Õpi­la­sed võist­le­sid Kuu­sa­lu koo­lio­lüm­pia­män­gu­del suu­res su­ve­kuu­mu­ses

1140
Au­sa män­gu kon­kur­si võit­jat EGERT IL­VEST Kol­gast au­ta­sus­ta­vad koo­lio­lüm­pia­ko­mi­tee liik­med MA­RIA TREI, VEL­LO SATS ja KAD­RI IDA­VAIN. Pa­re­mal Kuu­sa­lu koo­lio­lüm­pia mas­kott RI­HU­KAS.

PARANDATUD: Kuusalu kooliolümpiamänge toetas Eesti Olümpiaakadeemia, mitte Eesti Olümpiakomitee.
Es­ma­kord­selt olid Kuu­sa­lu koo­lio­lüm­pia­män­gu­de­le kaa­sa­tud naa­ber­koo­lid – ko­gu Vi­ha­soo alg­kool ning võist­kon­nad Kol­ga koo­list ja Lok­sa güm­naa­siu­mist.

Kor­ral­da­jad mu­ret­se­sid, et koo­lio­lüm­pia­män­gu­de päe­val, es­mas­päe­val, 11. juu­nil ei hak­kaks vih­ma sa­da­ma, kuid oo­ta­ma­tu oli, et see päev ku­ju­nes hoo­pis käe­so­le­va aas­ta kõi­ge pa­la­va­maks. Võis­tel­di Kuu­sa­lu koo­li staa­dio­nil ja spor­di­kes­ku­se ümb­ru­ses. Võist­le­jad jook­sid pi­de­valt lap­se­va­ne­ma­test va­ba­taht­li­ke suu­re tel­gi juur­de, kus ja­ga­ti vett. Lap­se­va­ne­mad Mo­ni­ka Soo­saar, Kirs­ti Haab­saar ja Jan­ne Kal­lak­maa ar­va­sid, et paar­sa­da liit­rit too­di küll män­gu­de jook­sul ka­he viie­liit­ri­se ka­nist­ri­ga koo­li­ma­jast staa­dio­ni äär­de – las­te­le joo­giks ja pä­he va­la­mi­seks, et na­tu­ke­ne­gi ja­hu­ta­da. Päi­ke­se­pis­tet kee­gi ei saa­nud, mõ­ni kur­tis pea­va­lu. Olid ka ük­si­kud krii­mus­tused, mis va­ja­sid plaas­ter­da­mist.

Emad tõid vett, joot­sid ja kast­sid lap­si. KIRS­TI HAAB­SAAR ja JAN­NE KAL­LAK­MAA va­la­vad vett pä­he 5. klas­si õpi­la­se­le RAS­MUS MEI­GA­SE­LE. Foto Heleri Paiste
Emad tõid vett, joot­sid ja kast­sid lap­si. KIRS­TI HAAB­SAAR ja JAN­NE KAL­LAK­MAA va­la­vad vett pä­he 5. klas­si õpi­la­se­le RAS­MUS MEI­GA­SE­LE. Foto Heleri Paiste

Emad leid­sid, et koo­lis­taa­dio­ni juur­de tu­leks pan­na veek­raan – et kuu­ma­del päe­va­del toi­mu­va­te võist­lus­te kor­ral saak­sid lap­sed kii­res­ti ja pal­ju juua.

Kuu­sa­lu koo­lio­lüm­pia­män­gud olid see­kord pü­hen­da­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le ning klas­sid loo­si­ti rah­vus­rüh­ma­des­se: võ­ro­ke­sed, se­tud, mul­gid, peip­siäär­sed, saar­la­sed, ran­na­rah­vas, Vi­ha­soo koo­li­pe­re kaks võist­kon­da olid vi­ru­la­sed, Kol­ga koo­li 8. klass vä­li­seest­la­sed ning Lok­sa güm­naa­siu­mi 10. ja 11. klas­si võist­kond lin­na­rah­vas.

Olüm­pia­män­gud al­ga­sid kel­la 8 pai­ku hom­mi­kul tra­dit­sioo­ni­li­se pa­raa­di­ga, ees olüm­pia­män­gu­de lipp. Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats kuu­lu­tas män­gud ava­tuks. Süü­da­ti män­gu­de tu­li. Võist­le­ja­te ni­mel an­dis olüm­pia­van­de Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­ne Ja­kob Mat­tias Oja, koh­tu­ni­ke ni­mel õpe­ta­ja Ser­go Treu­feld.

Järg­nes kul­tuu­rip­rog­ramm, esi­ne­sid Kuu­sa­lu koo­li tant­si­jad. Kü­la­lis­test esi­tas Vi­ha­soo koo­li­pe­re sel­leks päe­vaks loo­dud re­gi­lau­lu. Soo­jen­dus­võim­le­mi­ne teh­ti mas­kott Ri­hu­ka juh­ti­mi­sel.

Koo­lio­lüm­pia­män­gu­de pea­kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain üt­les, et naa­ber­koo­li­de kut­su­mi­se idee tu­li aas­ta ta­ga­si Lok­sa koo­lis piir­kon­na õpi­las­te et­te­võt­lus­päe­val.

Taas moo­dus­ta­ti Kuu­sa­lu koo­lio­lüm­pia­män­gu­de ko­mi­tee õpe­ta­ja­te ja õpi­las­te esin­da­ja­test. Võist­lu­sa­la­sid oli 9, need va­li­sid Kuu­sa­lu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad: vis­ked olüm­pia­rõn­gas­tes­se, ten­ni­se­pal­li­jooks, kee­gel, jalg­pal­li­löö­gid, ho­bu­loo­ga alt pu­ge­mi­ne, saa­pa­vi­se, ta­kis­tus­ra­da, tä­na­va­re­ket ja köie­ve­du.

Ka võist­lus­te lõ­pe­ta­mi­ne oli tra­dit­sioo­ni­li­ne. Di­rek­tor kuu­lu­tas män­gud lõp­pe­nuks ja pi­das kõ­ne: „Tä­na­se päe­va ees­märk pol­nud olüm­pia­re­kor­did. Täh­tis on võist­kon­na­vaim, just see viib elus eda­si.“
Pea­võit­jat väl­ja ei kuu­lu­ta­tud, võit­sid kõik, au­hin­naks said pähkli-rosinaseguko­tid.

Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de koo­li­pe­re võt­tis kut­se män­gu­de­le rõõ­mu­ga vas­tu, kõi­gi­le teh­ti olüm­pia­rõn­gas­te vär­vi sär­gid. Vi­ha­soo lap­sed üt­le­sid, et oli hu­vi­tav osa­le­da, kui­gi pa­lav päev vä­si­tas.

Kol­ga koo­li noo­red kiit­sid Kuu­sa­lu koo­li staa­dio­nit ja tõ­de­sid, et neil koo­lis­taa­dio­ni po­le, on as­faltp­lats, kus toi­mu­vad ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid. Ka Lok­sa õpi­la­sed tun­nus­ta­sid Kuu­sa­lu staa­dio­ni, kui­gi mär­ki­sid, et jook­su­ra­da lä­heb kuu­ma­de il­ma­de­ga üli­tu­li­seks.

Ees­ti Olüm­piaakadeemia toe­tas Kuu­sa­lu koo­lio­lüm­pia­män­ge 640 eu­ro­ga. Lap­se­va­ne­mad an­ne­ta­sid kok­ku 145 eu­rot, sel­le eest os­te­ti tur­gu­tu­seks kom­me ja küp­si­seid.