Nor­dic Hou­ses Disc Gol­fil on ain­sa­na maail­mas kõik ra­jad ka­tu­sea­lus­te­ga

1641
HEI­NAR HURT ra­jas disc­gol­fipar­gi oma ko­du­ta­lu maa­de­le. Te­ma kõrval üks Nor­dic Hou­se­se ka­tu­sea­lus­test, kau­ge­malt pais­tab par­gi kes­ku­se­na ka­su­ta­tav moo­dul­ma­ja.

Kiiu disc­gol­fi­par­gis oli rah­va­roh­ke su­vi, ka tal­ve­hooaeg tu­leb nä­da­la­lõ­pu-võist­lus­te­ga.

Tä­nu ni­mis­pon­so­ri­le, puit­ma­ju toot­va­le ko­ha­li­ku­le et­te­võt­te­le Nor­dic Hou­ses, on Kiiu disc­gol­fi­par­gist saa­nud Ees­ti pa­re­mi­ni va­rus­ta­tud ra­da­de­ga võist­lus­koht – kui pi­da­da sil­mas iga ra­ja al­gu­ses­se sea­tud ka­tu­sea­lust, kus on või­ma­lus is­tu­da, ol­la va­ja­du­sel tuu­le-, vih­ma ja ka päi­ke­se­var­jus. Par­gi ra­ja­ja Hei­nar Hurt üt­leb, et te­ma tea­da on sel­li­ne ka­tu­sea­lus­te­ga park ka ko­gu maail­mas ai­nus.

MTÜ Kiiu Disc­golf ja Nor­dic Hou­ses KT OÜ sõl­mi­sid koos­töö­le­pin­gu tä­na­vu Kuu­sa­lu mai­laa­dal. Park sai uue ni­me Nor­dic Hou­ses Disc­golf Park, koos­töö ees­märk on tuua rah­vast roh­kem loo­du­ses­se, luua ko­gu­kon­na­liik­me­te­le ja kau­ge­malt hu­vi­lis­te­le pa­re­maid spor­ti­mis­tin­gi­mu­si. Nor­dic Hou­ses ko­hus­tus in­ves­tee­ri­ma 50 000 eu­rot, koos­töö­le­ping kes­tab 12 aas­tat.

Et­te­võ­te val­mis­tas Kiiu disc­gol­fi­par­gi jaoks 19 tei­sal­da­ta­vat ka­tu­sea­lust, teh­ti kuiv­käim­lad. Va­rem pan­di Nor­dic Hou­se­se abi­ga ra­da­de juur­de pin­gid.
Park on loo­dud Hei­nar Hur­da ko­du, Nõm­mi­ku ta­lu maa­de­le ning osa maad on juur­de ren­di­tud RMK-lt. Par­gi ko­gu­pin­da­la on 9,5 hek­ta­rit, mil­lest 6,5 hek­ta­ril on ra­jad ava­tud maal ning 3 hek­ta­rit met­sas. Ra­da­de ko­gu­pik­kus on 3 ki­lo­meet­rit, mil­le lä­bi­käi­mi­seks ku­lub um­bes 5000 sam­mu.

Hei­nar Hurt rää­gib, et te­ge­leb par­gi­ga ho­bi­kor­ras, en­tu­sias­mist, pal­ga­tööd teeb Kiiu me­tal­li­fir­ma MMT Pro­duc­tion töö­ko­jas: „Mei­le ko­ju sat­tus ju­hus­li­kult disc­gol­fi ke­tas, ar­va­ti, et os­te­tak­se len­dav tald­rik. Meil töö juu­res teh­ti tel­li­mus­töö­na kor­ve, lae­na­sin paar kor­vi ko­ju, hak­ka­si­me ket­ta len­nu­ta­mist kat­se­ta­ma. Siis oli siin veel loo­dus­lik hei­na­maa, sain niit­mi­se eest PRIA toe­tust. Tek­kis mõ­te, et võiks te­ha hoo­pis disc­gol­fi ra­jad. 2015. aas­ta 1. au­gus­til tegin Fa­ce­boo­ki pos­ti­tu­se ja kut­su­sin rah­vast, tul­gu har­ju­ta­ma. Jär­jest ra­ja­sin ra­du juur­de, kok­ku küm­me, sa­mal aas­tal kor­ral­da­si­me Kuu­sa­lu val­la esi­me­sed meist­ri­võist­lu­sed. Kui alus­ta­si­me, mah­tu­sid ra­da­de­le kor­ra­ga män­gi­ma 45 ini­mest, nüüd 95.“

2017. aas­tal sai MTÜ Kiiu Disc­golf Aren­dus­ko­ja kau­du Lea­der-toe­tus 4600 eu­rot RMK-lt ren­di­ta­va­le ala­le 9 li­sa­ra­ja te­ge­mi­seks ja se­nis­te re­konst­ruee­ri­mi­seks, et saa­vu­ta­da AA2 klas­si nõue­te­le vas­tav võit­lus­ra­da.

