Noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­lil esi­ta­sid roki­lu­gu­sid 4. klas­si neiud Kol­gast ja la­va­de­büü­di te­gi Kuu­sa­lu räp­par

1433
An­sam­bel Four Sis­ters Kol­gast: ANNI TALTS, ANNI MAI KATVEL, MIA MARTA KOSEMETS, ANETTE SIMMO ja juhendaja REIN T. REBANE.

„Soo­vi­tan kõi­gil noor­tel proo­vi­da ise muu­si­kat te­ha, see aren­dab ku­jund­lik­ku mõt­le­mist ja aru­saa­mist, on kõi­ge kau­nim, inim­li­kum ja sõb­ra­li­kum kunst,“ üt­leb laul­ja IVO LIN­NA Kuu­sa­lu fes­ti­va­li jaoks teh­tud vi­deo­ter­vi­tu­ses.

Fes­ti­val „Kuu­sa­lu ro­kib“ tõi lau­päe­va, 23. no­vemb­ri õh­tu­poo­li­kul Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja li­gi 150 muu­si­ka­hu­vi­list, kui kok­ku ar­va­ta käe­pae­la saa­nud kü­la­li­sed, esi­ne­jad ja kor­ral­da­jad. Pi­du al­gas laul­ja Ivo Lin­na vi­deo­ter­vi­tu­se­ga, mil­le Kuu­sa­lu noortekeskuse töö­ta­jad Kris­ta Al­lik ja Els­beth Link ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed Os­kar Pais­te ja Hend­rik Al­lik fil­mi­sid laul­ja­ga Kad­rio­ru par­gis sel­le üri­tu­se jaoks. Kok­ku­saa­mi­se Ivo Lin­na­ga va­hen­das Kol­ga tüd­ru­ku­te­bän­di ju­hen­da­ja, ki­tar­rist, Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Rein T. Re­ba­ne. Ivo Lin­na ter­vi­tust saab nä­ha Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki-sei­nal.

Rokk­bänd Four Sisters
Rein T. Re­ba­ne ju­hen­dab Kol­ga koo­lis noor­te­bän­de 2018. aas­ta ke­va­dest. Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se al­ga­tu­sel ja too­kord­se noor­soo­töö­ta­ja Mar­git-Kar­men Rein­vel­di eest­ve­da­mi­sel on Kol­ga koo­li­ma­ja keld­ris re­mon­di­tud ja si­sus­ta­tud bän­di­ruum, ra­has­tus saa­di noor­soo­töö piir­kond­li­kust koos­tööp­ro­jek­tist. Esial­gu ju­hen­das ki­tar­rist va­ne­ma­te klas­si­de õpi­las­te bän­di. Ne­mad on nüüd­seks Kol­ga koo­li lõ­pe­ta­nud ja õpi­vad güm­naa­siu­mik­las­si­des mu­jal.
Tä­na­vu ke­va­del pöör­du­sid Rein T. Re­ba­se poo­le Kol­ga koo­li kol­man­da klas­si tüd­ru­kud, kes taht­sid sa­mu­ti bän­di te­ha. Nen­de an­samb­li Four Sis­ters esi­me­ne esi­ne­mi­ne oli pub­li­ku ees su­ve al­gu­ses – Lee­si rah­va­ma­jas esi­ne­ti kol­man­da­te klas­si­de lõ­pu­peol Cur­ly St­ring­si tun­tud lau­lu­ga „Kau­ges kü­las“.

Prae­gu­seks on li­gi seit­se kuud koos har­ju­ta­nud Four Sis­ter­sil ju­ba ka paar ori­gi­naal­lau­lu. Kuu­sa­lu muu­si­ka­fes­ti­va­lil esi­ta­ti li­gi poo­le­tun­ni­sel kont­ser­dil viis lau­lu ja pub­li­ku soo­vil kor­dus­loo­na an­samb­li Spi­ce Girls laul „Wannabe”.

Oma­loo­min­gust oli ka­vas „Meie lu­gu“, mil­le vii­si ja sõ­na­de au­tor on bass­ki­tar­rist An­ni Talts. Muu­si­ka te­gi lau­lu­le Rein T. Re­ba­ne, kes oli nel­ja­le tüd­ru­ku­le la­va kõr­val toeks ja män­gis oma ki­tar­ri­ga kaa­sa. Trum­mar on Anet­te Sim­mo, klahv­pil­li­del män­gib Mia Mar­ta Ko­se­mets ning laul­ja ja sak­so­fo­nist on An­ni Mai Kat­vel.

Tüd­ru­kud ju­tus­ta­sid, et ki­tar­ris­tist ju­hen­da­ja­ga on to­re muu­si­kat te­ha. Bän­dip­roo­vid on Kol­gas kord nä­da­las kaks tun­di. Tüd­ru­kud õpi­vad kõik ka Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis, kui­gi tei­si pil­le.

