Nor­dic Hou­ses osa­les RMK met­sais­tu­tus­tal­gu­tel Võl­las­kat­kul

1357
Talgulised RMKst, Nordic Housesest ja Eesti puitmajaliidust Võllaskatku raielangil.

En­ne juu­be­li­met­sa is­tu­ta­mist kor­ral­das Nor­dic Hou­ses Ko­su toot­mi­sük­su­ses ava­tud us­te päe­va.

Kuu­sa­lu val­las Sood­la kü­la lä­he­dal Võl­las­kat­kul kas­va­vad ala­tes ree­dest, 18. maist 4900 uut män­ni- ja 2100 kuu­seis­ti­kut. RMK tal­gu­te­ga pan­di sa­mal päe­val uus mets kas­va­ma ka Põl­va­maal Koo­ras­te kü­las ja Rap­la­maal Ko­hi­la val­las. Igas piir­kon­nas oli en­ne tal­guid ava­tud us­te päev met­sa- ja pui­du­töös­tu­set­te­võ­te­tes. Kuu­sa­lu val­las said uu­dis­ta­jad vaa­da­ta Kuu­sa­lu val­las Ko­su kü­las puit­ma­ju toot­va Nor­dic Hou­se­se töö­ruu­mi­des­se.

Nor­dic Hou­ses oo­tas hu­vi­li­si ree­de hom­mi­kul kell 10.30. Ava­tud us­te päe­va­le olid end re­gist­ree­ri­nud RMK ko­du­le­he kau­du paar­küm­mend ini­mest, ko­ha­le tu­lid paar-kolm, kuid Nor­dic Hou­se­se juht Ar­go Saul ning töö­ta­jad ring­käi­ku ära ei jät­nud – and­nud sel­ga ohu­tus­ves­tid, näi­ta­sid kü­la­lis­te­le nii toot­mis-, lao- kui kon­to­ri­ruu­me ning pak­ku­sid suu­pis­teid. See­jä­rel läk­sid koos kü­la­lis­te ja töö­ta­ja­te­ga küm­ne­kon­na ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le met­sais­tu­tus­tal­gu­te­le.

Ko­su te­ha­ses rää­kis Ar­go Saul, et Nor­dic Hou­ses on koos RMK­ga is­tu­ta­nud met­sa ka ka­hel va­ra­se­mal aas­tal. Esi­mest kor­da Rap­la­maal, mul­lu Kuu­sa­lu val­las tä­na­vu­se raie­lan­gi kõr­val. Tä­na­vu ot­sus­tas Nor­dic Hou­ses lii­tu­da RMK kor­ral­da­tud üle-ees­ti­li­se tal­gu­päe­va­ga, mis pü­hen­da­tud Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­le. Ku­na Har­ju­maa is­tu­tus­paik oli Nor­dic Hou­se­se Ko­su toot­mi­sük­su­se lä­he­dal, so­bis see et­te­võt­te­le häs­ti ava­tud us­te päe­vaks.

Ring­käi­gu ajal ju­tus­tas Ar­go Saul, kui­das jõu­dis Nor­dic Hou­ses toot­mi­se­ga Kuu­sa­lu val­la väik­sei­mas­se kü­las­se Ko­su­le: „Oli­me töö­ta­nud Kol­gas pool­teist aas­tat ren­di­pin­nal. Hak­ka­si­me rin­gi vaa­ta­ma, kas lä­he­du­ses on hoo­neid, mi­da võik­si­me os­ta. Sat­tu­si­me Ko­su­le, kus oli müü­gis en­di­ses­se lau­ta ra­ja­tud pui­du­töö­ko­da. Läks õn­neks, et kõi­gi­le kuue­le meie too­na­se­le toot­mis­töö­ta­ja­le ko­lis töö­koht ko­du­le lä­he­ma­le.”

10 aas­tat ta­ga­si tu­li laien­da­da va­na töö­ko­ja ad­mi­nist­ra­tiiv­hoo­net, ehi­ta­da pi­ke­maks ja te­ha pea­le tei­ne kor­rus. Möö­du­nud aas­tal hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se ajal tek­kis ma­jas tu­le­kah­ju. Ar­go Saul mee­nu­tas, et fua­jees la­si ka­tus vih­ma lä­bi ning pi­di te­ge­ma re­mon­ti. All­töö­võt­ja põ­le­tas ru­be­roi­di, hoo­ne võt­tis tuld: „Õn­neks oli maja kind­lus­ta­tud ning vee­kah­jus­tu­sed suu­re­mad kui tu­le tõt­tu hä­vis. Tõi­me hoo­vi pea­le kolm soo­ja­kut, ko­li­si­me kon­to­ri sin­na. Sai­me ju­ba järg­mi­sel päe­val toot­mis­hoo­nes­se elekt­ri­voo­lu ta­ga­si ega pi­da­nud toot­mist seis­ma jät­ma.”