Lõp­pe­nud su­ve­hooa­jal toi­mu­sid Kiius Ees­ti har­ras­ta­ja­te meist­ri­võist­lu­sed, lau­rit­sa­päe­val olid Kuu­sa­lu val­la esi­me­sed lah­ti­sed paa­ris­män­gu­võist­lu­sed, koos kau­ge­malt tul­nud võist­le­ja­te­ga olid ra­jal 19 paa­ri. Koos sõp­rus­val­la Si­poo disc­gol­fik­lu­bi­ga pee­tud maa­võist­lus­tel osa­le­sid 18 män­gi­jat. Sep­temb­ri al­gu­ses kor­ral­das ni­mis­pon­sor Nor­dic Hou­ses Kiiu disc­gol­fi par­gis oma kol­lek­tii­vi pe­re­päe­va.

Li­saks sar­ja­võist­lu­sed – ko­gu su­ve toi­mu­sid Kiiu su­vi 2018 nä­da­la­män­gud. Disc­gol­fi eri­pä­ra on, et se­da saab har­ras­ta­da iga­su­gu­se il­ma­ga ja aas­ta­ring­selt, ala­tes no­vemb­rist hak­kab igal pü­ha­päe­val ole­ma Nor­dic Hou­ses talv 2018-2019 nä­da­la­män­gu­de sa­ri.

Tal­vi­ne hooaeg ava­tak­se lau­päe­val, 3. no­vemb­ri õh­tul Hal­lo­wee­ni eriü­ri­tu­se­ga, rah­vast oo­da­tak­se võist­le­ma val­gus­ta­tud ra­ja­le.

Ka­su­mit ei tee­ni
Hei­nar Hurt mär­gib, et ra­da­de kor­ras­hoiu­le ku­lub nii su­vel kui tal­vel ae­ga ja ka ra­ha, su­vel tu­leb nii­ta ning tal­vel lund rul­li­da, et ket­taid maas­ti­kult üles lei­da. Et ku­lu­tu­si kat­ta, pa­lu­tak­se kü­las­ta­ja­tel igaü­hel an­ne­ta­da 2 eu­rot. Pi­gem an­ne­ta­vad need, kes tu­le­vad pea­lin­nast ning ümb­rus­kon­nast Kii­du värs­ket õh­tu ja loo­du­ses lii­ku­mist har­ras­ta­ma. Kee­ru­li­sem on disc­gol­fa­ri­te­ga, kes soo­vi­vad tree­ni­da, kuid ta­hak­sid se­da te­ha ta­su­ta.

„Meie pa­lu­tud an­ne­tus on süm­bool­ne, mu­jal maail­mas, näi­teks põh­ja­naab­ri­te soom­las­te juu­res, ta­he­tak­se disc­gol­fi par­gi kü­las­tu­se eest ta­su 5-8 eu­rot. Häs­ti pal­ju rah­vast käib siia Tal­lin­nast, ku­na ole­me se­da­võrd lä­he­dal, pea­lin­na par­gid on üle­rahvs­ta­tud. He­lis­ta­tak­se ja kü­si­tak­se, kas võib tul­la, mis tin­gi­mus­tel. Sõi­de­tak­se ko­ha­le ka kol­lek­tii­vi­de­ga. Jär­jest roh­kem on meil disc­gol­fi proo­vi­mas käi­nud oma val­la ini­me­sed, ko­ha­lik­ke võist­le­vaid disc­gol­fa­reid on küm­me­kond,“ kõ­ne­leb ta.

„Kuu­sa­lu vald toe­tab spor­di-MTÜ­sid, kui saak­si­me val­lalt igas kuus paar­sa­da eu­rot hool­da­mis­toe­tust, ker­gen­daks see me disc­gol­fi­par­gi aren­da­mist.“
MTÜ Kiiu Disc­golf asu­tas Rain Vain. Ju­ha­tu­se liik­meid on kaks – te­ma ja Hei­nar Hurt. Mo­nie­ris töö­tav Rain Vain, kes on sa­mu­ti disc­gol­far, hoiab kor­ras MTÜ pa­be­ri­ma­jan­dust. Hei­nar Hurt te­ge­leb ra­da­de­ga ja kor­ral­dab üri­tu­si. MTÜ Kiiu Disc­golf kuu­lub Ees­ti Disc­gol­fi Lii­tu.

Hei­nar Hurt: „Mi­nu prio­ri­teet on hoi­da Nord­fic Hou­ses DG par­gi ra­da heas män­gu­kor­ras ja kas­va­ta­da oma po­jast, 12aas­ta­sest Ma­dis Hur­dast tub­li disc­gol­far, tee­me sel­le ni­mel tööd, käi­me üle Ees­ti võist­lus­tel. Ma­dis osa­leb ena­mas­ti ka Kiius meie par­gis kor­ral­da­ta­va­tel võist­lus­tel.“

Eelmine artikkelAru­kü­las ava­ti kul­tuu­ri­tee ja ta­sa­kaa­lu­ra­da
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list AL­VI KARP