Omni­va plaa­nib vä­hen­da­da kir­ja­kas­te

2504
Eesti Posti oranže kirjakaste võib lähiajal jääda külades oluliselt vähemaks.

Om­ni­va oo­tab 6. märt­si­ni et­te­pa­ne­kuid, mil­li­sed kir­ja­kas­tid võiksid al­les jää­da. Ka­su­tu­se­ta kir­ja­kas­tid ee­mal­da­tak­se.

Om­ni­va esin­da­jad käi­sid jaa­nua­ris koh­tu­mas oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ga, et aru­ta­da, kui­das kor­ras­ta­da kir­ja­kas­ti­de võr­gus­tik­ku. Koh­tu­mis­tel esit­le­sid nad sta­tis­ti­kat, kus iga post­kas­ti koh­ta oli mär­kus, kui ak­tiiv­selt rah­vas se­da ka­su­tab. Kui rah­valt et­te­pa­ne­kuid ei tu­le, ka­vat­seb Om­ni­va ära võt­ta Ani­ja val­las 5, Kuu­sa­lus 15, Raa­si­kul 6 kir­ja­kas­ti.

Om­ni­va jao­tus­kes­ku­se juht Ott Nauts kom­men­tee­ris, et kir­ja­kas­tid on ol­nud prae­gus­tes asu­koh­ta­des aas­taid, kuid rah­va liik­mis­teed ja har­ju­mu­sed või­vad ol­la sel­le aja jook­sul muu­tu­nud. Sel­leks, et pos­ti­tee­nu­se ka­su­ta­mist mu­ga­va­maks muu­ta, paigutatakse kirjakastid sinna, kus elanikel on neid lihtne kasutada.

Ta üt­les, et kir­ja­kas­ti­de võr­gus­ti­ku uuen­da­mi­se alus on mullu teh­tud uu­ring, kus ilm­nes, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud soo­vi­vad kir­ja­kas­te eel­kõi­ge sin­na, kus nad na­gu­nii käi­vad – poe, val­la­ma­ja, raa­ma­tu­ko­gu juur­de: „Uu­ring kin­ni­tas Om­ni­va sta­tis­ti­kat, mil­le jär­gi ka­su­ta­vad ini­me­sed käi­da­va­tes koh­ta­des asu­vaid kir­ja­kas­te roh­kem, ise­gi kui vä­hem­käi­da­vas ko­has asuv kir­ja­kast on elu- või töö­ko­ha­le lä­he­mal.”

Om­ni­va on pa­lu­nud oma­va­lit­sus­tes­se saa­de­tud sta­tis­ti­kat le­vi­ta­da, rah­vas saab saa­ta kir­ja­kas­ti­de koh­ta­de osas et­te­pa­ne­kuid mei­li­ga Om­ni­va in­foaad­res­si­le.

Ott Nauts li­sas, et ei to­hi se­gi aja­da kir­ja­kas­te post­kas­ti­de­ga – kir­ja­kas­tid on need, mi­da ka­su­ta­tak­se kir­ja­de saat­mi­seks, post­kas­te, mil­le kau­du pos­ti kät­te toi­me­ta­tak­se, üm­ber­kor­ral­dus ei puu­du­ta.
Kir­ja­kas­ti­de pai­gu­ta­mi­sel läh­tub Om­ni­va sel­lest, et lin­nas, ka val­la­si­se­ses, on kir­ja­kast pos­ti­tee­nu­se ka­su­ta­jast ku­ni 3 ki­lo­meet­ri, val­las ku­ni 5 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la kir­ja­kas­ti­de arv on 10, mil­lest ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses on Om­ni­va and­me­tel Aeg­vii­du Kar­li poe kir­ja­kast. Muut­ma­ta jääk­sid ka Keh­ra post­kon­to­ri ja Voo­se rah­va­ma­ja kir­ja­kas­tid. Kord nä­da­las on ka­vas ha­ka­ta tüh­jen­da­ma Ala­ve­re kaup­lu­se ja Keh­ra muu­si­ka­koo­li kas­te. Om­ni­va teeb et­te­pa­ne­ku ma­ha võt­ta kas­tid Ani­jal, Vet­las, Här­ma­ko­sul, Sood­las ja Voo­sel Soo-Ot­sa bus­si­pea­tu­ses.

Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et ei saa Om­ni­va et­te­pa­ne­ku­ga nõus­tu­da: „Jääb aru­saa­ma­tuks, miks on plaa­nis kao­ta­da näi­teks Ani­ja kir­ja­kast, pos­til­jon sõi­dab sealt iga päev na­gu­nii möö­da ja saab kir­jad ära võt­ta. Ani­ja mõi­sas käib jär­jest roh­kem vä­lis­maa­la­si, kes ka­su­tak­sid post­kas­ti oma ko­du­maa­le ter­vi­tus­kaar­di saat­mi­seks. Oo­ta­me ka val­la­ko­da­ni­ke et­te­pa­ne­kuid, kus oleks täien­da­va­te kir­ja­kas­ti­de ole­ma­so­lu va­ja­lik. Tõ­si, et ümb­ri­ku­kir­ju saa­de­tak­se jär­jest vä­hem, kuid pos­ti­tee­nus peab jää­ma rah­va­le või­ma­li­kult ko­du­ko­ha lä­he­da­le.”

