba kind­la­malt: „Ühes sõi­dus te­gi kaa­sas 70-80 Op­ti­mis­ti, väik­sem­gi vi­ga võis ku­ku­ta­da li­gi 30 koh­ta ta­ha­poo­le. Kind­las­ti pol­nud ta­ga­si­hoid­lik koht Ott Ric­har­di jaoks ta­ga­si­löök, te­ma har­ju­ta­mi­se in­nu­kus oli ko­ju saa­bu­des veel suu­rem.”

Nä­dal hil­jem või­tis Ott Ric­hard Hääl üle­kaa­lu­kalt Til­gu re­ga­ti Har­ju­maal, käesoleval nä­da­lal ja­hib kõr­get koh­ta Spin­na­ke­ri re­ga­til Tal­lin­nas. Järg­mi­sel aas­tal on te­ma ees­märk näi­da­ta head tu­le­must ka maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel Tür­gis.

Eelmine artikkelKui­das ra­ja­da nul­list väi­ke ta­lu
Järgmine artikkelHara sa­da­ma­hoo­ne ma­ja­karp on val­mis