Nor­dic Hou­ses kin­kis koos part­ne­ri­te­ga va­baõ­hu­muu­seu­mi­le 21. sa­jan­di näi­dis­ma­ja

1103
Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi pea­va­ra­hoid­ja EL­VI NAS­SAR ja ju­ha­ta­ja TA­NEL VEE­RE­MAA võ­ta­vad võt­med vas­tu pro­jek­ti eest­ve­da­jalt, Nor­dic Hou­se­se ju­hilt AR­GO SAU­LILT.

Nor­dic Hou­se­se juht AR­GO SAUL on kaa­sa­nud EV100 kin­gi­tu­se­na val­mi­nud mu­seaal­ma­ja ehi­ta­mis­se 120 koos­töö­part­ne­ri seas ka tei­si Kuu­sa­lu val­la fir­ma­sid.

Kõi­ge suu­re­ma pa­nu­se on and­nud Va­baõ­hu­muu­seu­mi ter­ri­too­riu­mi­le ra­ja­tud uue mu­seaa­li val­mi­mis­se Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev puit­ma­ja­te­has Nor­dic Hou­ses KT OÜ ee­sot­sas et­te­võt­te oma­ni­ku ja ju­hi Ar­go Sau­li­ga. Te­ma on ka kin­gi­tu­se püs­ti­ta­mist eest­ve­da­nud Pui­duk­lu­bi MTÜ asu­ta­ja ja juht. Pui­duk­lu­bi MTÜ sai sel­le akt­sioo­ni eest käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses kul­tuu­ri­sõb­ra tiit­li.

Pea­le Nor­dic Hou­se­se on näi­dis­ma­ja ehi­ta­mis­se pa­nus­ta­nud Kuu­sa­lu val­last Bal­ti Spoon OÜ, BMI Mo­nier OÜ, SR Veod OÜ, Me­sa­ko OÜ, Ve­mus OÜ, Emart OÜ.

Uus mu­seaal Va­baõ­hu­muu­seu­mis. Fo­to on teh­tud 31. au­gus­til, kui ava­ti pui­te­hi­tu­se kom­pe­tent­si­kes­ku­se näi­tu­se­ruum ja tä­his­ta­ti Ees­ti Puit­ma­ja­lii­du 20. te­ge­vusaas­tat. Fo­tod Je­le­na Ru­di

Ma­ja ar­hi­tek­tuur­se la­hen­du­se­na on ka­su­ta­tud Aas­ta Te­ha­se­ma­ja 2015 kon­kur­si või­du­tööd Nor­dic COM­PACT, mi­da too­dab Nor­dic Hou­ses. Hoo­ne on pro­jek­tee­ri­nud ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Tri­log Stu­dio OÜ.

Kin­gi­tus koos­neb ka­he­kor­ru­se­li­sest ma­jast koos näi­tu­se­ruu­mi ja kõr­va­l ­asu­va õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni­ga. Te­gu on Ees­ti Va­naõ­hu­muu­seu­mi esi­me­se kaasaeg­se eks­po­naa­di­ga, mis ehi­ta­tud tä­na­päe­vas­te teh­no­loo­gia­te abil ja kesk­kon­na­sääst­lik­ke põ­hi­mõt­teid jär­gi­des.

Komp­leks on ra­ja­tud Va­ba­õhu­muu­seu­mi klien­di­park­la kõr­va­le pi­le­ti­va­ba­le ala­le. Ehk­ki on ar­ve­le võe­tud mu­seaa­li­na, ka­su­ta­tak­se se­da ma­ja pui­t­ehi­tu­se kom­pe­tent­si­kes­ku­se­na, kus asu­vad Ees­ti Puit­ma­ja­lii­du, Pui­duk­lu­bi MTÜ ja Te­ha­se­ma­ja OÜ kon­to­rid ning Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi Maa-ar­hi­tek­tuu­ri Kes­kus. Kon­to­ri­tes­se ko­li­ti möö­du­nud nä­da­lal.

