Nõu­ko­gu va­bas­tas Vel­ko AV ju­ha­ta­ja ame­tist

2113

Ani­ja val­la vee- ja soo­ja­toot­ja Vel­ko AV ju­hi ko­hu­seid täi­dab aju­ti­selt nõu­ko­gu se­ni­ne esi­mees MAR­GUS NÕL­VAK.

Eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses kut­sus OÜ Vel­ko AV nõu­ko­gu ta­ga­si ju­ha­tu­se ain­sa liik­me, et­te­võt­te ju­hi Peep Ka­se, kes ni­me­ta­ti ame­tis­se kaks aas­tat ta­ga­si, kui lõpetati leping eel­mi­se ju­ha­ta­ja, vä­hem kui aas­ta Vel­kos töö­ta­nud Il­mar Sillaga. Ot­su­se Vel­ko AV ju­ha­ta­ja taas väl­ja va­he­ta­da te­gi 1. maist kin­ni­ta­tud uus nõu­ko­gu: Lii­vi Han­sen, Mar­gus Nõl­vak, Jü­ri Lill­soo ja Alar Urm. 8. mail kut­sus val­la­va­lit­sus nõu­ko­gu se­ni­se esi­me­he Mar­gus Nõl­va­ku ta­ga­si ning 9. maist on ta Vel­ko AV ju­ha­ta­ja.
Mar­gus Nõl­vak mär­kis, et sel­les po­le mi­da­gi traa­gi­list, kui nõu­ko­gu kut­sub ju­ha­tu­se liik­me ta­ga­si.
„Ju­ha­tu­se liik­me töö on­gi sel­li­ne, et nõu­ko­gu võib ta ta­ga­si kut­su­da ja see on nõu­ko­gu vas­tu­tus. Kind­las­ti oleks nõu­ko­gu tei­nud vea, kui olek­si­me jät­nud olu­kor­ra la­hen­da­ma­ta,“ sõ­nas ta.
Nõu­ko­gu se­ni­ne esi­mees sel­gi­tas, et Vel­kol on va­ja tu­ge­vat juh­ti, ku­na ees oo­ta­vad re­for­mid ja suu­red väl­ja­kut­sed – ka­he aas­ta pä­rast val­mib uus kat­la­ma­ja ja va­he­tub soo­ja­toot­ja, seo­ses Ani­ja-Aeg­vii­du val­da­de lii­tu­mi­se­ga saab Vel­ko pea­gi vee­ma­jan­du­ses tööd juur­de, ak­tiiv­selt on va­ja te­ge­le­da uue ÜVK­ga lii­tu­ma­ta kin­nis­tu­te­ga. Ta kin­ni­tas, et ot­sus Peep Kask va­bas­ta­da ei ol­nud het­kea­jend: „Nõu­ko­gu ei tee ot­su­seid ker­ge­käe­li­selt. Ole­me se­da ka va­rem aru­ta­nud, nüüd sai­me aru, et tu­leb sek­ku­da. Ot­sus oli kon­sen­sus­lik ja ühe­hääl­ne. Üks asi, mil­le­ga nõu­ko­gu en­da­le nii-öel­da näp­pu lõi­kas – kui ini­me­sel po­le va­ra­se­mat juh­ti­mis­ko­ge­must, ei saa eel­da­da, et ta suu­dab mees­kon­da vä­ga häs­ti juh­ti­da. Us­ku­si­me ja and­si­me ae­ga õp­pi­da, kuid se­da ei juh­tu­nud.“
Pea­le sel­le pi­das ta se­ni­se ju­ha­ta­ja puu­du­seks kind­la­te ar­gu­men­tee­ri­tud sei­su­koh­ta­de puu­du­mist: „Nõu­ko­gu et­te­võ­tet ei ju­hi. Ole­me Vel­ko ju­hi­le öel­nud – esi­ta­gu oma et­te­pa­ne­kud ka neis kü­si­mus­tes, mis üle­ta­vad te­ma pä­de­vu­se ning nõu­ko­gu ot­sus­tab, kas toe­tab või mit­te. Sest nõu­ko­gu, kes käib koos paa­ri kuu ta­gant ning kus po­le vee- ja soo­ja­ma­jan­du­se spet­sia­lis­te, ei saa väl­ja pak­ku­da sel­le vald­kon­na stra­tee­gi­li­si ot­su­seid, need pea­vad tu­le­ma ju­hilt.“
Peep Kask üt­les oma va­bas­ta­mist kom­men­tee­ri­des, et ju siis nõu­ko­gu ei usal­da­nud te­da pii­sa­valt, et ei val­gus­ta­nud prob­lee­mi­dest, mil­lest ta ise pol­nud tead­lik.
„Ar­van, et si­se­mis­te konf­lik­ti­de­ni võis viia see, et mul olid ka­vas mõ­nin­gad muu­da­tu­sed. Ar­va­sin, et töö­ta­jad on nen­de poolt, aga na­gu sel­gus, pä­ris kõik siis­ki ei ol­nud, va­hel ini­me­sed pel­ga­vad muu­tu­si. Nõu­ko­gult oo­ta­sin oma mõ­te­te­le tu­ge ja roh­kem koos­tööd – et pea­le aruand­mi­se olek­sin saa­nud nõu­ko­gu­ga ka nõu pi­da­da, eel­da­sin, et jõua­me la­hen­dus­te­ni koos,“ rää­kis ta ning li­sas, et oleks mee­lel­di veel mõ­ned aas­tad Vel­kot juh­ti­nud.
Kah­ju, et ei saa­nud kõi­ki oma ideid el­lu viia, tõ­des Peep Kask.

