Ani­ja val­la 3. li­saee­lar­ve

61
Anija valla lipp.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas käe­so­le­va aas­ta 3. li­saeel­ar­ve, mil­le­ga suu­ren­da­ti val­la tä­na­vust ee­lar­vet 161 852 eu­ro võr­ra. Sel­lest 114 000 eu­rot on ük­si­ki­si­ku tu­lu­maks – esi­me­se poo­laas­ta­ga on lae­ku­nud prog­noo­si­tud sum­mast li­gi 2 prot­sen­ti roh­kem. Li­sa­tud on ka siht­fi­nant­see­ri­mi­se tu­lud 47 852 eu­rot – ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi toe­tus di­giõp­pe­kir­jan­du­se soe­ta­mi­seks ning õpi­hu­vi­laag­ri­te ja ma­le­va kor­ral­da­mi­seks, kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­milt lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­va­te kol­lek­tii­vi­de ju­hen­da­ja­te töö­ta­su toe­tus, Ees­ti kul­tuur­ka­pi­ta­lilt mit­me val­las kor­ral­da­ta­va üri­tu­se toe­tus jms. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­sid suu­ren­da­ti 63 501 eu­ro võr­ra al­la­su­tus­te täien­da­va­teks per­so­na­li- ja ma­jan­dus­ku­lu­deks. In­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­seks ku­lu­des­se li­sa­ti 34 914 eu­rot, mil­lest 26 618 eu­rot on täien­da­valt Keh­ra tu­rup­lat­si ra­ja­mi­seks, 3143 eu­rot Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ruu­mi­de re­mon­di li­sa­ra­haks ja 5153 eu­rot SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus Lea­der-prog­ram­mist ra­has­tu­se saa­nud pro­jek­ti „Me­si­las­te­raa­pia ma­jas Ani­ja mõi­sa­par­gis“ omao­sa­lu­se kat­teks.

Eelmine artikkelKui­das ra­ja­da nul­list väi­ke ta­lu
Järgmine artikkelHara sa­da­ma­hoo­ne ma­ja­karp on val­mis