Ar­go Saul kin­ni­tab, et kõi­gil hu­vi­lis­tel on või­ma­lik hoo­ne­komp­lek­si­ga tut­vu­da hoo­li­ma­ta sel­lest, et ruu­mid on töi­ses ka­su­tu­ses: „See oli ka va­ba­õhu­muu­seu­mi soov.“

Pea­ma­ja kar­kass ehk põ­hi­osa on Nor­dic Hou­se­se pui­te­le­men­ti­dest. Ar­go Saul too­ni­tab, et abi­lis­te­ta po­leks kin­gi­tus val­mis saa­nud. Roh­kem kui 120 pa­nus­ta­ja seas on Puit­ma­ja­lii­du liik­meid ning us­te, aken­de, ka­tu­se- ja si­se­vii­mist­lus­mater­ja­li­de toot­jaid, trans­por­di­fir­ma­sid. Ehi­tu­s­alust pin­da on kok­ku 256 ruut­meet­rit.

Nõu­pi­da­mis­ruu­mi ehi­ta­mi­sel on ka­su­ta­tud CLT ehk rist­kihtpuit-ma­ter­ja­li ja mooduli too­tis Ak­so-Haus. Õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni ma­ter­jal on MHM ehk nae­lu­ta­tud rist­kihtpuit. Ka ka­tu­sed on hoo­ne­tel eri­ne­vad, et näi­da­ta eri teh­no­loo­giaid, sa­mu­ti ak­nad ja uk­sed. Nä­ha saab mit­me­su­gu­seid in­no­vaa­ti­li­si la­hen­du­si, näi­teks on ma­jal UV kiir­gust ta­ga­si­suu­na­vad ak­nad, mis ise pu­has­tu­vad. Fas­saa­di ter­ras­si pii­re on kae­tud päi­ke­se­pa­nee­li­de­ga. Ma­jas on päe­va­val­gu­se sar­na­ne tipp­ta­se­mel val­gus­tus Gla­mo­xilt, mis on re­gu­lee­ri­tav vas­ta­valt aas­taae­ga­de­le ja kel­laa­ja­le. Sa­mu­ti on muid Tar­ga Ma­ja la­hen­du­si, andurite­ga re­gu­lee­ri­tak­se näi­teks see­s o­le­va­te ini­mes­te ar­vu jär­gi ruu­mi­de klii­mat. Si­se­ma­ter­ja­li­na on pal­ju ka­su­ta­tud ka­se­vi­nee­ri.

Nor­dic Hou­se­se juht mär­gib, et Ees­ti Puit­ma­ja­lii­du liik­me­te­ga lan­ge­ta­tud ot­su­sest ma­ja kin­ki­mi­se koh­ta ku­lus hoo­ne­komp­lek­si val­mi­mi­se­ni kaks aas­tat: „Es­malt aru­ta­si­me pi­kalt, koos­ta­si­me et­te­võ­te­te­ga hea tah­te me­mo­ran­du­mi. Võt­sin pro­jek­ti en­da ve­da­da. Leid­si­me asu­ko­ha, tu­li koos­kõ­las­ta­da Tal­lin­na lin­na­va­lit­su­se­ga. Ku­na pi­di­me puid ma­ha võt­ma, sai­me koos raie­loa­ga ko­hus­tu­se te­ha asen­du­sis­tu­tus – pan­na kas­va­ma 840 asen­dus­puud. Käi­si­me Va­ba­õhu­muu­seu­mi ala­le tal­gu­kor­ras is­tu­ta­mas Nor­ra rah­vus­pü­hal, 17. mail koos Nor­ra koos­töö­part­ner­ite, muu­seu­mi ja puit­ma­ja­lii­du rah­va­ga, osa­le­ti pe­re­de­ga, ka lap­sed olid kaa­sas. Tu­li lä­bi­da mi­tu ka­da­lip­pu ja saa­da koos­kõ­las­tu­si, ehi­tus al­gas käe­so­le­val aas­tal.“

Võt­me­te üleand­mi­ne toi­mus 31. au­gus­til, kui Ees­ti Puit­ma­ja­liit tä­his­tas 20. sün­ni­päe­va ja kin­gi­tu­seks ehi­ta­tud ma­ja esi­me­sel kor­ru­sel ava­ti puit­ma­ja­sek­to­ri näituse­ruum. Ko­hal oli üle 200 ini­me­se. Ar­go Sau­lilt võt­sid võt­med vas­tu Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ta­nel Vee­re­maa ja pea­va­ra­hoid­ja El­vi Nas­sar.

Ar­go Saul üt­leb, et jõu­luks peak­sid val­mis saa­ma õue­sõp­pe­pa­vil­jon ja õuea­la ku­jun­dus. Tu­le­val aas­tal on ka­vas komp­lek­si ehi­ta­da vä­li­köök, et hoo­ne­komp­leks oleks ter­vik­lik.

