Olüm­pia­ko­mi­tee kin­kis Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Kii­li koo­li­le suu­sad

1866
Kii­li güm­naa­siu­mi di­rek­tor MIH­KEL RE­BA­NE, Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee asep­re­si­dent TÕ­NU TÕ­NIS­TE, Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor VEL­LO SATS ja Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor KAI­DO KREIN­TAAL. Fo­to Tuu­li­ki Roht­la

Suus­ki käis es­mas­päe­val, 4. det­semb­ril Keh­ras koo­li­juh­ti­de­le üle and­mas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee asep­re­si­dent, purjetamise ka­he­kord­ne olüm­pia­me­da­list TÕ­NU TÕ­NIS­TE.

2010. aas­tal alus­tas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pro­jek­ti „EOK tu­leb koo­li“, mil­le raa­mes ha­ka­ti üld­ha­ri­dus­koo­le toe­ta­ma spor­di­män­gu­de in­ven­ta­ri­ga. Kui kolm aas­tat hil­jem teh­tud uu­rin­gu­ga sel­gus, et kõi­ge enam tun­tak­se koo­li­des puu­dust suu­sa­va­rus­tu­sest, ot­sus­tas EOK järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul kin­ki­da las­te­le suus­ki, kep­pe ja suu­sa­saa­paid nr 33-38.

2014. aas­tal ala­nud pro­jekt lõp­pes es­mas­päe­val Keh­ras, kui kõi­ge vii­ma­se­na said suu­sa­komp­lek­tid Har­ju­maa koo­lid – Keh­ra güm­naa­sium, Kuu­sa­lu kesk­kool ja Kii­li güm­naa­sium, iga kool 25 komp­lek­ti suus­ki. Need and­sid Keh­ra spor­di­hoo­nes koo­li di­rek­to­ri­te­le Kai­do Krein­taa­li­le, Vel­lo Sat­si­le ja Mih­kel Re­ba­se­le üle EOK asep­re­si­dent Tõ­nu Tõ­nis­te ja lii­ku­mis­har­ras­tus­te juht Pee­ter Lus­mä­gi. Kok­ku­tul­nuid ter­vi­tas ka Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, ühi­selt ter­vi­ta­ti sün­ni­päe­va­lau­lu­ga Keh­ra koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jat Pi­ret Ur­me­tit ning muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru eest­võt­tel laul­di suu­sa­tee­ma­li­si re­gi­lau­le. Pi­ret Ur­met viis koo­li­de esin­da­ja­te va­hel lä­bi si­se­tin­gi­mus­te­le vas­ta­va suu­sa­ta­mist imi­tee­ri­va tea­te­võist­lu­se.

Koo­lid, kel­le­le suu­sad kin­gi­ti, va­lis EOK väl­ja koos maa­kon­da­de spor­di­lii­tu­de­ga. Har­ju­maa Spor­di­lii­du te­gev­juht Sir­je Ti­ker­päe üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de va­lik lan­ges koo­li­de­le, kel­le õpe­ta­jad on kõi­ge ak­tiiv­se­mad ja tee­vad spor­di­lii­du­ga ti­he­dat koos­tööd: „Pi­ret Ur­met, Keer­mad, Jäet­mad – need on head ini­me­sed, kes on ol­nud meie­ga vä­ga ti­he­das koos­töös, tee­me nen­de koo­li­des vä­ga pal­ju võist­lu­si ja tea­me, et nen­de kor­ral­da­mi­ne po­le nei­le ol­nud ker­ge.“

Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats üt­les, et kin­giks saa­dud suu­sad jää­vad koo­li­le ning neid ha­ka­tak­se lae­nu­ta­ma õpi­las­te­le, kel­lel oma suus­ki po­le. Ka Keh­ra koo­li õpe­ta­ja Pi­ret Ur­met sõ­nas, et suus­ki ha­ka­tak­se las­te­le väl­ja lae­nu­ta­ma. Vii­mas­tel aas­ta­tel on lund ol­nud vä­he ja pal­jud pe­red po­le las­te­le enam suus­ki ost­nud, mär­kis ta. Kui tei­sed olek­sid taht­nud pi­gem suu­re­maid saa­paid-suus­ki, siis Keh­ra kool rõõ­mus­tas just väik­se­ma­te üle.

„Suu­re­maid suus­ki ja saa­paid ole­me va­rem saa­nud mu­ret­se­da, nüüd sai­me suus­ki ka algk­las­si­las­te­le ning ku­ni 5.-6. klas­si­ni väl­ja,“ üt­les Pi­ret Ur­met.
Keh­ra kool ka­vat­seb kin­giks saa­dud suus­ki ha­ka­ta lae­nu­ta­ma koos­töös Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­ga: „Neid saab ha­ka­ta hoid­ma staa­dio­ni soo­ja­kus, et lap­sed ei peaks suus­ki koo­li juu­rest ve­da­ma.“

Kok­ku ja­gas EOK nel­ja aas­ta jook­sul väl­ja 515 suu­sa­komp­lek­ti, Har­ju­maa sai neid kõi­ge roh­kem ehk 75, Ida-Vi­ru­maa 50 ning väik­se­mad maa­kon­nad 30. Järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul plaa­nib EOK kin­ki­da kõi­ki­des­se maa­kon­da­des­se las­te ui­sud.

Eelmine artikkelAni­ja val­la bee­bi­pi­du
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu jät­tis ko­mis­jo­ni­de asee­si­me­hed va­li­ma­ta