Uue ju­hi leid­mi­seks tu­leb kon­kurss
Mar­gus Nõl­vak tun­nis­tas, et kolm aas­tat ta­ga­si va­li­tud nõu­ko­gu, mil­le koos­seis on val­da­valt sa­ma ka prae­gu, po­le ka­hel kor­ral leid­nud ju­ha­ta­ja ko­ha­le õi­get ini­mest.
„Pi­da­si­me olu­li­seks, et Vel­ko juht oleks vald­kond­li­kult tu­gev ja ko­ge­nud. Nüüd aga ole­me veen­du­nud, et eel­kõi­ge peab ta ole­ma vä­ga hea ini­mes­te juht, kes suu­dab spet­sia­lis­tid oma­va­hel töö­le pan­na. Loo­mu­li­kult oleks pa­rim vald­kon­na ko­ge­mu­se­ga hea mees­kon­na juht, kuid sel­list ini­mest po­le meil õn­nes­tu­nud lei­da,“ lau­sus ta.
Sel nä­da­lal kuu­lu­ta­tak­se Vel­ko­le uue ju­ha­ta­ja leid­mi­seks väl­ja kon­kurss. Kui­gi prae­gu on ju­ha­ta­ja Mar­gus Nõl­vak, kin­ni­tas ta, et et­te­võ­tet ta si­su­li­selt ei ju­hi. Ku­na Peep Kask oli ju­ha­tu­se ai­nus lii­ge, ei saa­nud me jät­ta Vel­kot ju­ha­tu­se­ta, sel­gi­tas ta.
„Kaa­lu­si­me ka, kas aju­ti­ne ju­ha­ta­ja võiks ol­la kee­gi et­te­võt­test seest või val­la­va­lit­su­sest. Ku­na nõu­ko­gu liik­med olid Vel­ko te­ge­mis­te­ga kõi­ge lä­he­malt kur­sis, oli sealt aju­ti­se ju­hi leid­mi­ne kõi­ge liht­sam. Tund­sin nõu­ko­gu esi­me­he­na vas­tu­tust, et meil po­le õn­nes­tu­nud te­ha häid per­so­na­li­va­li­kuid, see­tõt­tu olen nüüd for­maal­ne ju­ha­ta­ja – et­te­võ­tet ma iga­päe­va­selt ei ju­hi, oma osa­kon­na töö eest vas­tu­ta­vad osa­kon­da­de ju­hid. Mi­na vi­see­rin ar­veid, suht­len osa­kon­na­juh­ti­de­ga mei­li ja te­le­fo­ni teel, vas­ta­valt va­ja­du­se­le on ka koo­so­le­kud.“
Mar­gus Nõl­vak aval­das loo­tust, et tal õn­nes­tub nüüd Vel­ko töö­ta­ja­te­ga roh­kem su­hel­des pa­re­mi­ni aru saa­da, mil­list juh­ti et­te­võ­te va­jab: „Mi­nu käest on kü­si­tud, kas te­ge­li­kult on uus juht ju­ba tea­da. Võin kin­ni­ta­da: ei ole. Ta­ha­me lei­da Vel­ko­le vä­ga hea ju­hi. See po­le liht­ne, ühe mees­kon­na komp­lek­tee­ri­mi­ne ja hea ju­hi leid­mi­ne on va­hel na­gu nõe­la ot­si­mi­ne hei­na­kuh­jast. Kuid loo­dan, et kol­mas kord me ei ek­si ning juu­lis-au­gus­tis on uus juht ame­tis.“
Vel­ko klien­did te­ma sõ­nul mu­ret­se­ma ei pea: „Et­te­võt­te­na töö­tab Vel­ko kind­las­ti vä­ga häs­ti eda­si, nii hal­dus-, vee- kui soo­jao­sa­kon­nal on vä­ga tu­ge­vad ju­ha­ta­jad. Nõu­ko­gu soov on sel­le ot­su­se­ga veel roh­kem pa­ran­da­da Vel­ko pa­ku­ta­va­te tee­nus­te kva­li­tee­ti.“

Eelmine artikkelKeh­ra ro­boo­ti­ka­ring lõp­pes ava­tud tun­ni­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK võit­sid, Raa­si­ku jalg­pal­li­mees­kon­nad kao­ta­sid