Nor­dic Hou­se­se Kol­ga toot­mi­sük­sus müü­ki
Nor­dic Hou­se­se oma­nik ja juht tõ­deb, et et­te­võt­tel on ees üm­ber­kor­ral­du­sed – Kol­ga toot­mi­sük­sus pan­nak­se müü­ki: „Kui leia­me ost­ja, kes on val­mis Kol­gas ele­ment­ma­ja­de toot­mi­se­ga jät­ka­ma, ole­me val­mis üle and­ma täies ma­hus. Ole­me toot­mi­se si­su­li­selt lõ­pe­ta­nud, uu­si tel­li­mu­si enam vas­tu ei võ­ta. Et­te­võ­te va­jab ra­ha, et oma plaa­ni­de­ga eda­si min­na – ra­ja­da Kiiu ring­tee lä­he­da­le os­te­tud krun­di­le uus suu­rem toot­mi­sük­sus ja ko­li­da toot­mi­ne Ko­su kü­last sin­na üle. Turg näi­tab, kas ja kui­das õn­nes­tub Kol­ga ük­sus müüa.“

Ar­go Sau­li sõ­nul jät­kab Nor­dic Hou­ses uuest aas­tast poole väik­se­ma koos­sei­su­ga, ju­ba nüüd on töö­ta­jaid vä­hen­da­tud – aas­ta ta­ga­si det­semb­ris oli kok­ku 54 pal­ga­list töö­ta­jat: „Nor­dic Hou­ses tõm­bab koo­ma­le, kor­ral­dab üm­ber. Sa­mas ole­me väik­se­ma ar­vu töö­ta­ja­te­ga kas­va­ta­nud müü­gi­mah­tu. Nor­ra ja Root­si jää­vad en­di­selt me põ­hi­tu­ruks, ka Ees­tis­se ole­me mi­tu puit­ma­ja tei­nud.“

Ta li­sab, et Kol­gas on Nor­dic Hou­se­sel veel Män­ni­väl­ja aren­dus, äs­ja käi­vi­tus kad­ri­kam­paa­nia, krun­did on müü­gis vee­ran­di võr­ra oda­va­malt: „Ju­ba on hu­vi tun­tud.“

MA­KA­RO­VI maj­ja kon­to­rit ei tu­le
Nor­dic Hou­ses os­tis eel­mi­sel aas­tal Kiiu mõi­sa kõr­val asu­va elu­ma­ja koos ai­da­ga. Era­mut kut­su­tak­se rah­va­suus Ma­ka­ro­vi ma­jaks, ku­na sel­le ehi­tas ja seal elas Kiiu mõi­sas elekt­roo­ni­ka­fir­ma Est­ron ra­ja­nud Vla­di­mir Ma­ka­rov pe­re­ga.

Esialg­ne plaan oli ehi­ta­da elu­ma­ja ümber Nor­dic Hou­se­se kon­to­riks, tuua sin­na ka lin­na­kon­to­ri töö­ta­jad ning ai­dast te­ha edas­pi­di kü­la­lis­te­ma­ja. Nüüd tõ­deb Ar­go Saul, et ini­me­si on pal­ju kee­ru­li­sem pan­na Tal­lin­nast Kii­du töö­le sõit­ma kui maalt lin­na töö­le käi­ma.

„Ole­me ot­sus­ta­nud, et va­ja­li­kud kon­to­ri­ruu­mid hak­ka­vad asu­ma uues toot­mi­sük­su­ses, mõi­sa­hoo­ne kõr­va­le tee­me elu­ma­jast väi­ke­se Kiiu kü­la­lis­te­ma­ja. Lõp­lik­ku sei­su­koh­ta po­le, kas tulevikus jääb kü­la­lis­te­ma­jaks või tu­le­vad sin­na bü­roo­ruu­mid või hoo­pis ko­ha­lik tee­nus­te­kes­ku­s. Tes­ti­me tur­gu. Kau­ge­mas tu­le­vi­kus on en­di­selt ka­vas ka ait kor­da te­ha, sin­na võiks tul­la üri­tus­te ja koos­­­ole­mis­te kes­kus.“

Ar­go Saul li­sab, et kõik võ­tab ae­ga, ai­ta ha­ka­tak­se kor­ras­ta­ma pä­rast se­da, kui Kiiu toot­mi­sük­sus on val­mis.