Kol­ka plaa­nib pea­mi­selt Nor­ras­se puit­ma­ju ek­por­tiv Nor­dic Hou­ses ehi­ta­da lä­hia­jal kaks uut ela­mut. Et­te­võ­te aren­dab Män­ni­väl­ja ela­mu­ra­joo­ni, kus on 13 krun­ti, väl­ja ehi­ta­tud inf­rast­ruk­tuur ning kõik va­ja­li­kud kom­mu­ni­kat­sioo­nid. Ar­go Saul sõ­nas, et kaks krun­ti on müü­dud, üle­jää­nu­te­ga ta­ha­vad pak­ku­da ter­vik­la­hen­dust. Ka­he uue ma­ja ehi­ta­mi­ne on prae­gu oo­tel. Kui val­la­va­lit­sus väl­jas­tab pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, saab töö­ga alustada.

Kaks toot­mi­sük­sust ko­li­vad kok­ku
Ko­su ja Kol­ga toot­mi­sük­su­sed enam et­te­võt­te ju­hi sõ­nul kas­va­vaid va­ja­du­si ära ei ra­hul­da. Ta sõ­nas, et plaa­nis on ko­li­da ük­su­sed kok­ku uue­le asu­ko­ha­le 2019. aas­ta lõ­puks. Ku­hu täp­se­malt, ta veel väl­ja öel­da ei soo­vi, sest lä­bi­rää­ki­mi­sed paa­ri maao­ma­ni­ku­ga on poo­le­li. Küll aga on plaa­nis jää­da Kuu­sa­lu val­da.

Nordic Housese töötajad tutvustasid külalistele tehase tööd ning tõdesid – tootmismahud kasvad, tekkinud on ruumipuudus.
Nordic Housese töötajad tutvustasid külalistele tehase tööd ning tõdesid – tootmismahud kasvad, tekkinud on ruumipuudus.

Ar­go Saul: „Te­gi­me st­ra­tee­gi­li­se ot­su­se, et ole­ma­so­le­va­tes­se toot­mi­sük­sus­tes­se enam ei in­ves­tee­ri. Ta­ha­me uu­si ja mood­said töö­tin­gi­mu­si. Prae­gu po­le toot­mis­hoo­ne­te laiu­sed ega kõr­gu­sed pii­sa­vad, on ruu­mi­puu­dus, va­ja oleks in­ves­tee­ri­da ka teh­no­loo­gias­se.”

Ta sel­gi­tas, et kui klien­dilt tu­leb tel­li­mus, peaks see ope­ra­tiiv­selt ja di­gi­taal­selt jõud­ma ar­vu­ti­test töö­käs­ku­de­na töö­pin­ki­des­se, li­saks toot­mi­set­te­võt­te­le tu­leb ol­la lo­gis­ti­ka­kes­kus, ta­ga­da, et ka­su­tu­sel oleks kõi­ge op­ti­maal­se­mad la­hen­du­sed ning de­tai­lid jõuak­sid õi­ge­tes­se koh­ta­des­se: „Ei pea ole­ma pa­rim puu­sepp, et te­ha pa­ri­maid puit­ma­ju. Loeb mees­kond ja see, kui­das toot­misp­rot­sess on üles ehi­ta­tud.”

Mul­lu said tal­gu­päe­val mul­da li­gi 4000 is­ti­kut, tä­na­vu um­bes 7000. Ar­go Saul rõõ­mus­tas, et is­tu­ta­ma ei tul­nud ai­nult ko­ha­li­kud, vaid ka kau­ge­malt – Tal­lin­nast tu­li ühe koo­li ko­gu klass, pal­ju oli et­te­võ­te­te ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de de­le­gat­sioo­ne. Is­tu­tus­päe­va lõ­pus sai pai­ka ka ro­he­li­ne rii­gi­met­sa silt, kus mär­gi­tud asu­koht ja kuu­päev.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelRaasiku valla haljasalad niidab Pyrolla OÜ