Oktoob­ris al­gab Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne

1567
Sel­li­ne on Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne ka­he aas­ta pä­rast. Pilt AS Restor

Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­misp­ro­jekt on val­mis, tu­le­val nä­da­lal ava­tak­se ehi­tus­han­ke pak­ku­mi­sed.

„Ehi­tus peaks al­ga­ma ok­toob­ris ning re­no­vee­ri­tud mõi­sa ava­me 2020. aas­tal,“ üt­les Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa.

Möö­du­nud aas­ta su­vel ot­sus­tas EAS toe­ta­da Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si re­no­vee­ri­mist ja aren­da­mist mõi­saa­jas­tu kü­las­tus­kes­ku­seks „Mõi­sa aja lu­gu“ 1 752 972,39 eu­ro­ga. Ani­ja val­la ee­lar­vest li­sa­ti omao­sa­lu­se­na 400 000 eu­rot.

„Aas­ta va­rem soo­vi­si­me Ani­ja­le te­ha bal­ti­sak­sa kul­tuu­ri­kes­kust, se­da pro­jek­ti EAS ei toe­ta­nud. Kui uue täh­ta­ja­ni oli vaid nä­dal, ei ol­nud mul veel ideed. Is­tu­sin mõi­sa­tii­gi kal­dal ja mõt­le­sin – meil on siin te­ge­li­kult ole­mas kõik, mil­le pä­rast ini­me­sed Ani­ja mõi­sa ar­mas­ta­vad. Nii sün­dis­ki mõi­sa­kul­tuu­ri­kes­ku­se pro­jekt,“ rää­kis Jan­ne Kal­lak­maa.

Mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se põ­hi­pro­jek­ti koos­tas AS Res­tor, pro­jekt val­mis tä­na­vu su­vel: „Res­to­ri ar­hi­tekt Mart Kes­kü­la, kes on pro­jek­tee­ri­nud ka Vi­hu­la mõi­sa­komp­lek­si, üt­les, et tal po­le va­rem tul­nud te­ha nii ras­ket pro­jek­ti – kõik ta­ha­vad te­ha ilu­saks, aga mi­na soo­vin ko­le­dat. Ta­ha­me tões­ti pal­ju se­nist säi­li­ta­da, väär­tus­ta­da unus­ta­tud va­na, näi­da­ta ka­du­nud ae­ga­de säi­li­nud kih­te. Ani­ja mõi­sast peab saa­ma kes­kus, mis an­nab mõi­sa­kul­tuu­ri pä­ran­dist ter­vik­li­ku üle­vaa­te.“

Aren­dus­juht sel­gi­tas, et mõi­sa­te ajal too­di vä­lis­maalt sis­se eri ajas­tu­test pä­rit kul­tuu­re, see­tõt­tu pol­nud üht­set stii­li, na­gu on suu­res osas tä­na­päe­val re­no­vee­ri­tud mõi­sa­tes, mis on sa­ge­li ühe ajas­tu kesk­sed: „Ani­ja mõi­sas hak­kab nä­ge­ma eri ae­gu, kõr­vu­ti või­vad ol­la ilus mõi­sa­pä­ra­ne tu­ba 19. sa­jan­dist, aga ka ko­le­da nõu­ka-aeg­se si­ni­se sei­na­ga tu­ba. Ta­ha­me säi­li­ta­da kõik ko­had, mil­lel on oma lu­gu.“

Kõi­ge põh­ja­li­kum töö, mis Ani­ja mõi­sas te­hak­se, on küt­te­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­mi­ne. Mõis viiak­se maa­küt­te­le, kuid al­les jää­vad ka mõ­ned ka­mi­nad-ah­jud. Saa­lis ole­va­le ah­ju­le te­hak­se üm­ber mar­mo­ri­see­ring.

Pea­hoo­ne esi­me­se­le kor­ru­se­le tu­le­vad avar fua­jee, gar­de­roob ning esin­dus­ruu­mid, kus on või­ma­lik te­ha koo­sis­tu­mi­si, õpi­tu­ba­sid. Raa­ma­tu­ko­gu jääb al­les, kuid väik­se­mas ruu­mis kui se­ni – lu­ge­mis­tu­ba, kus saab lu­ge­da, ka­su­ta­da in­ter­net­ti. Saal lä­heb la­va ja sel­le ta­ga ole­va­te ruu­mi­de ar­velt suu­re­maks.

Mõi­sa tei­sel kor­ru­sel jää­vad al­les kõik se­ni­sed ruu­mid, sin­na tu­leb 10 te­maa­ti­list tu­ba: moe­tu­ba, las­te­tu­ba, par­gi­tu­ba, meel­te­tu­ba, aja­loo­tu­ba, toi­du­tu­ba, sa­long, mõi­sa­här­ra ma­ga­mis­tu­ba, kä­si­töö­tu­ba, pa­be­ri­tu­ba, kus ha­ka­tak­se lä­bi vii­ma koo­li­tu­si-töö­tu­ba­sid.

„Pa­be­ri­toa si­sus­tab Keh­ra te­has, aja­loo­toa Val­do Praust, moe­toas hak­ka­me eks­po­nee­ri­ma moo­di lä­bi sa­jan­di­te, toi­du­toas mõi­saa­jas­tu toi­du­kul­tuu­ri ja nii eda­si, pä­ris kõi­ke veel ava­da ei ta­ha,“ rää­kis Jan­ne Kal­lak­maa.

Tal on mõi­sa kü­las­ta­ja­te­le val­mis mõel­dud 40 pa­ket­ti, üks näi­teks on öö­bi­mis­või­ma­lu­se­ga mõi­sa­här­ra toas: „See an­nab või­ma­lu­se tun­da end mõi­sa­här­ra­na.“

Teisele korrusele jääb alles ka käsitöötuba kangastelgedega.

Mõi­sa pea­hoo­ne saa­list ve­ran­da­le viiv sa­long pä­rast re­no­vee­ri­mist. Pilt AS Restor
Mõi­sa pea­hoo­ne saa­list ve­ran­da­le viiv sa­long pä­rast re­no­vee­ri­mist. Pilt AS Restor

Mõi­sa fas­saad re­no­vee­ri­tak­se täie­li­kult. Pea­hoo­ne sis­se­pää­su juur­de tu­leb pui­dust tuu­le­ko­da, na­gu oli 18. sa­jan­dil – see te­hak­se va­na­de fo­to­de jär­gi. Ma­ja­ta­gu­ne ve­ran­da ehi­ta­tak­se kin­ni, sel­le ko­ha­le tu­leb rõ­du, na­gu oli siis, kui mõi­sas ela­sid von Wah­lid. Koh­vi­ku­pool­ses­se os­sa te­hak­se vä­li­ter­rass. Prae­gu eest roo­sa ja ta­gant kol­la­ne fas­saad on pä­rast re­no­vee­ri­mist üle­ni kol­la­ne.

Re­no­vee­ri­tak­se ka mõi­sa kõr­val asuv ait, ku­hu tu­leb kont­ser­di­saal koos tua­let­ti­de, gar­de­roo­bi ja väi­ke­se abi­ruu­mi­ga. Ai­da üle­mist kor­rust saab ka­su­ta­da ai­nult su­vel, sin­na tu­le­vad näi­tu­se­saa­lid.