Aru­kü­la kes­ko­sa koh­ta ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss

153
Aruküla keskosa. Ants Kivimäe droonifoto

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­du­ga le­pin­gu, et liit val­mis­tab et­te ja viib lä­bi ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­se Aru­kü­la kes­ko­sa ehk val­la­le kuu­lu­va Tal­lin­na maan­tee 24 kin­nis­tu pla­nee­rin­gu­li­se idee­la­hen­du­se saa­mi­seks. Kon­kur­si üks alus­ma­ter­jal on sü­gi­sel toimunud Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku mõt­te­no­pe, mil­les­se 17 ko­ha­lik­ku ela­nik­ku esi­ta­sid omi ideid, mis võik­sid val­la esin­dus­plat­sil ol­la. Ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si tu­le­mu­sed peak­sid sel­gu­ma mai lõ­puks. Pa­ri­mad va­lib väl­ja žürii, ku­hu kuu­lu­vad Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­dust 4 ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sest 3 esin­da­jat. Kon­kur­si au­hin­na­fond on 22 000 eu­rot. Pre­mee­ri­tak­se kol­me pa­re­ma töö au­to­reid ning an­tak­se ka kaks er­gu­tusp­ree­miat.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kel­gu­mä­gi saab val­gus­tu­se
Järgmine artikkelOodatakse ar­va­mu­si Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja aren­gup­laa­ni koh­ta