Koos ju­hen­da­ja ki­tar­ri­ga kõ­las Kol­ga tüd­ru­ku­te bänd Kuu­sa­lus tõe­li­se rok­kan­samb­li­na. Rein T. Re­ba­ne ar­vas, et edas­pi­di män­gib ehk tüd­ru­ku­te kõr­val la­val, mit­te kar­di­na­te ta­ga. An­samb­lit Four Sis­ters näeb ja kuu­leb järg­mi­se­na Kol­ga jõu­lu­laa­dal lau­päe­val, 14. det­semb­ril. Sa­mal õh­tul mu­sit­see­rib seal Rein T. Re­ba­ne an­samb­lis Suns­hi­ne Com­pa­ny. Lau­päe­val esi­neb laa­dal tei­ne­gi Kol­ga koo­li õpi­las­te bänd – fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad, kes oli noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­li esi­me­ne esi­ne­ja. An­sam­bel Maiks esi­neb Kol­ga laa­dal ree­de õh­tul.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne KARL JA­CO DA­NIEL ehk räp­par Jack She­pherd.

Kesk­koo­li­noo­red ko­gu­ne­sid muu­si­ka­fes­ti­va­lil la­va et­te näp­pu vis­ka­ma, kui esi­ne­ma hak­kas Kuu­sa­lu koo­li 10. klas­si õpi­la­ne Karl Ja­co Da­niel, kes ar­tis­ti­ni­meks on võt­nud Jack Shep­herd. Kui­gi see oli te­ma esi­me­ne esi­ne­mi­ne la­val, laul­sid noo­red kõi­ki lu­gu­sid kaa­sa.

„Alus­ta­sin lau­lu­de te­ge­mi­se ja sal­ves­ta­mi­se­ga su­vel, liht­salt ühel õh­tul tu­lid sõ­nad pä­he. Leid­sin in­ter­ne­tist va­bas ka­su­tu­ses taus­ta­muu­si­kat, mik­si­sin kok­ku, saat­sin tut­ta­va­te­le. Prae­gu­seks on mul Sound­clou­dis kuus lu­gu. Esi­mest lu­gu „Ma rää­gin“ on kuu­la­tud üle 700 kor­ra, tei­si 400-500,“ rää­kis Karl Ja­co Da­niel pä­rast esi­ne­mist Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ta sõ­nas, et en­ne la­va­le mi­ne­kut oli tu­gev närv sees, aga la­val oli hea tun­ne, kui rah­vas kaa­sa lau­lis. Mõ­ne ko­ha peal läk­sid sõ­nad mee­lest, kuid räpp­lu­gu­de­ga po­le see suur prob­leem, mõt­les ase­me­le mi­da­gi uut.

Te­ma esi­ne­mist esial­gu fes­ti­va­li ka­vas pol­nud, kuu­lu­tus­tes­se li­sa­ti vii­ma­sel nä­da­lal: „Tu­lin eel­mi­sel pü­ha­päe­val rah­va­maj­ja, mu isa, muu­si­ka­fes­ti­va­li he­li­mees Taa­go Da­niel oli seal he­lip­roo­vis. Isa üt­les siis Rein Re­ba­se­le, et teen räp­pe, ja Rein kut­sus, et tu­le ka esi­ne­ma. Täit­sa la­he, et nii läks.“

MAIKS ja Mi­ni Beat
Ko­ha­li­kest noor­test te­gid fes­ti­va­lil et­teas­te veel Ker­tu Saag­pakk ja Ma­riel­la Soom, kes ot­sus­ta­sid koos laul­da Jaan Tät­te „Tuu­le­vaik­sel ööl“.

Lok­salt esi­nes an­sam­bel Maiks. Poo­le­tun­ni­se kont­ser­di­ga oli la­val ka Mi­ni Beat Sa­kust.

He­li 11 mik­ro­fo­ni ja 7 mo­ni­to­ri­ga
Muu­si­ka­fes­ti­va­li „Kuu­sa­lu ro­kib“ kor­ral­das Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus koos­töös Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­ga. Selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand too­ni­tas, et roki­kont­sert ei oleks ol­nud nii vä­gev, kui ap­pi po­leks tul­nud pro­fes­sio­naal­sed he­li- ja muu­si­ka­me­hed. Taa­go Da­nie­li, Rein T. Re­ba­se ja Kiius ela­va Rein Ka­sa­ku abi­ga saa­di va­ja­lik teh­ni­ka ning hoi­ti ko­gu peo aja töös – la­val oli kok­ku 11 mik­ro­fo­ni, 7 mo­ni­to­ri.

Rein Ka­sak, kes töö­tab ER­Ri di­giar­hii­vis, lau­sus, et nii-öel­da pul­di­ma­jan­dus ehk ko­gu ar­vu­ti­süs­teem tu­li eel­ne­valt Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja saa­li jaoks lä­bi mõel­da ning pai­ka pan­na, va­ja­lik teh­ni­ka kok­ku ot­si­da ja ko­ha­le tuua, lõ­puks ka ära viia.