Ta li­sas, et lä­hia­jal on val­la­va­lit­su­sel plaa­nis kir­ja­kas­ti­de tee­ma põh­ja­li­kult lä­bi ana­lüü­si­da, kü­si­da rah­valt ta­ga­si­si­det, see­jä­rel saa­dab val­la­va­lit­sus Om­ni­va­le Ani­ja val­la et­te­pa­ne­kud.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las on prae­gu kir­ja­kas­te 33. Om­ni­va on väl­ja ar­vu­ta­nud val­la ter­ri­too­riu­mi ja ela­ni­ke ar­vu põh­jal, et kir­ja­kas­te võiks ol­la 19. Ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses po­le prae­gus­test üks­ki kast. 7 kir­ja­kas­ti on vä­he­se ka­su­tu­se­ga, plaa­nis on tüh­jen­dus­kor­da­de har­ven­da­mi­ne, pos­ti ha­ka­tak­se ära vii­ma kord nä­da­las. Sel­li­sed post­kas­tid on Kol­ga koo­lis, Lee­sil, Kol­ga­kü­las, Pe­das­peal, Vii­nis­tul, Pä­ris­peal ning Kõn­nu kü­las. Muut­ma­ta plaa­ni­tak­se jät­ta Kiiu, Valk­la, Sal­mis­tu, Ko­da­soo, Rum­mu, Saun­ja, Kuu­sa­lu ale­vi­ku, Hirv­li, Kur­si, Muuk­si ja Soo­rin­na kir­ja­kas­tid, üle­jää­nud 15 kir­ja­kas­ti on plaa­nis kõr­val­da­da.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus avaldab in­fo val­la ko­du­le­hel, val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et val­la­va­lit­sus oo­tab ela­ni­ke seisukohti en­ne Om­ni­va­le ta­ga­si­si­de and­mist.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las on kir­ja­kas­te 11, op­ti­maal­ne arv Om­ni­va ar­va­tes 5. Ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses on Aru­kü­las val­la­ma­ja ning post­kon­to­ri kir­ja­kast, neid kao­ta­da po­le plaa­nis. Kui saa­de­tak­se et­te­pa­ne­kuid kas­ti­de asu­koh­ta­de muut­mi­seks, vaa­tab Om­ni­va need lä­bi.

Har­va ka­su­ta­tak­se Raa­si­ku Kon­su­mi, Pe­nin­gi ja Ka­le­si kir­ja­kas­ti, neid ha­ka­tak­se tüh­jen­da­ma kord nä­da­las. Kastid Raa­si­ku Elekt­ris, Här­mas, Ki­vi­lool, Pi­ka­ve­res, Ta­su­ja bus­si­pea­tu­ses, Raasikul Jägala maanteel on kavas ee­mal­da­da.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on Om­ni­va sta­tis­ti­ka ning li­sain­fo pan­nud val­la ko­du­le­he­le ja Fa­ce­boo­ki. On tul­nud kom­men­taa­re, et Raa­si­ku Elekt­ri kir­ja­kast peaks kind­las­ti al­les jää­ma, ku­na pos­til­jon ka­su­tab Raa­si­ku Elekt­ri ruu­mi aja­leh­te­de sor­tee­ri­mi­seks ning käib kir­ja­kas­tist na­gu­nii möö­da. Raa­si­ku Kon­su­mi post­kas­ti har­va ka­su­tust põh­jen­da­vad ela­ni­kud, et ku­na seal on Om­ni­va kon­tor, jäe­tak­se kir­jad ta­va­li­selt vas­tu­võ­tu­töö­ta­ja kät­te.

Lok­sa linn
Lok­sal on kir­ja­kas­te kolm: post­kon­to­ri, bus­si­jaa­ma ja lin­na­va­lit­su­se juu­res. Neist kõik on Om­ni­va and­me­tel ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses ning muu­da­tu­si po­le tar­vis te­ha.

Omni­va plaan võt­ta ära kir­ja­kas­tid
Ani­ja val­las: Ani­ja kor­rus­ma­ja­de juu­res, Vet­la en­di­ses mets­kon­na­hoo­nes, Här­ma­ko­sul, Sood­las, Soo-Ot­sa bus­si­pea­tu­ses.
Kuu­sa­lu val­las: Kuu­sa­lu-Lee­si tee­ris­tis, Ka­ha­las, Kem­ba kü­las, Val­ge­jõel, Va­na­kü­las, Ta­pur­las, Kiiu-Aab­las, Kol­ga-Aab­las, Ka­sis­peal, Kü­laot­sal, Ha­ra kü­las Loh­jal, Vir­ve kü­las, Joa­ves­kil, Vi­ha­soo Koo­re­jaa­mas, Tur­bu­nee­mes.
Lok­sal: kõik kir­ja­kas­tid jää­vad al­les.
Raa­si­ku val­las: Här­ma kü­las, Ki­vi­lool, Pi­ka­ve­res, Raa­si­ku Elekt­ri ter­ri­too­riu­mil, Ta­su­ja bus­si­pea­tu­ses, Raasikul Jägala maanteel.

Eelmine artikkelEkströmi Marss – rahvasport ja ajalugu koos
Järgmine artikkelEkst­rö­mi Mar­sil osa­le­nu­te arv kas­vab iga aas­ta­ga – tä­na­vu käis Kolga mat­ka­ra­da­del 2500 ini­mest